Рок за достављање порерске пријаве за утврђивање пореза на имовину за 2006. годину

У складу са одредбама Закона о порезу на имовину («Сл. гласник РС», бр. 26/01, ... и 135/04), порески обвезник је дужан да, без обзира на то што је за конкретну имовину раније поднета пореска пријава, кад год дође до промене података од утицаја на опорезивање (осим за пољопривредно и шумско земљиште пореског обвезника где се пореска основица утврђује према катастарском приходу), поднесе «нову» пореску пријаву до 31. марта године за коју се утврђује и плаћа порез. Пореска пријава се подноси пореском органу према месту непокретности, на обрасцима ППИ-1 и ППИ-2, заједно са документацијом потребном за утврђивање пореске обавезе.

Детаљно у вези са подношењем пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину за 2006. годину, писали смо у приручнику «Рачуноводствена пракса», бр. 7/06. Овом приликом подсећамо наше претплатнике да, 31. марта 2006. године, истиче рок за подношење пореске пријаве на обрасцима ППИ-1 и ППИ-2.

Стопе затезне камате и раст цена на мало за фебруар