Инструкција Управе за трезор у вези са састављањем завршног рачуна корисника буџетских средстава

Управа за трезор објавила је Инструкцију у вези са састав{ањем и подношењем завршног рачуна за 2005. годину корисника буџетских средстава, која је, дана 22. фебруара 2006. године, објав{ена на сајту Министарства финансија. Овом инструкцијом резерешено је питање евидентирања издатака за набавку нефинансијске имовине и средстава амортизације и наменски опреде{еног нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, као и питање обрачуна ревалоризације за 2005. годину. У наставку преносимо наведену инструкцију.

ИНСТРУКЦИЈЕ
ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА,
КОД КОРИСНИКА БУ
Џ ЕТСКИХ СРЕДСТАВА, У ОБРАСЦУ БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА, ЗА 2005. БУЏ ЕТСКУ ГОДИНУ
И НАЧИНУ ПРИЗНАВАЊА, МЕРЕЊА И ПРОЦЕЊИВАЊА
ИМОВИНЕ У ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2005. ГОДИНУ

Измене члана 13. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 92/02, 87/02, 61/05, 66/05 и 101/05), и измене које су настале у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (''Службени гласник РС'', бр. 92/02, 64/03, 125/03, 58/04, 63/04, 85/04, 99/04, 117/04, 137/04, 140/04 21/05, 36/05, 51/05, 54/05, 104/05 и 112/05), у 2005. години, условиле су и измене и допуне Правилника о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалне власти (''Службени гласник РС'', бр. 12/04, 11/05, 17/05 и 11/06), као и образаца: Биланс прихода и расхода - Образац 2, Извештај о новчаним токовима – Образац 4 и Извештај о извршењу буџета – Образац 5, који чине саставни део овог правилника.

Питање које се појавило, у поступку састављања и подношења завршних рачуна, код једног броја корисника буџетских средстава, приликом утврђивања финансијског резултата за 2005. годину, односно попуњавања обрасца Биланс прихода и расхода - Образац 2, настало је због издатака за набавку нефинансијске имовине, који нису финансирани из текућих прихода и примања, већ из средстава амортизације и наменски опредељеног нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, и који су доводили до нереално исказаног финансијског резултата текуће буџетске године, код тих корисника буџетских средстава.

Износе издатака, за набавку нефинансијске имовине, који су финансирани из средстава амортизације и наменски опредељеног нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, исказати на ОП 2259 - Део нераспоређеног вишка прихода из претходне године који се користи за покриће расхода текуће године, обрасца Биланс прихода и расхода - Образац 2, чиме ће се извршити корекција финансијског резултата, и исказати реалан финансијски резултат текуће буџетске године, код корисника буџетских средстава.

У инструкцији за попис имовине и обавеза и обрачун амортизације за обвезнике који своје пословне књиге воде према Уредби о буџетском рачуноводству за 2005. годину, а која је објављена на сајту Министарства финансија 23. новембра 2005. године, није дата и инструкција за обавезу и начин обрачуна ревалоризације, већ је у напомени ревалоризација условљена објављивањем позитивних прописа о начину признавања, мерења и процењивања имовине, донетим од стране министра надлежног за послове финансија.

Како до доношења прописа о начину признавања, мерења и процењивања имовине, од стране министа надлежног за послове финансија, није дошло, обвезници који своје пословне књиге воде према Уредби о буџетском рачуноводству, нису у обавези да врше обрачун ревалоризације за 2005. годину.

Уредбом о изменама и допунама Уредбе о буџетском рачуноводству, која је објављена у ''Службеном гласнику РС'' број 12/06, а која је ступила на снагу 18. фебруара 2006. године, питање признавања и евидентирања непокретности, опреме и осталих основних средстава у државној својини, регулисано је новим ставом 8. у члану 5. који гласи: Непокретности, опрему и остала основна средства у државној својини, корисници буџетских средстава, организације обавезног социјалног осигурања и корисници средстава Републичког завода за здравствено осигурање у својим пословним књигама евидентирају према набавној вредсности умањеној за исправку вредности по основу амортизације.

МИНИСТРАСТВО ФИНАСИЈА

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР