Индекси цена на мало и индекси трошкова живота у Републици Србији у 2003.

Месеци

Индекси цена на мало Индекси трошкова живота Број и датум саопштења Републичког завода за статистику
Месечни Од 1. jануара до краjа сваког месеца Месечни Од 1. јануара до краја сваког месеца

1

2 3 4 5 6

2002.

Децембар 2002. 100,8 114,8 100,0 111,8 Сл. гласник РС, бр. 91/2002

2003.

Јануар 2003. 100,8 100,8 100,4 100,4 Сл. гласник РС, бр. 8/2003
Фебруар 2003. 100,6 101,5 100,6 101,0 Сл. гласник РС, бр. 18/2003
Март 2003. 100,3 101,8 100,3 101,2 Сл. гласник РС, бр. 32/2003
Април 2003. 100,7 102,5 100,8 102,1 Сл. гласник РС, бр. 47/2003
Мај 2003. 100,5 103,0 100,4 102,5 Сл. гласник РС, бр. 56/2003
Јун 2003. 100,7 103,7 101,5 104,0 Сл. гласник РС, бр. 70/2003
Јул 2003. 100,6 104,4 100,1 104,1 Сл. гласник РС, бр. 76/2003
Август 2003. 100,6 105,0 99,7 103,9 Сл. гласник РС, бр. 87/2003
Септембар 100,6 105,6 100,9 104,8 Сл. гласник РС, бр. 96/2003
Октобар 100,5 106,1 101,4 106,3 Сл. гласник РС, бр. 106/2003
Новембар 100,8 107,0 100,9 107,2 Сл. гласник РС, бр. 118/2003
Децембар 100,7 107,8 100,9 108,1 Сл. гласник РС, бр. 131/2004