Стопе затезних камата

1. Затезна камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

Период
Есконтна стопа НБС
на годишњем нивоу
Затезна камата на годишњем нивоу
01.01. - 10.01.2003.
9,50%
24,50%
11.01. - 31.12.2003.
9,00%
24,00%
01.01.2004 -
8,50%
23,50%
2. Стопе затезних камата на новчане обавезе из дужничко - поверилачких односа
Период
Стопе затезне камате на месечном нивоу
2007.
Јануар 2007.
0.9020% месечно
Фебруар 2007.
0.6005% месечно
Март 2007.
1.3040% месечно
Април 2007.
1.4045% месечно
Maj 2007.
1.9070% месечно
Јун 2007.
1.1030% месечно
Јул 2007.
1.1030% месечно
Август 2007.
1.7060% месечно
Септембар 2007.
1.3040% месечно
Октобар 2007.
1.1030% месечно
Новембар 2007.
1.6055% месечно
Децембар 2007.
1.6055% месечно*

*до објављивања податка о расту цена на мало у Србији за текући месец користи се податак од претходног месеца.

Архива (2003)
Архива (2004)
Архива (2005)
Архива (2006)