Просечна зарада за децембар 2005, најнижа месечна основица доприноса од 1. фебруара и неопорезиви износ за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2005. годину

Републички завод за статистику издао је Саопштење бр. 14, од 24. јануара 2005. године, у коме је објављен податак о:

1)      Просечној заради за децембар 2005. године

Децембар 2005.

Бруто

Нето

Укупно

32.244

22.079

Привреда

29.981

20.563

Ванпривреда

37.318

25.479

Највиша месечна основица доприноса, која се примењује од 1. фебруара до 28. фебруара 2006. године, износи 161.220 динара (32.244 x 5).

2)      Просечној заради исплаћеној у IV кварталу 2005. године

Просечна зарада исплаћена у IV кварталу 2005. године, према наведеном саопштењу, износи 28.769 динара. Најнижа месечна основица доприноса представља износ од 40% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике. Ако се узме у обзир објављени податак о просечној заради исплаћеној у IV кварталу 2005. године, односно износ од 28.769 динара, најнижа месечна основица доприноса, која се примењује од 1. фебруара до 30. априла 2006. године, износи 11.508 динара (28.769 x 40%).

3)      Просечној месечној заради у 2005. години

Просечна месечна зарада по запосленом у 2005. години, према Саопштењу, износила је 25.514 динара, тако да просечна годишња зарада по запосленом исплаћена у 2005. години износи 306.168 динара (25.514 x 12).

Годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица – резиденти, који су у календарској години остварили доходак већи од четвороструког износа просечне годишње зараде по запосленом, исплаћене у Републици у години за коју се утврђују порез, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. Неопорезиви износ за 2005. годину, према наведеном податку, износи 1.224.672 динара.

Неопорезиви износ за странца резидента запосленог код резидентног лица или у сталној пословној јединици, као и за резидента упућеног у иностранство ради обављања послова за резидентно правно лице, представља десетоструки износ просечне годишње зараде по запосленом, исплаћене у Републици у години за коју се утврђују порез, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. Неопорезиви износ за 2005. годину износи 3.061.680 динара.

Лични одбици, у складу са Законом о порезу на доходак грађана и објављеним податком о просечној годишњој заради по запосленом исплаћеној у 2005. години, износе:

1)      за пореског обвезника – 122.467 динара (306.168 x 40%);

2)      за издржаване чланове породице – 45.925 динара по члану (306.168 x15%).

Укупан износ личних одбитака не може бити већи од 50% дохотка за опорезивање.

Крајњи рок за подношење пријаве за годишњи порез на доходак грађана за 2005. годину је 15. март 2006. године.