Повећање новчаних казни за привредне преступе и прекршаје у републичким законима

У «Сл. гласнику РС», бр. 101/05, објављен је Закон о изменама закона којима су одређене новчане казне за привредне преступе и прекршаје, који је ступио на снагу 29. новембра 2005. године.

Овим законом су извршене измене закона којима су одређене новчане казне за привредне преступе и прекршаје у републичким законима. Измене се односе на вишеструко повећање новчаних казни. У наставку дајемо преглед неких од закона у којима је извршено повећање новчаних казни за привредне преступе и прекршаје:

1)      Закон о буџетском систему («Сл. гласник РС», бр. 9/02 и 87/02);
2)      Закон о акцизама («Сл. гласник РС», бр. 22/01, ... и 135/04);
3)      Закон о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 39/02, 43/03 и 55/04);
4)      Закон о републичким административним таксама («Сл. гласник РС», бр. 43/03, 51/03 и 53/04);
5)      Закон о донацијама и хуманитарној помоћи («Сл. лист СРЈ», бр. 53/01, 53/01, 61/01 и 36/02);
6)      Закон о кредитним пословима са иностранством («Сл. лист СРЈ», бр. 42/92, ... и 28/96);
7)      Закон о приватним предузетницима («Сл. гласник СРС», бр. 54/89 и 9/90 и «Сл. гласник РС», бр. 19/91, ... и 35/02);
8)      Закон о задругама («Сл. гласник СРС», бр. 57/89 и «Сл. гласник РС», бр. 67/93 и 46/95);
9)      Закон о задругама («Сл. лист СРЈ», бр. 41/96 и 12/98);
10)  Закон о становању («Сл. гласник РС», бр. 50/92, ... и 26/01);
11)  Закон о условима за обављање промета робе, вршења услуга у промету робе и инспекцијском надзору («Сл. гласник РС», бр. 39/96, ... и 80/02);
12)  Закон о трговини («Сл. лист СРЈ», бр. 32/93, ... и 37/02);
13)  Закон о спољнотрговинском пословању («Сл. лист СРЈ», бр. 46/92, ... и 23/01);
14)  Закон о условима за заснивање радног односа са страним држављанима («Сл. лист СФРЈ», бр. 11/78 и 64/89 и «Сл. лист СРЈ», бр. 42/92, ... и 28/96);
15)  Закон о здравственом осигурању («Сл гласник РС», бр. 18/92, ... и 80/02) и др.

Напомињемо, да се нови, вишеструко увећани износи новчаних казни за привредне преступе и прекршаје примењују од 29. новембра 2005. године.