Повећан је износ ефективног страног новца који резидент може износити у иностранство са 2.000 на 5.000 евра

У „Сл. гласнику РС“, бр. 67/06, објављена је Одлука о условима за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и из иностранства (у даљем тексту: Одлука), која је донета на основу новог Закона о девизном пословању („Сл. гласник РС“, бр. 62/06). Одлука је ступила на снагу 5. августа 2006. године.

Доношењем ове одлуке, престала је да важи Одлука о о условима и начину личних и физичких преноса средстава плаћања у иностранство и из иностранства („Сл. лист СРЈ“, бр. 25/02 и 33/02 и „Сл. гласник РС“, бр. 83/05).

Основна новина, односи се на повећање износа ефективног страног новца са 2.000 евра на 5.000 евра, који резидент може износити у иностранство. Наиме, тачком 10. Одлуке, прописано је да резидент –физичко лице може у иностранство износити ефективни страни новац или чекове чији укупан износ не прелази 5.000 евра (до сада је био износ од 2.000 евра), односно противвредност у другој страној валути. Уколико резидент истовремено у иностранство износи динаре, ефективни страни новац и чекове, укупан износ тих средстава не може прећи 5.000 евра, односно противвредност у другој страној валути.