ЧЛАНАРИНЕ ПРИВРЕДНИМ И РЕГИОНАЛНИМ ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА

Привредна комора Србије и Привредна комора Војводине, као и Регионалне привредне коморе: Београд, Сомбор, Крагујевац, Панчево, Лесковац, Крушевац, Нови Сад, Зајечар, Зрењанин, Ужице, Пожаревац, Ваљево, Ниш, Суботица и Краљево, донеле су Одлуке о висини чланарине у 2007. години. У наставку дајемо табеларни преглед висина чланарине, начина и рокова плаћања чланарине за наведене привредне и регионалне привредне коморе.

 

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 1/07) 205-2238-67 , Комерцијална банка АД, Београд са ознаком шифре плаћања 253

Основица: бруто зарада запослених

Стопа: 0,190%

Чланови који имају до 10 запослених

паушално , и то 5.000,00 одједном за целу годину најкасније до 30.06.2007. године

Предузетници (занатске, угоститељске, трговинске и друге радње) чланови општинских удружења предузетника плаћају чланарину тим удружењима у складу са одлуком њихових органа.

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ ("Сл. гласник РС", бр. 1/07) 355-1000148-88, Војвођанска банка, филијала Нови Сад

Основица: исплаћена месечна бруто зарада без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Стопа: 0,20%

Предузетници (занатске, угоститељске, трговинске и друге радње) чланови општинских удружења-предузетника плаћају чланарину тим удружењима у складу са одлуком њихових органа. Земљорадичке задруге и други облици удруживања земљорадника, чланице Задружног савеза Војводине, обрачунавају и плаћају чланарину Задружном савезу Војводине у складу са Одлуком задружног савеза Војводине.

Регионална привредна КОМОРА БЕОГРАД ("Сл. лист града Београда" бр. _____) 205-12225-79 , Комерцијална банка АД, Београд, са позивом на ПИБ број

Основица: бруто зарада без умањења по основу ослобађања и олакшица.

- за шифре делатности: 4010, 4020, 232, 24300, 24410, 24420, 24510, 24520, 37100, 37200, 50100, 50200, 50300, 50400, 511, 513, 514, 515, 516, 517, 62100, 62200, 63230, 71230, 60300, 64110, 64120, 64200, 651, 652, 671, 672, 701, 702, 703, 711, 712, 713, 714, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 741, 742, 743, 744, 748, 92710

Стопа: 0,255%

- за шифре делатности: 211, 221, 222, 223, 159, 157, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 300, 311, 312, 315, 316, 321, 322, 323, 331, 332, 333, 335, 222, 501, 503, 504, 505, 523, 524, 525, 526, 527, 0150, 0201

Стопа: 0,190%

- за шифре делатности: 6100, 6021

Стопа: 0,132%

- сви остали чланови Коморе

Стопа: 0,100%

- чланови који немају, или имају од 0 до 9 запослених

паушално , и то 9.000,00 дин. до 30.06.2007.

Општа удружења, као колективни чланови коморе, обавезни су да плаћају чланарину у паушалном износу од 36.000,00 динара у четири једнаке рате до 31.12.2007. Уколико Опште удружење изврши уплату целокупне чланарине до 31.03.2007. иста ће изностити 27.000,00 динара

Регионална привредна комора ЗАЈЕЧАР ("Сл. гласник РС", бр. 1/07) 160-18183-41 , Делта банка АД, Београд, 205-6305-88 , Комерцијална банка АД, Београд 245-0015612701172-77 , ПБ "Агробанка", АД Београд, Експозитура Зајечар 180-0295750101110-87 , Алпха банк АД, Београд, ПЈ Зајечар 330-26000235-91-77 , Меридијан банка АД, Нови Сад, филијала ЗајеHVB Банка, Београд, филијала Зајечар

Основица: бруто зарада запослених.

Стопа: 0,35%

Чланови Коморе који имају до 5 запослених радника и чија укупна месечна зарада не прелази износ од 120.000 динара

месечна чланарина у паушалном износу у висини од 400,00 динара.

Регионална привредна комора ЗРЕЊАНИН ("Сл. гласник РС", бр. 4/07) 355-1000843-40 , Војвођанска банка, филијала Зрењанин, 160-135843-44 , Banca Intesa АД Београд

Основица: исплаћене месечне бруто зараде без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Стопа: 0,250%

Предузетници (занатске, угоститељске, трговинске и друге радње), чланови општих удружења предузетника плаћају чланарину тим удружењима у складу са одлуком њихових органа.

Регионална привредна комора СОМБОР ("Сл. гласник РС", бр. 1/07) Допринос плаћају обвезници са територија општина Апатин, Кула, Сомбор и Оџаци 355-1007950-59, Војвођанска банка, филијала Сомбор

Основица: исплаћена месечна бруто зарада без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Стопа: 0,315%

Предузећа која немају запослених или имају до 5 запослених радника

годишње у износу од 1.200,00 динара (уплата се врши у месечном износу од по 100,00 динара)

Регионална привредна комора СУБОТИЦА ("Сл. гласник РС", бр. 4/2007) Допринос плаћају обвезници са подручја општина: Мали Иђош, Бачка Топола и Суботица. 355-1014933-62, Војвођанска банка

Основица: остварена бруто зарада запослених у текућем месецу, без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Стопа: 0,30%

Предузећа која немају запослених

годишње у износу од 3.000,00 динара (одједном за целу годину, најкасније до 30.06.2007.)

Регионална привредна комора КРАЉЕВО ("Сл. гласник РС", бр. 4/07) Допринос плаћају обвезници са територија општина: ВрњаBanca Intesa АД Београд, ПЈ Краљево 155-9070-57 , Чачанска банка АД Чачак, ПЈ Краљево

Основица: бруто зараде запослених, без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Стопа: 0,32%

Предузетници (занатске, угоститељске, трговинске и друге радње)

250,00 динара месечно

Чланови Коморе који немају запослене или имају до 5 запослених

6.000,00 дин. у паушалном износу (уплата се одједном, најкасније до 30.06.2007.)

Регионална привредна комора КРАГУЈЕВАЦ ("Сл. гласник РС", бр. 1/07) 150-65-40, Цредy банка АД Крагујевац
160-18056-34, Banca Intesa АД Београд 245-2053-83, Агробанка АД, Београд, експозитура Крагујевац са позивом на број: матични број предузећа

Основица: остварена бруто зарада запосленог

Стопа: 0,25%

Чланови Коморе који имају до 5 запослених

годишња чланарина у паушалном износу од 6.000 динара (уплата се врши месечно, с тим да уплаћени износ не може бити мањи од 500 дин.).

Чланови Коморе који имају 5 до 10 запослених

годишња чланарина у паушалном износу од 12.000 динара (уплата се врши месечно с тим да уплаћени износ не може бити мањи од 500 дин.).

Предузетници, чланови општих удружења предузетника, самосталних привредника, који имају до 5 запослених

годишња чланарина у паушалном износу од 3.000 динара (уплата се врши месечно с тим да уплаћени износ не може бити мањи од 250 дин.).

Предузетници који имају преко 5 запослених

годишња чланарина у паушалном износу од 6.000 динара (уплата се врши месечно с тим да уплаћени износ не може бити мањи од 250 дин.).

Регионална привредна комора КРУШЕВАЦ ("Сл. гласник РС", бр. 114/06) 160-44878-78 , Banca Intesa АД, Београд 205-72444-36 , Комерцијална банка АД, Броград 180-0916930101770-16 , Алпха банк АД, Београд 250-7008-28 , Еуробанк ЕФГ Штедионица АД, Београд 290-10063-24 , Универзал банка АД, Београд, филијала Крушевац

Основица: бруто зарада запослених.

Стопа: 0,30% (на мање од 500,00)

Чланови Коморе који имају до 5 запослених

годишње у износу од 4.000,00 дин. (уплата се врши квартално, најкасније до истека текућег квартала, у износу од 1.000,00 дин.)

Предузетници чланови општинских удружења самосталних предузетника, плаћају годишњу чланарину Комори и то: до 5 запослених - 2.400 дин, преко 5 запослених - 5.000 динара. Уплата се врши квартално, најкасније до истека текућег квартала.

Регионална привредна комора НИШ ("Сл. гласник РС", бр. 4/07) 235-92000-61 , Нишка банка, Ниш, или 105-909-18 , АИК банка, Ниш са позивом на број 01-1943/4

Основица: остварене бруто зараде запослених и послодаваца и терети средства доприноса послодавца.

 

за банке и друге финансијске организације, заједнице осигурања имовине и лица и задруге

Стопа: 0,35%

за предузећа и делове предузећа

Стопа: 0,29%

Чланови Коморе који имају до 10 запослених радника

годишње у износу од 4.000 динара . (уплата се врши одједном за целу годину, најкасније до 30.06.2007)

Регионална привредна комора ПАНЧЕВО ("Сл. гласник РС", бр. 1/07) Допринос плаћају обвезници са територије Јужног Баната. 305-0010000000239-59 , Привредна банка Панчево са ознаком шифре плаћања на дан уплате пореза и доприноса из зараде

Основица: остварене бруто зараде.

Стопа: 0,30%

Чланови коморе који имају до 10 запослених радника

годишња чланарина у паушалном износу од 5.000,00 дин. (уплата се врши одједном за целу годину, а најкасније до 30. јуна 2007)

Регионална привредна комора ПОЖАРЕВАЦ ("Сл. гласник РС", бр. 4/07) 205-9138-28, Комерцијална банка АД

Основица: бруто зарада запослених

Стопа: 0,192%

Регионална привредна комора ВАЉЕВО ("Сл. гласник РС", бр. 4/07) 160-17835-18 , Banca Intesa АД Београд-000805- Ваљево ; 170-573-41 , HVB банка СЦГ, АД Београд број модела 97, контролни број, број општине и ПИБ обвезника чланарине

Основица: остварене бруто зараде запослених, без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Стопа: 0,33% (обрачунати и уплаћени месечни износ не може бити мањи од 600,00 дин.)

Регионална привредна комора ЛЕСКОВАЦ ("Сл. гласник РС", бр. 1/07) 180-0177440101180-66 , Алпха банк, Београд, филијала Лесковац

245-0044132101096- 17, Агро банка АД, Београд, филијала Лесковац

Основица: остварена и исплаћена бруто зарада радника, без умањења основице по основу ослобађања и олакшица

Стопа: 0,34% (обрачунати и уплаћени износ не може бити мањи од 500 дин.)

Регионална привредна комора НОВИ САД ("Сл. гласник РС", бр. 114/06) 355-1003257-73 , Војвођанска банка АД, филијала Нови Сад 345-5000803449401-66 , Панонска банка АД, Нови Сад 245-0155352101124-85 , "Агробанка", АД Нови Сад са позивом на број ПИБ-а

Основица: остварене бруто зараде запослених, без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Стопа: 0,29%

Чланови Коморе који имају од 0 до 5 запослених

паушалном износу од 15.000,00 динара годишње, са роком уплате до 30.06.2007. године

Предузетници (занатске, угоститељске, трговачке радње и други облици пословања)

по стопи од 1% на основицу на коју плаћају порез на доходак грађана за приходе од обављања самосталне делатности.

Регионална привредна комора УЖИЦЕ ("Сл. гласник РС", бр. 4/2007) 355-10065672-12 , Војвођанска банка АД 160-43205-53, Banca Intesa АД Београд, филијала Ужице 205-14158-03, Комерцијална банка АД 180-0299760101500-27, Alpha Bank АД, филијала Ужице 170-0030003916000-19 , HVB банка, АД Београд, филијала Ужице 290-6213-31, Универзал банка АД, Београд

Основица: остварене бруто зараде.

Стопа: 0,32% (не мање од 500,00 динара)

Чланови Коморе - радње - предузетници и предузећа која имају до 10 запослених радника

годишња чланарина у паушалном износу од 4.800,00 динара (у највише 4 једнаке рате).

Доприноси коморама и задружним савезима од 1.1.2006. (архива)
Доприноси коморама и задружним савезима од 1.1.2005. (архива)
Доприноси коморама и задружним савезима од 1.1.2003. (архива)