Највиша месечна основица за обрачун и плаћање доприноса за социјално осигурање 

Укупна просечна месечна зарада по запосленом

"Сл. гласник РС" бр.

Највиша основица за обрачун и плаћање доприноса

Исплаћена у месецу

Износ

Износ
(р. бр. 2 х 5)

Период примене

1

2

3

4

5

Новмебар 2006

33.892

114/06

169.460

од 1.1.2007. до 31.1.2007

Децембар 2006

41.294

9/07

206.470

од 1.2.2007. до 28.2.2007

Јануар 2007

33.770

22/07

168.850

од 1.3.2007. до 31.3.2007

Фебруар 2007

35.219

29/07

176.095

од 1.4.2007. до 30.4.2007

Март 2007

36.148

37/07

180.740

од 1.5.2007. до 31.5.2007
Април 2007

37.117

46/07

185.585

од 1.6.2007. до 30.6.2007
Мај 2007
37.668
59/07
188.340
од 1.7.2007. до 31.7.2007
Јун 2007
38.916
67/07
194.580
од 1.8.2007. до 31.8.2007
Јул 2007
38.712
78/07
193.560
од 1.9.2007. до 30.9.2007
Август 2007
39.302
86/07
196.510
од 1.10.2007. до 31.10.2007
Септембар 2007
39.308
96/07
196.540
од 1.11.2007. до 30.11.2007
Октобар 2007
40.082
107/07
200.410
од 1.12.2007. до 31.12.2007
Новембар 2007
41.010
-
205.050
од 1.1.2008. до 31.1.2008

Највиша месечна основица за обрачун и плаћање доприноса за социјално осигурање у 2006.

Највиша месечна основица за обрачун и плаћање доприноса за социјално осигурање у 2005.