Порески третман давања поводом 8. марта

Порески третман давања поводом Дана жена – 8. марта, разликује се у зависности о д тога да ли се поклони дају:

1)      женама запосленим код послодаваца или

2)      женама које нису у радном односу код даваоца поклона.

Уколико се поклони (у роби или у новцу) дају женама запосленим код послодавца, таква давања (вредност поклона са ПДВ, односно износ готовог новца) имају третман зараде, на коју се обрачунава и плаћа порез на зараде и доприноси за обавезно социјално осигурање на терет запослене и на терет послодавца. Давање поклона за 8. март чини саставни део зараде, који се кумулира са претходном исплатом зараде (зарада за фебруар) или се третира као аконтација за наредни месец (март месец). Подаци о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима на поклоне поводом 8. марта приказују се у пореским пријавама ПП ОПЈ и ПП ОД, које се достављају надлежној организационој једини Пореске управе.

Уколико се поклони дају женама које нису запослене код даваоца поклона, таква давања (вредност поклона са ПДВ, односно износ готовог новца) имају третман других прихода, сагласно одредбама члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана, на које се обрачунава и плаћа порез на доходак грађана по стопи 20%. Опорезив приход чини бруто приход умањен за нормиране трошкове у висини од 20%. Бруто приход представља вредност поклона са ПДВ, односно износ готовог новца увећан за припадајући порез (применом коефицијента 1, 190476). Приликом исплате других прихода поводом 8. марта, исплатилац прихода је дужан да, надлежној организациојој јединици Пореске управе, достави образац ПП ОПЈ - 8.

Опширније у вези са обрачуном пореза и доприноса на давања поводом 8. марта, попуњавањем пореских пријава, давање поклона са становишта ПДВ и др.погледати напис у приручнику «Рачуноводствена пракса», бр. 7/06, страна 117