Саопштење Министарства финансија
у вези са усклађивањем пословања п
ружаоца рачуноводствених услуга

 

 

            На интернет страници Министарства финансија (www.mfin.gov.rs) објављена је информација којом се пружаоци рачуноводствених услуга подсећају да имају још 18 месеци да ускладе пословање са Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС“, број 73/19, 44/21 - др. закон).

 

            У наведеном обавештењу, Министарство финансија позива сва правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга у Републици Србији, а још увек нису испунили законску обавезу и ускладили пословање са Законом о рачуноводству, да благовремено поднесу захтев за добијање дозволе за пружање рачуноводствених услуга и упишу се у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга.

 

            Министарство финансија подсећа да су правна лица, односно предузетници који имају регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга, дужни да ускладе своје пословање са одредбама Закона о рачуноводству, најкасније у року од три године од дана ступања на снагу овог закона, односно до 1. јануара 2023. године. То значи да поменута правна лица и предузетници до тада морају имати издату дозволу за пружање рачуноводствених услуга од стране Коморе овлашћених ревизора и да буду уписани у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга који води Агенција за привредне регистре (АПР).

 

Подсећамо, да би правна лица и предузетници добили дозволу за пружање рачуноводствених услуга морају имати у радном односу са пуним радним временом најмање једног запосленог са професионалним звањем у области рачуноводства или ревизије, које је стечено код професионалне организације чланице Међународне федерације рачуновођа или да у случају предузетника он сам испуњава овај критеријум.

 

Стицање и одржавање професионалних рачуноводствених звања код Савеза рачуновођа и ревизора Србије, пуноправног члана Међународне федерације рачуновођа (IFAC) и Европске асоцијације рачуновођа (АЕ), регулисано је Националним рачуноводствено-образовним стандардом РОС 31 – Професионално образовање и усавршавање рачуновођа, који је доступан на сајту www.srrs.rs или www.srrs.org.rs („Глас рачуновођа“ број 30).

 

Напомена за (не)активне чланове Савеза,

 

У „Гласу рачуновођа“, бр. 32/2019 и бр. 33/2020 на страни 2. и бр. 34/2021 на страни 5. објавили смо важна обавештења за све чланове, посебно неактивне, како могу да ажурирају професионалне активности и буду уписани у Именик професионалних рачуновођа (Образац Захтева за обнову чланства и упис у Именик професионалних рачуновођа ).

 

Посебно је ово важно за власнике ентитета пружаоца рачуноводствених услуга и запослене код њих, да се укључе у континуирану едукацију како би добили Лиценцу о професионалној оспособљености за 2022. годину и аплицирали за испуњавање једног од услова за издавање дозволе код Коморе овлашћених ревизора и упис у Регистар пружаоца рачуноводствених услуга код АПР до краја 2022. године.

 

Програм континуиране едукације реализује се на основу аката Савеза, Међународног стандарда континуиране едукације (IES 7) и параграфа 130.1 до 130.6 Етичког кодекса за професионалне рачуновође („Глас рачуновођа“, бр 27/16, страна 18).

 

Овде можете прочитати интегрални текст Саопштења Министарства финансија.