Обавеза плаћања РТВ претплате за правна лица

Средином новембра месеца, већи број наших претплатника правних лица, почео је да добија рачуне за радио-телевизијску претплату (у даљем тексту: РТВ претплата) за октобар месец 2005. године. Питање које претплатници постављају јесте да ли су у обавези да плате ове рачуне и на који начин да се жале ако нису у обавезници РТВ претплате.

РТВ претплата уређена је одредбама члана 81. – 83. Закона о радиодифузији («Сл. гласник РС», бр. 42/02, 97/04, 76/05 и 79/05, у даљем тексту: Закон). У складу са овим одредбама, РТВ претплата плаћа се на радио и телевизијске пријемнике (у даљем тексту: пријемник) по домаћинству и на пријемнике који су повезани са колективним антенама или прикључени на кабловски систем.

Одредбама члана 81. став 5. Закона, прописано је да хотели и мотели плаћају претплату на сваких десет соба опремљених телевизијским или радио пријемником, а свако друго правно лице, власник телевизијског пријемника, плаћа претплату на сваких 20 запослених који су у стању да примају програм. Према томе, услов за плаћање РТВ претплате јесте да правно лице поседује пријемник, с тим што може плаћати и више РТВ претплата месечно уколико има више од 20 запослених који су у стању да примају програм. Број претплата утврђује се на основу података добијених од Народне банке Србије – Ценатр за бонитет.

Обавеза плаћања РТВ претплате настаје од првог дана наредног месеца од дана набавке пријемника. Сва правна лица која су власници пријемника дужни су да пријаве набавку пријемника републичкој установи јавног радиодифузног сервиса, а са територије Аутономне покрајине Војводине и покрајинској установи јавног радиодифузног сервиса. Наиме, у складу са одредбама члана 85. Закона, ради обављања делатности јавног радиодифузног сервиса за територију Републике Србије, оснива се Радиодифузна установа Србије, са седиштем у Београду, а за обављање делатности радиодифузног сервиса на подручју Аутономне покрајине Војводине, оснива се Радиодифузна установа Војводине, са седиштем у Новом саду, сагласно одредбама члана 94. Закона.

Обавеза пријављивања пријемника или пријављивања промене адресе или седишта власника пријемника, настаје у року од 15 дана од дана прибављања, односно настанка промене.

У случају отуђења пријемника, ранији власник пријемника је обавезан да плаћа претплату за све време док тај пријемник не одјави, уз изјаву да не поседује други пријемник.

Висина претплате се усклађује годишње са индексом раста цена на мало у Републици Србији у претходној календарској години, према званично објављеним подацима органа надлежног за послове статистке, увећаним за 5%. Тренутно, месечна претплата износи 300,00 динара и то је јединствени износ претплате који сви власници пријемника плаћају на целој територији Републике Србије. У 2006. години, извршиће се усклађивање растом целна на мало, на претходно објашњен начин.

Од обавезе плаћања претплате, у складу са одредбама члана 82. став 3. Закона, ослобађају се правна лица:

1)      установе које се, у смислу члана 79. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана («Сл. гласник РС», бр. 36/91, ... и 29/01), сматрају установама за смештај корисника, школе, здравствене установе и инвалидске организације и предузећа за радно оспособљавање и запошљавање инвалида;

2)      дипломатско-конзуларна представништва, под условом реципроцитета.

У складу са одредбама члана 7. Закона о изменама и допунама Закона о радиодифузији («Сл. гласник РС», бр. 76/05), до почетка рада Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне установе Војводине, РТВ претплату убира ЈП «Радио Телевизије Србије» (у даљем тексту: ЈП РТС). Наплата РТВ претплате врши се преко ЈП «Електропривреда Србије» Београд, на начин утврђен уговором који ЈП РТС закључује са тим јавним предузећем.

Правна лица добијају месечне рачуне од ЈП РТС, са роком плаћања најкасније до 15-ог у месецу за претходни месец, а домаћинства плаћају РТВ претплату кроз рачуне за утрошену електричну енергију. У Закону се нигде не помињу предузетници, па се може закључити да се одредбе које се односе на физичка лица примењују и на предузетнике. У складу са тим, предузетници, власници радио и телевизијских пријемника, плаћају претплату за један пријемник на истој адреси, преко рачуна за утрошену електричну енергију.

Уколико правно лице или предузетник добије рачун за плаћање РТВ претплате, а није власник телевизијског пријемника, приговор може послати на адресу:

Радио Телевизија Србије
- Р.Ј. Радио-телевизијске претплате
11000 Београд
Кнеза Вишеслава бр. 88
Тел. 011/2544-043, 2544-056, 2544-292, факс: 2545-873.

Правно лице које није поседовало пријемник или није обухваћено претплатом, дужно је да пријави набавку пријемника ЈП РТС-у. Пријављивање набавке, односно поседовања пријемника може се извршити на следеће начине:

У случају отуђења пријемника, ранији власник пријемника је обавезан да плаћа претплату за све време док тај пријемник не одјави, уз изјаву коме је продао – уступио предметни пријемник, као и да не поседује други пријемник. Одјава се врши на исти начин као и пријављивање.

Према одредбама члана 25. став 2. тачка 17) Закона о ПДВ, не плаћа се ПДВ на услуге јавног радиодифузног сервиса, осим услуга комерцијалног карактера. У складу са наведеним, у рачунима за РТВ претплату није обрачунат ПДВ, а износ плаћене РТВ претплате правно лице, које пословне књиге води по Контном оквиру за предузећа, задруге и предузетнике, књижи на трошкове 559 – Остали нематеријални трошкови.