Доприноси Привредним коморама од 1.1.2006.

Доприноси коморама

Регионална привредна КОМОРА НИШ
(Сл. гласник РС, бр. 5/06)
235-92000-61, Нишка банка, Ниш, или 105-909-18 АИК банка, ниш са позивом на број 01-1943/4
Основица: Остварене бруто зараде запослених и послодаваца и терети средства доприноса послодавца
за банке и друге финансијске организације, заједнице осигурања имовине и лица и задруге Стопа: 0,35%
за предузећа и делове предузећа 250,00 динара месечно
Чланови Коморе који имају до 10 запослених Годишње у износу од 4.000,00 (уплата се врши одједном за целу годину најкасније до 30.06.2006. године)

Привредна КОМОРА СРБИЈЕ
(Сл. гласник РС, бр. 1/2006)
205-2238-67, Комерцијална банка АД, Београд, са ознаком шифре плаћања 253
Основица: бруто зарада запослених

Стопа: 0,190%

Чланови који имају до 10 запослених паушално, и то 4.000,00 одједном за целу годину најкасније до 30.06.2006. године

Привредна КОМОРА ВОЈВОДИНЕ
(Сл. гласник РС, бр. 3/2006)
355-1000148-88, Војвођанска банка, филијала Нови Сад

Основица: исплаћена месечна бруто зарада без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Стопа: 0,20%

Предузетници (занатске, угоститељске, трговинске и друге радње) чланови општинских удружења самосталних привредника - предузетника плаћају чланарину тим удружењима у складу са одлуком њихових органа. Земљорадничке задруге као и други облици удруживања земљорадника, чланице Задружног савеза Војводине, обрачуноавају и плаћају чланарину Задружном савезу Војводине у складу са Одлуком Задружног савеза Војводине.

Привредна комора КОМОРА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
(Сл. гласник РС, бр. 9/2006)
205-21992-72, Комерцијална банка АД, Београд, Експозитура Лепосавић
са ознаком шифре плаћања на дан исплате зарада и уплате пореза и доприноса из зараде

Основица: бруто зараде запослених

Стопа: 0,28%

Чланови Коморе који имају до 10 запослених паушално, 400,00 динара одједном за целу годину, најкасније до 30. јуна 2006. године.

 

Регионална привредна КОМОРА БЕОГРАД
(Сл. лист града Београда бр. -)
205-12225-79, Комерцијална банка АД, Београд, са позивон на ПИБ број

Основица: бруто зарада без умањења по основу ослобађања и олакшица.
- за шифре делатности: 4010, 4020, 232, 24300, 24410, 24420, 24510, 24520, 37100, 37200, 50100, 50200, 50300, 50400,511, 513, 514, 516, 517, 62100, 62200, 63230, 71230, 60300, 64110, 64120, 64200, 651, 652, 671, 672, 701, 702,703, 711, 712, 713, 714, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 741,742, 743, 744, 748, 92710 Стопа: 0,255%
- за шифре делатности: 211, 222, 223, 159, 157, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 300, 311, 312, 315, 316, 321, 322, 323, 331, 332, 333, 335, 222, 501, 503, 504, 505, 523, 524, 525, 526, 527, 0150, 0201 Стопа: 0,190%
- за шифре делатности: 6100, 6021 Стопа: 0,132%
- сви остали чланови Коморе Стопа: 0,100%
- чланови који немају, или имају до 5 запослених

паушално, и то 9.000,00 дин. до 30.06.2006. г.

Општа удружења, као колективни чланови Коморе, обавезни су да плаћају чланарину у паушалном износу од 36.000 динара у 4 једнаке рате до 31.12.2006. Уколико Опште удружење изврши уплату целокупне чланарине до 31.03.2006. иста ће изности 27.000 динара

СРЕМСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА
(Сл. гласник РС, бр. 3/06)
Допринос плаћају обвезници саопштина:
Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Сремска Митровица, Стара Пазова и Шид.
355-1003279-07, Војвођанска банка АД, Нови Сад, филијала у Сремској Митровици
160-39489-46, Делта банка АД, Београд, пословна јединца у Сремској Митровици
310-326-11, Цонтинентал банка АД, Нови Сад, филијала у Сремској Митровици
205-61610-43, Комерцијална банка АД, Београд, филијала у Сремској Митровици
340-32219-79, Новосадска банка АД Београд, филијала у Сремској Митровици

Основица: исплаћена месечна бруто зарада без умањења по основу ослобођења и олакшица.

Стопа: 0,25%

Предузећа која немају запослене раднике, као и она која имају до 5 запослених радника

6000 динара за целу годину, с тим што се уплата може извршити одједном до 30.06.2006. или у једнаким месечним ратама

Земљорадничке задруге обрачунавају и плаћају допринос Окружном задружном савезу Срема по стопи коју утврди надлежни орган тог савеза.

Регионална привредна комора ЗРЕЊАНИН
(Сл. гласник РС, бр. 3/06)
355-1000843-40, Војвођанска банка, филијала Зрењанин

160-135843-44, Делта банка - ПЈ Зрењанин

Основица: исплаћене месечне бруто зараде без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Стопа: 0,250%

Предузетници (занатске, угоститељске, трговинске и друге радње), чланови општих удружења предузетника плаћају чланарину тим удружењима у складу са одлуком њихових органа.

Регионална привредна комора КРАГУЈЕВЦА
(Сл. гласник РС, бр. 3/2006)
150-65-40, Цредy банка АД Крагујевац, или
160-18056-34, Banca Intesa АД Београд
245-2053-83 Агробанка А.Д, Београд, експозитура Крагујевац
Основица: остварене бруто зараде запослених

Стопа: 0,250%

Чланови Коморе који имају до 5 запослених годишња члаанарина у паушалном износу од 6.000 динара (уплата се врши месечно с тим да уплаћени износ не може бити мањи од 500 динара)
Чланови Коморе који имају 5-10 запослених годишња чланарина у паушалном износу од 12.000 динара (уплата се врши месечно с тим да уплаћени износ не може бити мањи од 500 динара)
Предузетници који имају до 5 запослених годишња чланарина у паушалном износу од 3.000 динара (уплата се врши месечно с тим да уплаћени износ не може бити мањи од 250 динара)
Предузетници који имају преко 5 запослених годишња чланарина у паушалном износу од 6.000 динара (уплата се врши месечно с тим да уплаћени износ не може бити мањи од 250 динара)

 

Регионална привредна комора КРУШЕВАЦ
(Сл. гласник РС, бр. 9/2006)
160-44878-78, Делта банка АД Крушевац
225-7008-86, Национална штедионица АД Крушевац

205-72444-36, Комерцијалне банке АД Крушевац
180-0916930101770-16, "Јубанка" АД Крушевац са позивом на број ПИБ-а предузећа

Основица: бруто зарада запослених

Стопа: 0,30%
(с тим да обрачунати и уплаћени износ не може бити мањи од 500 динара)

Чланови Коморе који имају до 5 запослених годишња чланарина у паушалном износу од 3.000 динара (уплата се врши квартално најкасније до истека текућег квартала, у износу од 750 динара)
Предузетници - чланови општинских удружења самосталних предузетника, плаћају чланарину тим удружењима у складу са одлуком њихових органа и овом одлуком

 

Регионална привредна комора СОМБОР
(Сл. гласник РС, бр. 3/2006)
Допринос плаћају обвезници са територија општина Апатин, Кула, Сомбор и Оџаци
355-1007950-59, Војвођанска банка, филијала Сомбор
Основица: исплаћена месечна бруто зарада без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Стопа: 0,315%

Предузећа која немају запослених или имају до 5 запослених радника годишње у износу од 1.200,00 динара (уплата се врши у месечном износу од по 100,00 динара)

Регионална привредна комора ПОЖАРЕВАЦ
(Сл. гласник РС, бр. 3/2006)
205-9138-28, Комерцијална банка
Основицу чине брута зарада запослених

Стопа: 0,192%


Регионална привредна комора КРАЉЕВО
(Сл. гласник РС, бр. 6/2006)
Допринос плаћају обвезници са територија општина Врњачка Бања, Горњи Милановац, Краљево,иЛучани, Нови Пазар. Рашка, Сјеница, Тутин и Чачак
160-17848-76, Делта банка ад, Београд, пј Краљево
155-9070-57 Чачанска банка АД Чачак, ПЈ Краљево
Основицу чине остварене месечне бруто зараде запослених без умањења по основу ослобађања и олакшица

Стопа: 0,32%

Предузетници (занатске, угоститељске, трговинске и друге радње) плаћају чланарину у износу од 250 дин. месечно  
Чланови Коморе који немају запослене или имају до 5 запослених 6.000 динара у паушалном износу, уплата се врши одједном, најкасније до 30.06.2006.

 

Регионална привредна комора ВАЉЕВО
(Сл. гласник РС, бр. 3/2006)
160-17835-18, Делта банка ад, Београд, филијала Ваљево,
170-573-41, HVB банка СЦГ, Београд, број модела 97 контролни број, број општине и ПИБ обвезника чланарине
Основицу чине остваене бруто зараде запослених без умањења по основу ослобађања и олакшица

Стопа: 0,33% , обрачунати и уплаћени месечни износ не може бити мањи од 600,00 дин.


Регионална привредна комора ЛЕСКОВАЦ
(Сл. гласник РС, бр. 3/2006)
180-0177440101180-66, код "Јубанке" ад, Београд, филијала Лесковац,
245-0044132101096-17 , код ПВ "Агробанка" ад, Београд, филијала Лесковац
Основицу чине остварена и исплаћена бруто зарада радника без умањења основице по основу ослобађања и олакшица

Стопа: 0,34% , обрачунати и уплаћени износ не може бити мањи од 500 дин.


Регионална привредна комора ЗАЈЕЧАР
(Сл. гласник РС, бр. 6/2006)
160-18183-41,
"Banca Intesa", ад Београд

205-6305-88, "Комерцијална банка",
ад Београд
245-0015612701172-77, "Агробанка" Београд - експозитура Зајечар
180-0295750101110-87, "Јубанка",
ад Београд ПЈ Зајечар
330-26000235-91, "Меридијан банка", ад Нови Сад, филијала Зајечар
170-8519-65, "HVB Banka", Београд ПЈ Зајечар

са позивом на број ПИБ-а и шифром плаћања 253

Основицу чине бруто зарада запослених

Стопа: 0,35%

Чланови Коморе који имају до пет запослених и чијаукупна месечна бруто зарада не прелази износ од 120.000 динара у паушалном износу од 400 динара месечно


Регионална привредна комора НОВИ САД
(Сл. гласник РС, бр. 3/2006)
355-1003257-73, "Војвођанска банка" ад филијала Нови Сад
345-500803449401-66, "Панонска банка" ад Нови Сад
245-0155352101124-85, "Агробанка" ад Нови Сад
310-49-66, "Континентал банка" ад Нови Сад
са позивом на број ПИБ-а

Основицу чине остварене бруто зараде запослених, без умањења по основу ослобађања и олакшица

Стопа: 0,29%

Чланови Коморе који имају до 5 запослених плаћају чланарину Комори у паушалном износу од 6.000 динара годишње са роком уплате до 30. јуна 2006.
Предузетници (занатске, угоститељске, трговинске и други облици пословања), плаћају чланарину Комори по стопи од 1% на основицу на коју плаћају порез на доходак грађана за приходе од обављања самосталне делатности

Доприноси коморама и задружним савезима од 1.1.2005. (архива)
Доприноси коморама и задружним савезима од 1.1.2003. (архива)