Подношење пријаве за упис у Регистар послодаваца

У „Сл. гласнику РС“, бр. 102/06, објављен је Правилник о садржини пријаве за упис у регистар послодаваца , којим је уређена садржина евиденционе пријаве за упис у Реистар правних и физичких лица, државних органа и организација, јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других органа и организација у којима се исплаћују зараде, односно плате.

Овим правилником прописани су обрасци:

Обавеза подношења евиденционе пријаве Пореској управи за упис у Регистар исплатилаца прописана је одредбама члана 108б Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/01, ... и 65/06), које су ступиле на снагу 27. јула 2006. године, као и одредбама члана 33. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 62/06), која се односи на послодавце који на дан 27. јула 2006. гоидине исплаћују зараду, односно плату.

Доношењем Правилника, послодавци који су на дан 27. јула 2006. године исплаћивали зараду, односно плату (послодавци који су били регистровани код надлежног органа на дан 27. јула 2006. године и који су имали једно или више запослених лица), практично се ослобађају обавезе подношења евиденционе пријаве за упис у Регистар послодаваца, јер ће Пореска управа за њих преузети податке од надлежног органа код кога је послодавац извршио регистрацију.

Послодавци, који су својство послодавца стекли од 28. јула до 31. децембра 2006. године (послодавци који су се регистровали после 27. јула 2006. године код надлежног органа и запошљавају једно или више лица), дужни су да поднесу евиденциону пријаву Пореској управи за упис у Регистар послодаваца, најкасније до 8. јануара 2007. године.

Послодавци који својство послодвца стекну после 1. јануара 2007. године , евиденциону пријаву ће достављати Пореској управи у року од 8 дана од дана уписа у одговарајући регистар код надлежног органа.

Свим претплатницима „ Рачуноводствене праксе “, послат је додатак: Актуелне информације, у којем су дата детаљна објашњења у вези са подношењем евиденционе пријаве Пореској управи за упис у Регистар послодаваца.