Најнижа месечна основица доприноса за обавезно социјално осигурање

Примена у периоду

Износ најниже месечне основице

"Сл. гласник РС", бр.

од 1. септембра до 31. октобра 2004.

7.995

96/04

од 1. новембра до 31. јануара 2005.

8.460

117/04

од 1. фебруара до 30. априла 2005.

9.186

8/05

од 1. маја до 31. јула 2005.

8.865

37/05

од 1. августа до 31. октобра 2005.

10.014

65/05

од 1. новембра 2005. до 31. јануара 2006.

10.511

92/05

од 1. фебруара до 30. априла 2006.

11.508

9/06

од 1. маја до 31. јуна 2006.

11.281

35/06

од 1. августа до 31. октобра 2006.

12.364

63/06

од 1. новембра 2006. до 31. јануара 2007.

12.851

94/06

од 1. фебруара 2007. до 30. априла 2007.

12.580

11/07

од 1. маја 2007. до 31. јула 2007.
12.265
38/07

од 1. августа 2007. до 31. октобра 2007.

13.264

67/07

од 1. новембра 2007. до 31. јануара 2008.

13.687

98/07


примењује се на:

  зараду лица у радном односу, цивилних лица на служби у војсци и војним једниницама и установама, изабраних или постављених лица, домаћих и страних држављана и лица без држављанства запослених на територији Републике Србије;
  зараду запослених лица упућених на рад у иностранство;
  уговорену накнаду лица која обављају привремене и повремене послове
  накнаду зараде за време проведено на боловању до 30 дана која се исплаћује на терет послодавца.

не примењује се на:

  накнаду зараде која припада за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета;
  накнаду зараде за време проведено на боловању коју исплаћуе организација за обавезно здравствено осигурање;
  новчану накнаду која се остварује из средстава организације надлежне за запошљавање;
  разлику зараде, односно плате коју остварују изабрана, именована и постављена лица за време обављања функције и
 

уговорену накнаду.

-        У овим случајевима основица доприноса може бити нижа од најниже месечне основице доприноса.