Стопе затезних камата у 2005.

1. Затезна камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

Период
Есконтна стопа НБС
на годишњем нивоу
Затезна камата на годишњем нивоу
01.01. - 10.01.2003.
9,50%
24,50%
11.01. - 31.12.2003.
9,00%
24,00%
01.01.2004 -
8,50%
23,50%
2. Стопе затезних камата на новчане обавезе из дужничко - поверилачких односа
Период
Стопе затезне камате на месечном нивоу
2005.
Јануар 2005.
3.0125% месечно
Фебруар 2005.
1.9070% месечно
Март 2005.
1.3040% месечно
Април 2005.
1.3040% месечно
Мај 2005.
1.6055% месечно
Јун 2005.
1.3040% месечно
Јул 2005.
2.4095% месечно
Авуст 2005.
0.9020% месечно
Септембар 2005.
1.6055% месечно
Октобар 2005.
2,1080% месечно
Новембар 2005.
1.7060% месечно
Децембар 2005.
2.6105% месечно

*до објављивања податка о расту цена на мало у Србији и Црној Гори за текући месец користи се податак од претходног месеца.

Архива (2003)
Архива (2004)