5. Износ трошкова и других накнада у складу са Законом о раду и одредбама чл. 9. и 18. Закона о порезу на доходак грађана (износ који се не опорезује)

 

Врста податка

Износ по Закону о раду

Износ који се не опорезује од 1. јануара 2007.

 

Накнаде по чл. 18. Закона о порезу на доходак грађана

1.

Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају

у висини цене превозне карте у јавном саобраћају у складу са општим актом и уговором о раду

до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 2.000,00 дин.

2.

Дневница за службено путовање у земљи

у висини утврђеној општим актом или уговором о раду

до износа од 1.200,00 дин.

3.

Дневница за службено путовање у иностранство

У висини утврђеној Уредбом о издацима за службена путовања и селидбе у иностранство које се савезним органима управе признају у материјалне трошкове ("Сл. лист СРЈ" број 14/95,...и 43/00, "Сл. лист СЦГ" број 57/04)

до износа прописаног Уредбом о издацима за службена путовања и селидбе у иностранство које се савезним органима управе признају у материјалне трошкове ("Сл. лист СРЈ" број 14/95,...и 43/00, "Сл. лист СЦГ" број 57/04)

4.

Накнада трошкова смештаја на службеном путовању у земљи

у висини утврђеној општим актом или уговором о раду

према приложеном рачуну

5.

Накнада трошкова превоза на службеном путовању

у висини утврђеној општим актом или уговором о раду

према приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају

6.

Накнада трошкова превоза сопственим возилом

у висини утврђеној општим актом или уговором о раду

до износа 30% цене једног литра супер бензина, а највише до 3.500 дин. месечно

7.

Солидарна помоћ у случају болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице

у висини утврђеној општим актом

до 20.000,00 дин.

8.

Јубиларна награда

у висини утврђеној општим актом

10.000 дин. годишње

9.

Поклони деци запослених старости до 15 година повод Нове године или Божића

у висини утврђеној општим актом

5.000 дин. годишње по једном детету

 

Ред. број

Врста податка

Износ по Закону о раду

Износ који се не опорезује од 1.1.2007.

Примања остварена по чл. 9. Закона о порезу на доходак грађана

1.

Помоћ породици у случају смрти запосленог члана његове породице или пензионисаног радника

у складу са општим актом, накнада трошкова погребних услуга у случају смрти запосленог или члана уже породице (брачни друг и деца запосленог)

до 35.000,00 дин.

2.

Стипендије и кредити ученика и студената

у висини утврђеној општим актом

до 6.000 дин. месечно

3.

Отпремнина при одласку у пензију у складу са одредбма члана 119. ст.1. тач. 1) Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05 и 61/05 )

у складу са општим актом, најмање у висини три просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику

до износа који је као најнижи утврђен Законом о раду

4.

Отпремнина која се исплаћује запосленом за чијим је радом престала потреба према члану 158. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05 и 61/05)

отпремнина не може бити нижа од збира трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном односу за првих 10 година проведених у радном односу и четвртине зараде запосленог за сваку наредну навршену годину у радном односу преко 10 година (под зарадом се подразумева просечна месечна зарада запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у којем се исплаћује отпремнина)

до износа који је као најнижи утврђен Законом о раду

5.

Накнада коју, у складу са прописима који уређују Војску Србије, надлежни државни орган исплаћује војницима (на служењу војног рока у војсци и у цивнилној служби), студентима војних академија, ученицима средњих војних школа и слушаоцима школа за резервне војне официре

на цео износ се не плаћа порез

6.

Накнада која се, у складу са прописима који уређују унутрашње послове, исплаћује ученицима средњих школа унутрашњих послова

на цео износ се не плаћа порез

7.

Премије, субвенције и регрес из Буџета Републике, који се исплаћују на посебан наменски рачун отворен код пословне банке, обвезницима пореза на приходе од пољопривреде и шумарства, односно пољопривредницима, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са посебним прописима

на цео износ се не плаћа порез

8.

ПДВ надокнада која се исплаћује лицима која су обвезници пореза на приходе од пољопривреде и шумарства на катаскарски приход

на цео износ се не плаћа порез

9.

Награде ученицима и студентима оствареним за постигнуте резултате током школовања и образовања, као и освојених на такмичењима у оквиру образовног система

на цео износ се не плаћа порез