Упоредни контни план старих и нових синтетичких конта (који су у примени од 28. фебруара 2007. године) за кориснике буџетских средстава
Напомена: У следећем броју Рачуноводствене праксе, биће објављен детаљан упоредни контни план корисника буџетских средстава, у оквиру написа који ће бити посвећен примени Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС"  бр. 20/07).
Нови контни план Стари контни план
Р. бр. Синтетички  конто Н а з и в Синтетички конто Н а з и в
1 011100 Зграде и грађевински објекти  011100 Зграде и грађевински објекти 
2 011300 Остале некретнине и опрема 011300 (део) Остала основна средства
3 012100 Култивисана имовина 011300 (део) Остала основна средства
4 014100 Земљиште  014100 Земљиште 
5 015100 Нефинансијска имовина у припреми 015100 Нефинансијска имовина у припреми
6 015200 Аванси за нефинансијску имовину 015200 Аванси за нефинансијску имовину
7 016100 Нематеријална имовина 011300 (део) Остала основна средства
015100 (део) Нефинансијска имовина у припреми
015200 (део) Аванси за нефинансијску имовину
8 211900 Дугорочне обавезе за финансијске лизинге 211300 (део) Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција
211400 (део) Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака
211500 (део) Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора
9 238000 Обавезе по основу посланичких додатака  238000 Обавезе по основу судијских и посланичких додатака 
10 239000 Обавезе по основу судијских додатака  238000 Обавезе по основу судијских и посланичких додатака 
11 311100 Нефинансијска имовина у сталним средствима  311100 Извори нефинансијске имовине у сталним средстваима
12 311200 Нефинансијска имовина у залихама 311200 Извори нефинансијске имовине у залихама
13 311300 Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита  311300 Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине за набавке из кредита 
14 311400 Финансијска имовина 311400 Извори новчаних средстава
311900 Остали сопствени извори
15 311500 Извори новчаних средстава  311400 Извори новчаних средстава
311900 Остали сопствени извори
16 311600 Утрошена средства текућих прихода и примања од  продаје нефинансијске имовине у току једне године 311500 Утрошена средства текућих прихода у току једне године
17 311700 Пренета неутрошена средства из ранијих година 311600 Пренета неутрошена средства из ранијих година
18 311900 Остали сопствени извори  311900 Остали сопствени извори 
19 321100 Утврђивање резултата пословања 321100 Утврђивање резултата пословања
20 321200 Распоред вишка прихода и примања 321200 Распоред вишка прихода
21 321300 Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година 321300 Нераспоређени вишак прихода или дефицит из ранијих година
22 331100 Добити које су резултат промене вредности 311100 Извори нефинансијске имовине у сталним средстваима
311200 Извори нефинансијске имовине у залихама
23 341100 Друге промене у обиму 311100 Извори нефинансијске имовине у сталним средстваима
311200 Извори нефинансијске имовине у залихама
24 351100 Ванбилансна актива  331100 Ванбилансна актива 
25 352100 Ванбилансна пасива 332100 Ванбилансна пасива
26 417100 Посланички додатак 417200 Посланички додатак
27 418100 Судијски додатак 417100 Судијски додатак
28 422400 Трошкови путовања ученика    Није постојао одговарајући конто, него су се ови расходи евидентирали на различитим контима - ванбилансно
29 425119 Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда од 425111 до 425117 (делови) Припадајући део вредности материјала који је био евидентиран на овим субаналитичким контима, заједно са услугама.
30 426822 Пића 426821 (део) Храна и пиће
31 430000 Амортизација и употреба основних средстава  430000 Употреба основних средстава
32 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима од 441200 до 441600 (делови) Отплата камата...
од 442200  до 442500 (делови) Отплата камата...
33 465100 Остале текуће донације, дотације и трансфери  461100 (део) Текуће донације страним владама
462100 (део) Текуће донације међународним организацијама
463100 (део) Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти
464100 (део) Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања
34 465200 Остале капиталне донације, дотације и трансфери  461200 (део) Капиталне донације страним владама
462200 (део) Капиталне донације међународним организацијама
463200 (део) Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти
464200 (део) Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања
35 472718 Превоз ученика   Није постојао одговарајући конто, него су се ови расходи евидентирали на различитим контима
36 482100 Остали порези  482200 Остали порези 
37 482200 Обавезне таксе 482300 Обавезне таксе
38 489100 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана   Није постојао одговарајући конто, него су се ови расходи описно исказивали
39 514100 Култивисана имовина 513100 Култивисана имовина
40 515100 Нематеријална имовина 513200 Нематеријална основна средства
41 614100 Отплата главнице за финансијски лизинг од 611200 до 611600 (делови) Отплата главнице...
42 622800 Куповина стране валуте   Није постојао одговарајући конто
43 717000 Акцизе 714200 Акцизе
44 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима 741100 (део) Камате
45 742378 Родитељски динар за ваннаставне активности   Није постојао одговарајући конто, него су се ови "приходи" евидентирали на различитим контима - ванбилансно
46 781112 Трансфери од директних ка индиректним буџетским корисницима на истом нивоу 781111 (део) Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу
47 922800 Примања од продаје стране валуте   Није постојао одговарајући конто