Минимална зарада за период јануар – јун 2006. године

У «Сл. гласнику РС», бр. 11/06, објављена је Одлука, којом се минимална зарада, за период јануар – јун 2006. године, утврђује у износу од 46,00 динара, по радном часу. Овај износ минималне зараде запослени «носи кући», па се овај износ увећава за порез на зараде и доприносе, које из зараде плаћа запослени, у складу са законом.

Уколико послодавац није исплатио запосленом минималну зараду за децембар 2005. године или јануар 2006. године, дужан је да запосленом исплати минималну зараду у износу од 46,00 динара по радном часу, сагласно одредбама члана 111. став 2. Закона о раду.

У вези са увећањем минималне зараде по основу минулог рада, топлог оброка и регреса, као и утицајем најниже месечне основице доприноса на минималну зараду погледати посебан напис приручника «Рачуноводствена пракса»бр. 5-6/06, који излази из штампе 18. фебруара 2006. године.