05.03.2007.

Упоредни контни план старих и нових синтетичких конта за кориснике буџетских средстава

Просечна зарада исплаћена у јануара у 2007. године

Усклађен је износ који се изузима из зараде за опорезивање

Обавештење НБС - Примена нове ознаке за српски динар - РСД од 9.12.2006.

Инструкција и упутство o изради и праћењу реализације годишњих програма пословања локалних јавних предузећа за 2007. годину

Инструкциј а за попис имовине и обавеза и обрачун амортизације за обвезнике који своје пословне књиге воде према уредби о буџетском рачуноводству за 2006. годину

Подношење пријаве за упис у Регистар послодаваца

Постављена WEB site страница-софтвер са апликацијом за прикупљање образаца за деветомесечно извештавање о извршењу буџета

Повећан је износ ефективног страног новца који резидент може износити у иностранство са 2.000 на 5.000 евра

Влада републике Србије усвојила је нове усклађене износе акцизе који су објављени у "Сл. Гласнику РС" бр. 66/06, а примењују се од 01 августа 2006.

Најављена контрола евидентирања промета преко фискалних каса

Платни промет са Црном Гором и дневнице за службени пут у РЦГ

Обвезници могу извршити уплату ПДВ за мај 2006. у понедељак 12. јуна 2006.

Рок за достављање пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину за 2006. годину

Порески третман давања поводом 8. марта

Рок за подношење пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2005. годину - 15. март 2006. године

Инструкција Управе за трезор у вези са састављањем завршног рачуна корисника буџетских средстава

ДОСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

ИСКАЗИВАЊЕ ПДВ У БИЛАНСУ СТАЊА И СТАТИСТИЧКОМ АНЕКСУ

Минимална зарада за период јануар - јун 2006. године

Актуелна питања у вези са попуњавањем ППП

Просечна зарада за децембар 2005, најнижа месечна основица доприноса од 1. фебруара и неопорезиви износ за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2005. годину

Повећан је износ готовог новца који правна лица и предузетници могу дневно подизати са свог текућег рачуна

Обвезници могу извршити уплату ПДВ за новембар 2005. у понедељак 12. децембра 2005.

Обавеза плаћањa пореза на зараде на износ претплатне карте који прелази неопорезиви износ од 1.200,00 динара

Повећање новчаних казни за привредне преступе и прекршаје у републичким законима

Информације о стицању преофесионалних звања у рачуноводству

Просечна зарада за октовар 2005.

Обавеза плаћања РТВ претплате за правна лица

Закон о дувану (пречишћен текст)

Најнижа месечна основица за обрачунавање и плаћање доприноса од 1. новембра 2005. године

Просечна зарада за септембар 2005.

Пописа залиха цигарета, односно алкохолних пића обележених савезним, односно старим републичким маркицама

Привремено смањење износа акцизе на моторни бензин и дизел гориво

Најнижа месечна основица за обрачун доприноса од 1. агвгуста 2005.

Уредба о субвенционисању набавке терминала за даљинско очитавање

Крајњи рок за превођење привредних субјеката - 15. јун 2005. године

Просечна зарада за април 2005.

Коментар поводом написа у Привредном саветнику бр. 10/05

Најнижа месечна основица за обрачун доприноса од 1. маја

Објављен је порески биланс за недобитне организације

Утврђена је минимална зарада за месеце јануар -јун 2005. године

Износ најниже месечне основице и и највише годишње основице доприноса

Усклађени динарски износи акцизе и таксе

Утврђени су нови производи на које се ПДВ плаћа по посебној стопи

Прописани су уплатни рачуни за ПДВ

Савез рачуновођа и ревизора Србије према чл. 20 Закона о рачуноводству и ревизији је правно лице које преводи објављује и усклађује МРС, тумачења SIC и друге проф. регулативе

Пореске пријаве за порез на додату вредност

Уредба о одређивању лица ослобођених од обавезе фискализације

Утврђивање и плаћање месечних аконтација пореза на добит предузећа за период од августа до децембра 2004.

Обрачунавање акцизе на пржену млевену и екстракт кафе добијене прерадом сирове кафе  у земљи

Стопе пореза и доприноса по врстама примања које се примењују од 01.09.2004.

Обрачун акцизе на пржену и млевену кафу добијен прерадом сирове кафе

Утврђена нова минимална зарада по радном часу

Нови обрасци финансијских извештаја за предузећа, задруге и предузетнике

Усклађивање износа акцизе и таксе за изравнање пореског оптерећења

Пријављивање имовине у бившим републикама СФРЈ

Обрачун доприноса за социјално осигурање после 1. јула 2004.

Повећавају се стопе доприноса за ПИО од 01.07.2004. године

Усклађивање износа акцизе и таксе за пореско оптерећење

Преглед производа, износа и стопа акцизе пре и после ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о акцизама

Нове цене деривата нафте

Периодични извештај о извршењу буџета индиректних и директних корисника

Поновно  продужење рока за увођење фискалних каса

Престанак важења Закона о порезу на фонд зарада

Усклађивање износа акцизе и таксе за изравнање пореског оптерећења

Отварање пословних књига у 2004. години

Детаљније информације о начину подношења финансијских извештаја...

ОБРАСЦИ ЗА ЗАВРШНИ РАЧУН КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА, ОРГАНИЗАЦИЈА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ЗА 2003. ГОДИНУ

Нови обрасци: ппдг-1, ппдг-2, ппдг-3, ппдг-4, ппдг-5

Образац ПНС

Нове шифре плаћања

Усклађивање износа акцизе и таксе за изравнање пореског оптерећења

Нове уредбе Владе Републике Србије

Уредба о висини зарада у јавним предузећима

Нови обрасци који се подносе при исплати накнада по уговорима на које се плаћа допринос за ПИО по стопи од 20,60%  - Обрасци  М–УН и М-УНК

Не плаћа се допринос за ПИО на приходе по основу прикупљања секундарних сировина

Порез на финансијске трансакције не плаћа се на промет
преко консолидованих рачуна трезора

Шифре плаћања

Лиценце и одобрења за обављање промера дуванским производима

Измена закона о акцизама

Обрасци који се достављају за обавезно социјално осигурање
за лица која остварују уговорену накнаду

Уговори на које се од 01.07.2003. године плаћа допринос за ПИО

Нови уплатни рачуни за уплату јавних прихода

Новине у прописима (26.6.2003.)
("Сл. гласник РС", бр. 58-63/2003, 31. мај-20. јун2003)

Хитне информације (14.7.2003.)
Измене и допуне Закона о порезу на промет

Хитне информације (30.06.2003)
Нови рачуни за уплату јавних прихода

Хитне информације (30.06.2003)
Уговори на које се од 01.07.2003. године
плаћа допринос за ПИО

Хитне информације (17.06.2003)
Не плаћа се порез на материјал за инсталације грејања

Хитне информације (4.05.2003)
Објављене уредбе које регулишу промет са Црном Гором

Хитне информације (24.04.2003)
Повећање акцизе на моторни бензин и дизел гориво
Новодонете одлуке у области пензијског и инвалидског осигурања

Правилник о обрасцу збирне пријаве о обрачунатом
и плаћеном порезу по одбитку правним лицима (Образац ПП ОПЈ -9)

Хитне информације (1.04.2003)
Коефицијенти за ревалоризацију за јануар и фебруар 2003.

Хитне информације (13.03.2003)
Удџбеници и наставна средства на које се више не плаћа порез

Хитне информације(24.02.2003)
Повећање динарског износа акцизе и износ таксе за пореско изравнање

Хитне информације (19.2.2003)
Објављена је допуна Одлуке о плаћању готовим новцем,
која се односи на мењање

Хитне информације (15.2.2003)
Достављање годишњег рачуна за 2002. годину
(места предаје годишњег рачуна за 2002)

Хитне информације (31.1.2003)
Пословне књиге обвезника примене
Закона о рачуноводству и ревизији у 2003. години

Хитне информације (30.1.2003)
Коефицијенти за ревалоризацију

Хитне информације (8.1.2003)
Уплата јавних прихода