Рок за подношење пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2005. годину - 15. март 2006. године

Физичко лице – резидент који је у 2005. години остварио доходак већи од 1.224.672,00 динара, обвезник је годишњег пореза на доходак грађана за 2005. годину и дужан је да, надлежној организационој јединици Пореске управе према месту пребивалишта поднесе пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана на Обрасцу ППДГ-5, најкасније до 15. марта 2006. године.

Опширније у вези са утврђивањем годишњег портеза на доходак грађана и попуњавањем Обрасца ППДГ-5, погледати напис у приручнику «Рачуноводствена пракса», бр. 5-6/06, страна265.