Стопе затезних камата

1. Затезна камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

Период
Есконтна стопа НБС
на годишњем нивоу
Затезна камата на годишњем нивоу
01.01. - 10.01.2003.
9,50%
24,50%
11.01. - 31.12.2003.
9,00%
24,00%
01.01.2004 -
8,50%
23,50%
2. Стопе затезних камата на новчане обавезе из дужничко - поверилачких односа
Период
Стопе затезне камате на месечном нивоу
Јануар 2003.
1,30% месечно
Фебруар 2003.
1,10% месечно
Март 2003.
0,90% месечно
Април 2003.
1,30% месечно
Мај 2003.
1,00% месечно
Јун 2003.
1,20% месечно
Јул 2003.
1,10% месечно
Август 2003.
1,10% месечно
Септембар 2003.
1,10% месечно
Октобар 2003.
0,90% месечно
Новембар 2003.
1,30% месечно
Децембар 2003.
1,20% месечно

збирна стопа за 2003. годину

14,366%