Актуелна питања у вези са попуњавањем ППП

С обзиром на то да су се, приликом састављања Појединачне пореске пријаве (у даљем тексту: ППП), појавила одређена питања са којима су се наши претплатници сусрели, овом приликом дајемо одговоре на нека од тих питања:

1)      Послодавци који су користили пореске олакшице за новозапослене раднике у складу са одредбама члана 21б Закона о порезу на доходак грађана, у колону 3 – опорезив приход уносе износ бруто зараде запосленог, а у колону 4 – Порез на зараде уносе износ обрачунатог и обустављеног пореза (без обзира што га нису уплатили);

2)      Послодавци који су вршили само уплату доприноса за обавезно социјално осигурање без исплате зараде и уплате пореза на зараде, уносе само податке о плаћеним доприносима у колоне, 5, 6 и 7;

3)      Послодавци који су вршили исплату нето зараде без плаћања прописаних обавеза (што је супротно прописима) и без подношења пореских пријава надлежној организационој јединици Пореске управе (ПП ОПЈ и ПП ОД), у колоне 3, 4, 5, 6 и 7 обрасца ППП не уносе податке, односно уносе 0;

4)      Приходи од капитала које оствари оснивач који је у радном односу уноси се у III део обрасца ППП, а зараду коју је тај оснивач остварио уноси се у II део обрасца ППП. Приликом попуњавања ред. бр. 9, I дела обрасца – Број прималаца прихода за које се подноси ППП, овај оснивач који је остварио приходе по два основа (зарада и приходи од капитала) уноси се као један прималац прихода – један ЈМБГ. Приходи од капитала се уносе у ППП, јер је на ове приходе обрачунат и плаћен порез по одбитку по члану 63. Закона о порезу на дохоидак грађана и поднета је пореска пријава ПП ОПЈ – 3, али приходи од капитала не улазе у опорезив приход за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана;

5)      Предузетници који су у току године вршили исплату зараде, односно прихода од вршења самосталне делатности (при чему нису плаћали никакве обавезе), не уносе податак о исплаћеној заради у обрасцу ППП;

6)      За примаоца зараде – резидента Републике који је упућен на рад у иностранство од стране правног лица резидента Републике, у колону 3 уноси се исплаћена зарада за рад у иностранство, у динарском износу израчунатом по средњем курсу динара на дан исплате зараде, а у колоне 4, 5, 6 и 7 уноси се износ обрачунатог и плаћеног пореза и доприноса на зараду коју би то лице остварило у Републици;

7)      За инвалиде II и III категорије, у колону 3 уноси се бруто накнада која је исплаћена (нето : 0,86), у колону 4 обрачунати и плаћени порез на зараде, а у колоне 5, 6 и 7 се не уноси податак, јер се доприноси плаћају на терет исплатиоца накнаде;

8)      Накнада за боловање преко 30 дана и породиљско одсуство, коју је послодавац исплатио у току 2005. године, уноси се у колону 3, II дела обрасца, плаћени порез на зараде у колону 4, а плаћени доприноси за обавезно социјално осигурање на терет примаоца накнаде у колоне 5, 6 и 7.