Стопе затезних камата

1. Затезна камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

Период
Есконтна стопа НБС
на годишњем нивоу
Затезна камата на годишњем нивоу
01.01. - 10.01.2003.
9,50%
24,50%
11.01. - 31.12.2003.
9,00%
24,00%
01.01.2004 -
8,50%
23,50%
2. Стопе затезних камата на новчане обавезе из дужничко - поверилачких односа
Период
Стопе затезне камате на месечном нивоу
2006.
Јануар 2006.
0.9020% месечно
Фебруар 2006.
1.9070% месечно
Март 2006.
0.8015% месечно
Април 2006.
2.2085% месечно
Мај 2006.
2.0075% месечно
Јун 2006.
0.5000% месечно
Јул 2006.
0.5000% месечно
Август 2006.
1.2035% месечно
Септембар 2006.
0.5000% месечно
Октобар 2006.
0.5000% месечно
Новембар 2006.

1.3040% месечно

Децембар 2006.
0.6005% месечно

*до објављивања податка о расту цена на мало у Србији и Црној Гори за текући месец користи се податак од претходног месеца.

Архива (2003)
Архива (2004)
Архива (2005)