Доприноси коморама

Доприноси Задружним савезима

Доприноси коморама

 

КОМОРА С Р Б И Ј Е
(Сл. гласник РС, бр. 1/2003)
205-2238-67, Комерцијална банка АД, Београд, са ознаком шифре плаћања 251
Основица: остварена бруто зарада.

Стопа: 0,190%

Чланови који имају до 10 запослених паушално, и то 3.000,00 одједном за целу годину најкасније до 30.06.2003. године

 

КОМОРА ВОЈВОДИНЕ
(Сл. гласник РС, бр. 1/2003)
355-1000148-88, Војвођанска банка, филијала Нови Сад

Основица: исплаћена месечна бруто зарада без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Стопа: 0,20%

Предузетници (занатске, угоститељске, трговинске и друге радње) чланови општинских удружења самосталних привредника – предузетника плаћају чланарину тим удружењима у складу са одлуком њихових органа и одлуком Скупштине надлежних регионалних привредних комора.

 

КОМОРА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
(Сл. гласник РС, бр. 3/2003)
205-21992-72, Комерцијална банка АД, Београд, Експозитура Лепосавић

Основица: остварене бруто зараде без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Стопа: 0,28%

Чланови Коморе који немају запослене раднике, као и они који имају до 10 запослених паушално, 500,00 динара одједном за целу годину, најкасније до 30. јуна 2003. године.

 

КОМОРА Б Е О Г Р А Д А
(Сл. лист града Београда бр. 31/02)
205-12225-79, Комерцијална банка АД, Београд

Основица: бруто зарада без умањења по основу ослобађања и олакшица.
- за шифре делатности: 4010, 4020, 232, 24300, 24410, 24420, 24510, 24520, 37100, 37200, 50100, 50200, 50300, 50400,511, 513, 514, 516, 517, 62100, 62200, 63230, 71230, 60300, 64110, 64120, 64200, 651, 652, 671, 672, 701, 702,703, 711, 712, 713, 714, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 741,742, 743, 744, 748, 92710 Стопа: 0,255%
- за шифре делатности: 211, 222, 223, 159, 157, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 300, 311, 312, 315, 316, 321, 322, 323, 331, 332, 333, 335, 222, 501, 503, 504, 505, 523, 524, 525, 526, 527, 0150, 0201 Стопа: 0,190%
- за шифре делатности: 6100, 6021 Стопа: 0,132%
- сви остали чланови Коморе Стопа: 0,100%
- чланови који немају, или имају до 5 запослених

паушално, и то 6.000,00 дин. до 30.06.2003. г.

Приватни предузетници који у виду регистрованог занимања обављају привредну делатност и њихове задруге - чланови општих удружења предузетника, основаних за подручје једне или више општина на чијој територији обављају одобрену делатност, плаћају допринос тим удружењима у износу од 1.200,00 дин. годишње. Допринос се плаћа једнократно, или у једнаким месечним ратама од по 100,00 динара на жиро рачуне општих удружења самосталних предузетника, у року од 15 дана по истеку сваког месе

 

СРЕМСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА
(Сл. гласник РС, бр. 91/02)
Допринос плаћају обвезници саопштина:
Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Сремска Митровица, Стара Пазова и Шид.
355-1003279-07, Војвођанска банка АД, Нови Сад
160-39489-46, Делта банка АД, Београд
310-326-11, Цонтинентал банка АД, Нови Сад

Основица: исплаћена месечна бруто зарада без умањења по основу ослобођења и олакшица.

Стопа: 0,25%

Предузећа која немају запослене раднике, као и она која имају до 5 запослених радника

месечно у износу од 2% просечне месечне бруто зараде у привреди Републике Србије која важи на дан плаћања доприноса

Земљорадничке задруге обрачунавају и плаћају допринос Окружном задружном савезу Срема по стопи коју утврди надлежни орган тог савеза.

 

Комора ВАЉЕВО
(Сл. гласник РС, бр. 2/2003)
160-17835-18, Делта банка АД Београд, Филијала Ваљево
170-573-41, Ексим банка АД, Београд
с позивом на број: 05-19-месец исплате зараде
Основица: остварене бруто зараде.

Стопа: 0,29%

обрачунати и уплаћени месечни износ не може бити мањи од 250,00 дин.

 

Комора ЗАЈЕЧАРА
(Сл. гласник РС, бр. 3/2003)
160-18183-41, Делта банка АД, Београд
205-6305-88, Комерцијална банка АД, Београд
185-545-32, Борска банка АД, Бор, филијала Зајечар
245-0015612701172-77, ПБ Агробанка, АД Београд, Експозитура Зајечар
Основица: бруто зарада запослених.

Стопа: 0,35%

Чланови Коморе који имају до 10 запослених радника месечна чланарина у паушалном износу у висини од 200,00 динара.
   

 

Комора ЗРЕЊАНИНА
(Сл. гласник РС, бр. 3/2003)
355-0000001000843-40, Војвођанска банка, филијала Зрењанин

Основица: исплаћене месечне бруто зараде без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Стопа: 0,250%

Предузетници (занатске, угоститељске, трговинске и друге радње), чланови општих удружења предузетника плаћају чланарину тим удружењима у складу са одлуком њихових органа.

 

Комора КРАГУЈЕВЦА
(Сл. гласник РС, бр. 1/2003)
150-65-40, Цредy банка АД Крагујевац, или
160-18056-34, Делта банка АД Београд, ПЈ Крагујевац
са ознаком шифре плаћања 251
Основица: остварене бруто зараде без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Стопа: 0,25%

Чланови Коморе који немају запослених или имају до 10 запослених годишња чланарина у паушалном износу од 3.000 динара (уплата се врши месечно по 250 динара и то на почетку сваког месеца)
Чланови Коморе који обављају привредну делатност личним радом (радње самосталних привредника) 1.200 динара годишње (уплата се врши месечно по 100 динара и то на почетку сваког месеца)

 

Комора КРАЉЕВО
(Сл. гласник РС, бр. 1/2003)
Допринос плаћају обвезници са територија општина:
Врњачка Бања, Горњи Милановац, Краљево, Лучани, Нови Пазар, Рашка, Сјеница, Тутин и Чачак
160-17848-76, Делта банка АД Београд, ПЈ Краљево
Основица: бруто зараде запослених, без умањења по основу ослобађања и олакшица. Стопа: 0,29%
Предузетници (занатске, угоститељске, трговинске и друге радње) 200,00 динара месечно

 

Комора КРУШЕВАЦ
(Сл. гласник РС, бр. 8/2003)
160-44878-78, Делта банка АД, или
225-7008-86, Национална штедионица

Основица: бруто зарада

Стопа: 0,25%
(не мање од 200,00 дин.)

Чланови Коморе који имају до 5 запослених чланарина у од 3.000 дин. (уплата се врши квартално, најкасније до 30. у месецу, по 750,00 дин)

 

Комора ЛЕСКОВЦА
(Сл. гласник РС, бр. 1/2003)
180-0177440101180-66, ЈУ банка АД, Београд, филијала Лесковац
Основица: остварена и исплаћена бруто зарада радника чланица Коморе, без умањења основица, ослобађања и олакшица

Стопа: 0,29%

обрачунати и уплаћени износ не може бити мањи од 200,00 дин.

 

Комора НИША
(Сл. гласник РС, бр. 4/2003)
235-92000-61, Нишка банка, Ниш, или
105-909-18, АИК банка, Ниш
са позивом на број 01-2202/4

Основица: остварене бруто зараде запослених и послодаваца и терети средства доприноса послодавца.
за банке и друге финансијске организације,
заједнице осигурања имовине и лица и задруге

Стопа: 0,35%

за предузећа и делове предузећа Стопа: 0,29%
Чланови Коморе који имају до 10 запослених радника годишња чланарина у износу од 10.000 динара. (уплата се врши одједном за целу годину, најкасније до 30.06.2003. године)

 

Комора НОВОГ САДА
(Сл. гласник РС, бр. 1/2003)
355000000100325773, Војвођанска банка АД, филијала Нови Сад
Основица: остварене бруто зараде запослених, без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Стопа: 0,25%

Чланови Коморе који немају, или имају до 5 запослених паушалном износу од 6.000,00 динара годишње, са роком уплате до 30.06.2003. године
Предузетници (занатске, угоститељске, трговачке радње и други облици пословања) по стопи од 1% на основицу на коју плаћају порез на доходак грађана за приходе од обављања самосталне делатности.

 

Комора ПАНЧЕВА
(Сл. гласник РС, бр. 1/2003)
Допринос плаћају обвезници са територије Јужног Баната.
305-0010000000239-59, Привредна банка Панчево

Основица: остварене бруто зараде.

Стопа: 0,30%

Чланови коморе који имају до 10 запослених радника годишња чланарина у паушалном износу од 3.000,00 дин. (улата се врши одједном за целу годину, а најкасније до 30. јуна 2003)

 

Комора ПОЖАРЕВЦА
(Сл. гласник РС, бр. 4/2003)
205-9138-28, Комерцијална банка АД

Основица: бруто зарада без умањења по основу ослобађања.

Стопа: 0,192%

 

Комора СОМБОРА
(Сл. гласник РС, бр. 1/2003)
Допринос плаћају обвезници са територија општина Апатин, Кула, Сомбор и Оџаци
355-1007950-59, Војвођанска банка, филијала Сомбор
Основица: исплаћена месечна бруто зарада без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Стопа: 0,315%

Предузећа која немају запослених или имају до 5 запослених радника годишње у износу од 1.200,00 динара (уплата се врши у месечном износу од по 100,00 динара)

 

Комора СУБОТИЦЕ
(Сл. гласник РС, бр. 3/2003)
Допринос плаћају обвезници са подручја општина:
Мали Иђош, Бачка Топола и Суботица.
355000000101493362, са позивом на матични број предузећа
Основица: остварена бруто зарада запослених у текућем месецу, без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Стопа: 0,30%

Приватни предузетници (занатске, угоститељске, трговинске и друге радње и агенције) чланови општих удружења самосталних привредника - предузетника, плаћају допринос удружењима 2.500,00 динара годишње са роком уплате до 30. јуна 2003. године.
Износ се уплаћује на жиро рачуне удружења.

 

Комора УЖИЦА
(Сл. гласник РС, бр. 1/2003)
355-1006672-13, Војвођанска банка АД
160-43205-53, Делта банка АД
205-14158-03, Комерцијална банка АД

Основица: остварене бруто зараде.

Стопа: 0,32%

Чланови Коморе који имају до 10 запослених радника

годишња чланарина у паушалном износу
од 3.000,00 динара
(уплата се врши месечно - у једнаким ратама).

 

Доприноси Задружним савезима

Допринос Задружном савезу Југославије
(Сл. лист СРЈ, бр. __/03)
245-9362201024-35, ПБ Агробанка АД, Београд

Основица: Остварене бруто зараде без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Стопа: 0,60%

 

Допринос Задружном савезу Србије
(Сл. гласник РС, бр. 79/91 и 6/94 - Одлука о утврђивању основице и стопе и начин плаћања доприноса Задружном савезу Србије)
205-2566-53
Комерцијална банка АД

Основица: бруто зарада без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Стопа: 1%

 

Допринос задружном савезу Војводине
(Сл. гласник РС, бр. 87/2002)
355000000100004897, Војвођанска банка, Нови Сад

Основица: бруто зарада без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Стопа: 0,50%

износ месечног доприноса не може бити мањи од 500,00 динара

Задруге, односно друштва која запошљавају пет или мање запослених или немају запослених месечно у паушалном износу од 500,00 динара.

 

Допринос окружном савезу земљорадничких задруга Ужице
(Сл. гласник РС, бр. 1/2003)
160-14729-24, Делта банка ПЈ Ужице

Основица: бруто зарада без умањења по основу ослобађања и олакшица

Стопа: 1,20%