Прописани су нови обрасци пореских пријава за порез и доприносе

 

У „Сл. гласнику РС“, бр. 82/06, објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и о садржају збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку , којим су измењени обрасци пореских пријава: ПП ОПЈ , ПП ОПЈ-1 , ПП ОПЈ-3 , ПП ОПЈ-5 , ПП ОПЈ-6 и ПП ОПЈ-8 .

У истом „Сл. гласнику РС“, објављен је и Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку , којим су прописани нови обрасци пореских пријава ПП ОД и ПП ОД-1 .

Суштинских измена у обрасцима пореских пријава нема, већ се те измене углавном односе на остваривање права на олакшице приликом запошљавања приправника и лица млађих од 30 година, лица старијих од 45 година и инвалидних лица, као и на усклађивање са изменама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/01, ... и 65/06).

Оба правилника примењују се од 30. септембра 2006. године.

Свим претплатницима „Рачуноводствене праксе“ дистрибуиран је додатак: „Актуелне информације“, у којем могу опширније прочитати у вези са применом нових образаца пореских пријава.