21.12.2007.

Актуелни подаци

 1. Минимална зарада
 2. Износ трошкова и других накнада чија је висина уређена Општим колективним уговором и чл. 9. i 18, Закона о порезу на доходак грађана (износ који се не опорезује)
 3. Најниже бруто основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање од 1.08.2004. (архива.)
 4. Уплатни рачуни зараде и накнаде зарада који се примењују од 1.9.2004.
 5. Најнижа месечна основица доприноса за обавезно социјално осигурање
 6. Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији (архива за 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006)
 7. Највиша месечна основица за обрачун и плаћање доприноса за социјално осигурање (архива за 2005, 2006)
 8. Индекс цена на мало и индекси трошкова живота у Републици Србији (архива за 2003, 2004, 2005, 2006.)
 9. Општа есконтна стопа Народне банке Југославије (архива за 2006.)
 10. Стопе затезних камата (архива за 2003, 2004, 2005. 2006.)
 11. Дневни конфорни коефицијенти затезне камате у периоду за 2006. (архива за 2004, 2005)
 12. Доприноси Коморама од 1.1.2007. (архива за 2003, 2005, 2006 )
 13. Чланарина Окружним и Задружним савезима од 1.1.2007.