ИСКАЗИВАЊЕ ПДВ У БИЛАНСУ СТАЊА И СТАТИСТИЧКОМ АНЕКСУ

1. Исказивање ПДВ у Билансу стања

Порез на додату вредност исказује се на рачунима групе 27, док се обавезе за ПДВ исказују на рачунима групе 47.

С обзиром на то да се ПДВ обрачунава и плаћа по пореским периодима (који могу бити календарски месец или календарско тромесечје), на крају пореског периода врши се затварање рачуна група 27 и 47. Салдо се исказује само на рачуну 279 – Потраживања за више плаћени ПДВ, односно рачуну 479 – Обавезе за ПДВ по основу разлике обрачунатог ПДВ и претходног пореза. Притом, након плаћања пореске обавеза (у року од десет дана по истеку пореског периода) затвара се салдо на рачуну 479. Салдо на рачуну 279 постоји док обвезник ПДВ не искористи порески кредит или не оствари право на повраћај пореза.

Према томе, на дан биланса стања (31. децембра 2005. године), у оквиру рачуна група 27 и 47, салдо се може појавити само на рачуну 279 или 479. На осталим рачунима ових група салдо треба да буде једнак нули.

Дуговни салдо на рачуну 279 биће исказан код обвезника ПДВ који и након обрачуна ПДВ за последњи порески период у 2005. години имају неискоришћени износ пореског кредита (ако је износ на рачуну 279 већи од износа на рачуну 479).

Потражни салдо на рачуну 479 биће исказан код обвезника ПДВ који након обрачуна ПДВ за последњи порески период 2005. године имају обавезу за ПДВ. Ако обвезник нема неискоришћени порески кредит, а у пореској пријави за децембар (или октобар – децембар) 2005. године има исказану обавезу за плаћање, салдо на рачуну 479 на датум биланса стања биће једнак обавези из последњег пореског периода за 2005. годину. Дакле, независно од тога што је обавеза за ПДВ плаћена 10. јануара 2006. године, она је, као таква, постојала на дан 31. децембра 2005. године.

Уколико је износ ПДВ на датум биланса стања материјално значајан, саветујемо да се у напоменама уз финансијске извештаје обелодани да је обавеза измирена почетком јануара а у складу са захтевима МРС 10 – Догађаји након датума биланса стања.

Дакле, у вези са састављањем финансијских извештаја и исказивањем појединих билансних позиција веома је важно разумети да се биланс стања саставља на тачно одређени дан, односно да се у билансу исказује стање које постоји 31. децембра године за коју се саставља финансијски извештај. У складу са тим, обавезе, потраживања или неки други облик имовине који не постоји у својим конкретним облицима на дан 31. децембра 2005. године не треба ни да буду исказани, као такви, у билансу стања.

Ово правило треба применити код исказивања ПДВ по основу мањка, као и исказивања претходног пореза по основу рачуна код којих обвезник право на одбитак претходног пореза стиче најраније у првом пореском периоду 2006. године (јануар или јануар – март).

Утврђене разлике између стања утврђеног пописом и књиговодственог стања евидентирају се под 31.12.2005. године. То је мањак који је настао у 2005. години и треба да буде обухваћен билансом за ту годину. Међутим, у складу са Законом о ПДВ, пореска обавеза за ПДВ настаје даном доношења одлуке надлежног органа пореског обвезника о утврђивању мањка. Обвезник који је донео одлуку о утврђивању мањка 25. јануара ПДВ по том основу дугује у пореском периоду јануар (или јануар – март). Обвезник који одлуку о утврђивању мањка донесе 1. фебруара ПДВ по том основу дугује у пореском периоду фебруар (или јануар – март).

Према томе, обвезник нема пореску обавезу за ПДВ на мањак са стањем на дан 31.12.2005, већ та обавеза настаје у јануару или фебруару  2006. године. У складу са тим, као што је у више наврата писано у Рачуноводственој пракси, према нашем мишљењу, а пре свега из практичних разлога, износ обрачунатог ПДВ који обвезник дугује по основу мањка, односно расхода добара, са стањем на дан 31.12.2005. године треба евидентирати преко позиције 499 – Остала ПВР. У пословним књигама за 2006. годину, када настане пореска обавеза за ПДВ, врши се рекласификација износа обрачунатог ПДВ са рачуна 499 на рачун 474 – Обавезе за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој стопи, односно рачун 475 – Обавезе за ПДВ по основу сопствене потрошње по посебној стопи.

Такође, из практичних разлога, ПДВ по основу рачуна који се односе на 2005. годину, а по основу којих обвезник право на одбитак претходног пореза стиче у 2006. години, на датум биланса стања износ ПДВ из таквих рачуна треба исказати у оквиру позиције 289 – Остала АВР. У оквиру овог рачуна треба отворити аналитичке рачуне подударне са рачунима претходног пореза из групе рачуна 27. У пословним књигама за 2006. годину, када обвезник стекне право на одбитак претходног пореза, врши се рекласификација износа ПДВ са рачуна 289 на одговарајући рачун групе 27. Иначе, што се тиче претходног пореза на дан биланса стања, са аспекта састављања обрасца биланс стања, потпуно је ирелевантно на којој позицији ће бити исказан у пословним књигама, јер се износи са група 27 и 28 исказују збирно на позицији АОП 016 - Порез на додату вредност и активна временска разграничења. Зато у напоменама уз финансијске извештаје треба дати ближе објашњење ових билансних позиција.

Исказивањем ПДВ на позицијама АВР и ПВР постиже се да обрачун ПДВ по пореским периодима, у складу са Законом о ПДВ, одговара евиденцији у пословним књигама на рачунима група 27 и 47, такође, по пореским периодима.

2. Исказивање података о ПДВ у Статистичком анексу

Образац Статистички анекс прописан је почетком 2005. године, доношењем Правилника о допунама Правилника о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за предузећа, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 11/05, у даљем тексту: Правилник о обрасцима). Овај образац је саставни део годишњег финансијског извештаја почев од прошле године.

Образац статистички анекс подносе сва предузећа (велика, средња и мала), задруге, друга правна лица и предузетници који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства.

Приликом попуњавања обрасца статистички анекс, у одговарајућа поља треба унети податке из пословних књига према садржини појединих група рачуна и рачуна наведених у обрасцу, а на основу упутства за попуњавање које чини саставни део Обрасца.

Међутим, одредбама Правилника о обрасцима није ближе уређен начин попуњавања позиција АОП 508 - Порез на додату вредност, као ни позиције АОП 515 - Обавеза за порез на додату вредност.

За исказивање података на овим позицијама постоје два могућа решења. Према првом решењу, на позицији АОП 508 требало би исказати износ дуговног промета на рачунима групе 27 (без рачуна 279), а на позицији АОП 515 износ потражног промета на рачунима групе 47 (без рачуна 479). Алтернативно, на овим позицијама исказивао би се салдо на рачунима група 27 и 47.

Имајући у виду сврху статистичког анекса, а то су статистичке потребе, према нашем мишљењу, исказивање салда на рачунима група 27 и 47 није од великог статистичког значаја.

Међутим, према шемама по којима Народна банка Србије врши контролу финансијских извештаја, као и формулама које су уграђене у програмски пакет Народне банке Србије за електронски пријем финансијских извештаја, податке о ПДВ треба унети на следећи начин:

-        под ознаком АОП 508 уписује се износ стања (салдо) на рачунима групе 27;

-        под ознаком АОП 515 уписује се потражни промет са рачуна групе 47, осим рачуна 479.

Као што је претходно објашњено, на рачунима групе 27, на дан биланса стања, само ће се код неких обвезника јавити салдо на рачуну 279, у висини неискоришћеног износа пореског кредита.

Под ознаком АОП 515, према нашем мишљењу, треба унети промет са рачуна групе 47, осим рачуна 479. Изостављање салда са рачуна 479 је разумљиво, јер се на том рачуну исказује разлика између износа претходног пореза и обрачунатог пореза који је већ исказан на осталим рачунима групе 47.

Исказивањем промета са рачуна групе 47 постиже се да на позицији АОП 515 буде исказан податак о укупном обрачунатом ПДВ у 2005. години, што, према нашем мишљењу, има одређени статистички значај. Исказивање салда на рачунима групе 27, према нашем мишљењу, нема никакав статистички значај, јер ће салдо на том рачуну бити исказан само код неких обвезника. Међутим, у складу са шемама контроле Народне банке Србије, саветујемо обвезницима да податке унесу на претходно објашњени начин.