Актуелни обрасци

Овде можете бесплатно преузети актуелне обрасце у електронском формату ( Adobe Acrobat PDF)
Поруџбеница за комплет образаца за састављање финансијских извештаја за 2006 годину ()

Обрасци за предузећа, задруге и друга правна лица

BS - Образац биланс стања

BU - Образац биланс успеха

INT - Извештај о токовима готовине

IPK - Извештај о променама на капиталу

SA - Статистички анекс

PP OAK

PB 1

DK

OK

PK

PK1

SI

SU

IPD

IPD1

KPB

Aneks PB 1

PDP

OA

PBPJ

PBN

PBN1

Обрасци за предузетнике

BS - Образац биланс стања

BU - Образац биланс успеха

SA - Статистички анекс

PP OAK

BU - Образац биланс успеха за предузетнике

PB2

PK2

PK3

SU1

PPDG1


Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана

ППДГ-1
ППДГ-2
ППДГ-3
ППДГ-4
ППДГ-5

Пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину

ППИ1

ППИ2

ППИ3

ППИ4

Збирне пореске пријаве

ПП ОПЈ,

ПП ОПЈ-1

ПП ОПЈ-2

ПП ОПЈ-3

ПП ОПЈ-4
ПП ОПЈ-5
ПП ОПЈ-6
ПП ОПЈ-7
ПП ОПЈ-8
Спецификација уз пореску пријаву.
ПП ОД
ПП ОД-1

Појединачна пореска пријава

ППП

 

Пореска пријава које подноси физичко лице као порески обвезник

ПП ОПО

Пријава о уплати доприноса по основу уговорене накнаде

Пријава података за утврђивање стажа осигурања

ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОЛАКШИЦЕ ПРИЛИКОМ ЗАПОШЉАВАЊА НОВИХ РАДНИКА

1. Запошљавање лица старијих од 45 година

2. Запошљавање приправника и лица млађих од 30 година

3. Запошљавање лица са инвалидитетом

Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на приходе које остварују нерезидентни обвезници - правна лица

Пореска пријава пореза на додату вредност

Пријава за евидентирање послодаваца

ЕРП

Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност