УПЛАТНИ РАЧУНИ КОЈИ ВАЖЕ ОД 1.9.2004. ГОДИНЕ

Ред. бр.

Порез и други јавни приходи

Уплатни рачун  
1. Порез на зараде

840-711111843-52

Ред. бр.

Доприноси на зараде, додатке на зараду и накнаде зарада

Уплатни рачун за доприносе на терет запосленог

Уплатни рачун за доприносе на терет послодавца

1. За запослене код правних лица које се не финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања    
Допринос за ПИО

840-721111843-18

840-721212843-46

Допринос за здравствено осигурање

840-721121843-88

840-721222843-19

Допринос за осигурање од незапослености 840-721131843-61 840-721232843-89

2.

За запослене код правних лица која се финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања    
Допринос за ПИО

840-721111843-18

840-721211843-39

Допринос за здравствено осигурање

840-721121843-88

840-721221843-12

Допринос за осигурање од незапослености 840-721131843-61 840-721231843-82

3.

За запослене који су у радном односу код приватних послодаваца (предузетника)    
Допринос за ПИО

840-721113843-32

840-721214843-60

Допринос за здравствено осигурање

840-721121843-88

840-721222843-19

Допринос за осигурање од незапослености 840-721131843-61 840-721232843-89

4.

За запослене код физичких лица    
Допринос за ПИО 840-721112843-25 840-721213843-53
Допринос за здравствено осигурање

840-721121843-88

840-721222843-19

Допринос за осигурање од незапослености 840-721131843-61 840-721232843-89

5.

Додатни допринос за пензијско и инвалидско осигурање за запослене којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем    
За запослене код послодаваца који се не финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања   840-721215843-67
За запослене код послодаваца који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања  

840-721216843-74

Ред. бр.

Доприноси на накнаду зараде за време привремене спречености за рад - боловање преко 30 дана

Уплатни рачун за доприносе на терет запосленог

Уплатни рачун за доприносе на терет послодавца

1.

За запослена лица    
Допринос за ПИО

840-781322843-30

840-781322843-30

Допринос за здравствено осигурање

840-781316843-85

840-781316843-85

Допринос за осигурање од незапослености 840-781351843-39 840-781351843-39

2.

За предузетнике и осниваче предузеће    
Допринос за ПИО

840-781342843-73

840-781342843-73

Допринос за здравствено осигурање

840-781316843-85

840-781316843-85

Допринос за осигурање од незапослености 840-781351843-39 840-781351843-39

Ред. бр.

Доприноси на накнаду за породиљско одсуство, накнаду за одсуство због посебне неге детета

Уплатни рачун за доприносе на терет запосленог

Уплатни рачун за доприносе на терет послодавца

1.

За запослена лица    
Допринос за ПИО

840-721217843-81

840-721217843-81

Допринос за здравствено осигурање

840-721223843-26

840-721223843-26

Допринос за осигурање од незапослености 840-721233843-96 840-721233843-96

2.

За предузетнике и осниваче предузеће    
Допринос за ПИО

840-781342843-73

840-781342843-73

Допринос за здравствено осигурање

840-721223843-26

840-721223843-26

Допринос за осигурање од незапослености 840-721233843-96 840-721233843-96

Ред. бр.

Доприноси на накнаду инвалида рада II категорије

Уплатни рачун за доприносе на терет запосленог

Уплатни рачун за доприносе на терет послодавца

1.

Допринос за здравствено осигурање  
 840-781315843-78