ДОСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

Правна лица и предузетници који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства своје финансијске извештаје достављају Народној банци Србије на начин у вези са којим је објављен напис у Рачуноводственој пракси, бр. 2–3/06, стр. 19. Ова обавеза односи се на сва правна лица и предузетнике.

Према одредби члана 87. Закона о регистрацији привредних субјеката ("Сл. гласник РС", бр. 55/04 и 61/05), обавеза регистрације годишњих финансијских извештаја по одредбама овог закона почиње од 1. јануара 2006. године. Из цитиране одредбе није јасно да ли се обавеза односи на годишње финансијске извештаје за 2005. годину или почев од финансијских извештаја за 2006. годину. Међутим, према очекивањима Агенције за привредне регистре и информацијама које су дали на својој интернет страни, као и у медијима, одредба се односи на годишње финансијске извештаје за 2005. годину.

У наставку преносимо информације са интернет стране Агенције за привредне регистре (www.apr.sr.gov.yu), а затим и додатна објашњења.

Сви привредни субјекти, као и предузетници који су у 2005. години водили пословне књиге по систему двојног књиговодства, према Закону о регистрацији привредних субјеката ("Сл. гласник РС" бр. 55/04 и "Сл. гласник РС" бр. 61/05), од 1. јануара 2006. године имају законску обавезу да Агенцији за привредне регистре поднесу годишње финансијске извештаје о пословању за 2005. годину, објаснио је Околишанов.

Привредни субјекти и поменути предузетници имају обавезу да АПР–у предају годишњи финансијски извештај према прописима које је одредила Народна банка Србије.

Директор АПР је појаснио да је, уз документацију која чини саставни део годишњег финансијског извештаја (биланс стања, биланс успеха, извештај о новчаним токовима, извештај о променама на капиталу, извештај о променама на капиталу за статистичку обраду, статистички анекс, напомена уз годишњи финансијски извештај), обавезно приложити и одлуку о разврставању предузећа на велика, средња или мала и податке о овлашћеном књиговођи. Новчана накнада за регистрацију годишњег финансијског извештаја износи 860,00 динара.

Рокови за достављање годишњих финансијских извештаја у Агенцији за привредне регистре су: 28. фебруар – за годишњи финансијски извештај, 31. март – за консолидовани годишњи финансијски извештај и 30. јун – за годишњи финансијски извештај са мишљењем ревизора.

Агенција за привредне регистре апелује на привредне субјекте и предузетнике да своје годишње финансијске извештаје шаљу путем поште, како би се избегле непотребне гужве на шалтерима АПР. За датум пријема захтева узимаће се датум печата на коверти која стигне у АПР.

АПР ће радити 27. и 28. фебруара, када је последњи рок за предавање документације, искључиво на пријему годишњих финансијских извештаја привредних субјеката и предузетника. Последњег дана, 28. фебруара, београдска канцеларија АПР–а продужиће радно време за рад са странкама, па ће заинтересована лица, која желе лично да предају документацију, моћи своје финансијске извештаје да предају до поноћи, најавио је предстојеће активности АПР директор АПР, Драгиша Околишанов.

Агенција за привредне регистре неће проверавати исправност извештаја, већ она има законску обавезу регистрације извештаја у евиденционе сврхе, тј. ради јавности података. Наиме, објављивање података из годишњих финансијских извештаја у складу је са Првом директивом Европске уније, која налаже да делови извештаја о годишњем пословању привредних субјеката морају бити доступни јавности.

Комплетни годишњи финансијски извештаји биће архивирани у целини и доступни свим заинтересованим лицима, док ће на интернет страни Агенције њњњ.апр.ср.гов.yу бити објављени следећи подаци из извештаја: укупан приход и расход, укупан добитак или губитак, вредност активе и пасиве привредног субјекта. Ови подаци биће објављени уз остале податке о привредном субјекту и предузетнику који се налазе у Регистру привредних субјеката, објаснио је директор Агенције Драгиша, Околишанов.

У првом ставу цитата речено је да се обавеза достављања финансијских извештаја односи на све привредне субјекте, као и предузетнике који су у 2005. години водили пословне књиге по систему двојног књиговодства.

Међутим, одредбом члана 44. Закона прописано је следеће:

Уз регистрациону пријаву годишњег финансијског извештаја, која садржи и податке о лицу које оверава наведени извештај, прилаже се годишњи финансијски извештај.

Регистрациону пријаву из става 1. овог члана подносе привредни субјекти уписани у Регистар, у роковима утврђеним законом којим се уређује рачуноводствено пословање.

Према томе, обавеза регистрације финансијских извештаја односи се само на привредне субјекте (правна лица и предузетнике) који су уписани код Агенције за привредне регистре. Подсећамо на то да већина предузетника није регистрована код Агенције, јер је рок за пререгистрацију предузетника 15. јун 2006. године. Осим предузетника, код Агенције за привредне регистре нису уписана ни друга правна лица (удружења и установе).

За привредне субјекте који буду достављали финансијске извештаје важно је следеће:

1) није прописана посебна регистрациона пријава, већ се приложени финансијски извештај са пратећом документацијом сматра регистрационом пријавом;

2) уз финансијски извештај достављају се акт о разврставању, као и подаци о лицу одговорном за састављање финансијских извештаја (овлашћеном књиговођи);

3) висина накнаде за регистрацију финансијских извештаја износи 860,00 динара за правна лица (висина накнаде не зависи од величине правног лица), а за предузетнике износи 310,00 динара;

4) накнада се уплаћује на рачун 840–969627–83, са позивом на број 86 04 за предузетнике, односно 95 01, за остале привредне субјекте.

Седиште Агенције за привредне регистре је у Београду, адреса Трг Николе Пашића, бр. 5/IV, а у наставку је дат списак регионалних центара:

-        Суботица, Трг Лазара Нешића 2

-        Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 24,

-        Зрењанин, Трг Републике бб,

-        Панчево, Трг краља Петра И бр 11,

-        Ваљево, Проте Матеје 1,

-        Крагујевац, Крагујевачког октобра 86,

-        Ужице, Трг Светог Саве 7,

-        Краљево, Трг српских ратника 30,

-        Пожаревац, Стари корзо 38,

-        Зајечар, Карађорђев венац 2,

-        Ниш, Вождова 12,

-        Лесковац, Трг Републике 45.

Према одредби члана 79. Закона, уколико привредни субјекат из члана 4. тач. 2)–7) овог закона (а то су сви привредни субјекти, осим предузетника) пропусти да благовремено региструје промене података, које по овом закону обавезно региструје, казниће се за привредни преступ новчаном казном у износу до 200.000,00 дин.

Новчаном казном у износу до 70.000,00 динара казниће се за привредни преступ и одговорно лице у привредном субјекту из става 1. овог члана.

Према нашем мишљењу, цитиране казнене одредбе не односе се на (не)достављање финансијских извештаја, већ само на промене које привредни субјекат не региструје, а које се обавезно региструју у складу са одредбама чл. од 49. до 66. Закона. Финансијски извештај не представља промену података у смислу тих одредаба.

Међутим, према одредби члана 67. Закона, привредни субјекат који две године узастопно не поднесе Регистру годишњи финансијски извештај, регистратор преводи у статус неактивног субјекта и обележава га ознаком "неактиван".

Под називом под којим је неактиван субјект регистрован у Регистру може се регистровати други привредни субјекат.