ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани,

Обавештавамо професионалне рачуновође, чланове Савеза РР Србије, али и ширу јавност, посебно кориснике рачуноводствених услуга о бројном стању стечених професионално стручних звања у рачуноводству код Савеза РР Србије, регистровнаних у Именику професионалних рачуновођа на дан 30. јун 2022. године. Професионално стручна звања у рачуноводству су стечена по Међународним стандардима едукације (IES) и Националном рачуноводствено - образовном стандарду РОС 31 - Професионално образовање и усавршавање рачуновођа, у складу са законом, актима Савеза РР Србије и кроз пријем у чланство Савеза РР Србије.

Везано за примену актуелног Закона о рачуноводству, сагласно Мишљењу Министарства финансија бр. 011-00-1034/2019-16 од 05.12.2019. , сходно актима и процедурама Савеза РР Србије – пуноправног члана Међународне федерације рачуновођа (IFAC), исправе издате члановима, од Савеза РР Србије, валидне су и јавно се користе само уз важећу годишњу Лиценцу о професионалној оспособљености о чему је обавештено Министарство финансија актом бр. 13 од 14.02.2020. и Комора овлашћених ревизора актима бр. 74 од 09.10.2020. и бр. 25 од 25.03.2021. као овалшћени издавалац дозволе за рад и упис ентитета – пружалаца рачуноводствених услуга код АПР.

У прилогу је табела-преглед професионално стручних звања стечених код Савеза РР Србије са сагласношћу Савезне Владе (по ком су стечена професионална звања из тачке 3. и 4. Табеле), регистрованих у Именику професионалних рачуновођа који имају права и обавезу поштовања професионалних и етичких норми, глобалних и националних стандарда континуиране едукације ради обнављања годишње Лиценце о професионалној оспособљености.

ПОРУКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ НЕАКТИВНЕ ЧЛАНОВЕ САВЕЗА РР СРБИЈЕ

Служба за информисање
Савеза РР Србије