Обвезници могу извршити уплату ПДВ за мај 2006. у понедељак 12. јуна 2006.

Према одредбама члана 50. став 1. Закона о ПДВ («Сл. гласник РС», бр. 84/04, 86/04 и 61/05), обвезник подноси пореску пријаву надлежном пореском органу на прописаном обрасцу, у року од 10 дана по истеку пореског периода. У складу са одредбама члана 51. став 1. Закона о ПДВ, обвезник је дужан да, за сваки порески период, плати ПДВ, који је једнак позитивној разлици између укупног износа пореске обавезе и износа претходног пореза, у року за подношење пореске пријаве. Према томе, обвезници ПДВ подносе пореску пријаву најкасније до 10. у месецу за претходни месец, односно претходно тромесечје (у зависности од пореског периода) и врши уплату ПДВ који дугује по тој пријави, у истом року..

Проблем са којим се обвезници сусрећу јесте ситуација када рок за предају пореске пријаве и уплате ПДВ, «падне» у суботу или недељу. Поставља се питање да ли се подношење пореске пријаве и налога за уплату ПДВ може извршити првог наредног радног дана.

Пореска управа – Централа обратила се Министарству финансија за достављање тумачења у вези права на оптис камате до дана преноса средстава од стране банака, у случајевима када обвезник изврши уплату пореске обавезе у суботу, а банка прене средства првог наредног радног дана. По том захтеву, Министарство финансија је дало мишљење бр. 430-01-00167/2005-04, од 28.7.2005. године, чији текст преносимо у наставку.

 «Према чл. 68. и 69. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02 ... 61/05), дан плаћања пореза је дан када је порески обвезник издао банци налог за плаћање (у даљем тексту: порески налог) да са његовог рачуна пренесе на прописани уплатни рачун јавних прихода одређени износ средстава, под условом да на рачуну пореског обвезника постоји довољно средстава.

Ако банка не изврши уплату на прописани уплатни рачун јавних прихода до краја радног дана, а најкасније у року од 24 часа од пријема налога, а на рачуну пореског обвезника је било расположивих средстава, последице неплаћања пореза о доспелости падају на терет банке.

Члан 3. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији у ситуацијама које овај Закон није посебно или до краја уредио, предивђена је супсидијарна примена Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" бр. 33/97 и 31/01).

Сходно овој одредби, применом члана 91. Закона о општем управном поступку која се односи на предметно питање рокова, почетак и ток рокова не спречавају недеље и дани државних празника.

Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.

На основу Одлуке о обрачуну и клирингу и о функционисању обрачунских рачуна банака код Народне банке Србије ("Службени гласник РС", бр. 57/04) којом се, између осталог, уређује начин на који се извршавају међубанкарска плаћања, гувернер Народне банке Србије је донео Оперативна правила за обрачун у реалном времену по бруто принципу.

У тачки 22. наведених правила, прописано је да се радним даном, у смислу ових правила, не сматрају субота и недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима.

Према томе, мишљења смо да се у ситуацијама када порески обвезник уплати своју пореску обавезу суботом, односно када пореска обавеза доспева за плаћање на дан, који је у смислу наведених Оперативних правила нерадни дан за Народну банку Србије, и пословне банке немају могућности да налоге пореских обвезника спроведу у складу са чланом 69. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, па се сагласно томе и не врши пренос уплата, пореска обавеза доспева првог наредног радног дана, а порески обвезник не треба да буде задужен каматом за тај дан, односно дане.»

Као што се из наведеног мишљења може закључити, према Оперативним правилима Народне банке Србије, субота и недеља, као и државни празници који су проглашени нерадним данима, јесу нерадни дани за Народну банку Србије, када пословне банке не врше пренос уплата, односно не спроводе налоге пореских обвезника.

Уколико пореска обавеза доспева за плаћање у суботу, која је нерадни дан за Народну банку Србије, пореска обавеза доспева за плаћање првог наредног радног дана. Уколико порески обвезник поднесе налог за плаћање у суботу, банке ће спровести тај налог у понедељак, при чему се сматра да је порески обвезник измирио своју обавезу о року. Сходно томе сматрамо да нема сметње да порески обвезник поднесе налог за плаћање у понедељак, при чему се такође, може сматрати да је порески обвезник измирио своју обавезу о року.

С обзиром на то да се налог за плаћање може поднети у понедељак, сматрамо да нема сметње да порески обвезник, надлежном организационој јединици Пореске управе, поднесе и пореску пријаву у понедељак.

У складу са наведеним, пошто рок за подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за мај 2006. године (за пореске обвезнике којима је порески период календарски месец), пада у суботу 10. јуна, порески обвезник може у понедељак 12. јуна:

-         поднети банци налог за плаћање ПДВ и извршити уплату ПДВ,
-         поднети надлежној организационој јединици Пореске управе пореску пријаву за мај 2006. године.

У овом случају сматра се да је порески обвезник измирио своју обавезу за мај 2006. године о року.