Поруџбеница

Поруџбеница за литературу за стицање професионалних звања

Претплата

Примена међународних стандарда финансијског извештавања

Разлог за ново издање је чињеница да су Међународни стандарди финансијског извештавања који обухватају и Међународне рачуноводствене стандарде и Тумачења која је објавио Комитет за тумачење МРС, односно Одбор за тумачење МСФИ, у последњој деценији претрпели значајне измене и донет је већи број нових стандарда у циљу хармонизације глобалне рачуноводствене регулативе и праћења пословних транасакција савременог окружења.

Новим издањем, у обиму око 1.200 страна, обухваћене су измене МРС, МСФИ и новодонети стандарди МСФИ 14, затим МСФИ 9, МСФИ 15 са применом у 2018. години, МСФИ 16 са применом почев од 2019.године, закључно са МСФИ 17 који треба да се примењује почев од 2021. године.

Поред свеобухватне примене актуелних МСФИ укључујући и њихове новине и измене, илустроване бројним примерима, саджај овог издања усмерен је и на друге аспекте пословних трансакција, као што су примена релевантне регулативе из области: опорезивања, платног промета, облигационих односа, радног права, привредних друшатва и сл. у конкретним околностима.

(комплет две књиге)

 

Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME)

Званично најновије издање Међународног стандарда финансијског извештавања за мале и средње ентитете (IFRS za SME) и пратећег материјала неопходног за практичну примену.

Ово издање се састоји од две књиге:

 • Део А, који садржи Међународни стандард финансијског извештавања за мале и средње ентитете (IFRS za SME) и табелу извођења
 • Део Б, који садржи Основу за закључивање и Илустративне финансијске извештаје

(комплет две књиге)

IFAC-ов Етички кодекс за
професионалне рачуновође

 • Непосредно применљив на професионалне рачуновође, чланове Савеза

Међународни стандарди и саопштења ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уверавања и сродних услуга

Савез рачуновођа и ревизора Србије, у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора Републике Српске и Институтом сертификованих рачуновођа Црне Горе, сходно правима и обавезама по основу чланства у Међународној федерацији рачуновођа (IFAC) и по овлашћењу Одбора за Међународне станадарде ревизије и уверавања извршио је превод новог издања Међународних стандарда и саопштења ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уверавања и сродних услуга.


Овај приручник садржи Међународне стандарде ревизије, контроле квалитета,  ангажовања прегледа, уверавања и сродних услуга као и саопштења о међународној професионалној пракси који су на снази или ступају на снагу у будућем периоду.

(комплет три књиге)

Међународни рачуноводствени стандарди
за јавни сектор

Савез РР Србије, као пуноправни члан Међународне федерације рачуновођа (IFAC) и носилац права превођења Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор за подручје Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине, извршио је превођење и објавио званично издање за 2013.

Овај приручник садржи Међународне рачуноводствене стандарде за јавни сектор (готовинска и обрачунска основа).

(комплет две књиге)

Аналитички контни план

Донет је нови Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике који прописује контни оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике. Овај аналитички контни план усаглашен је са актуелном регулативом.

 

ПРИМЕНА КОНТНОГ ОКВИРА за привредна друштва, задруге и предузетнике

У приручнику је објашњена комплетна проблематика рачуноводственог евидентирања пословних промена привредних друштава у складу са МСФИ, са применом свих релевантних важећих прописа из области пореза и других јавних прихода, девизног пословања, евиденције промета робе и услуга, платног промета, тржишта хартија од вредности и др. 

Приручник је намењен практичној примени Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике. Приручник садржи детаљна објашњења свих класа, група рачуна и појединачних рачуна на којима се евидентирају пословне промене, са бројним практичним примерима. Основни циљ приручника је да објаснимо поступак рачуноводственог евидентирања различитих пословних промена. Међутим, текстови нису ограничени само на рачуноводствено обухватање пословних промена, већ садрже и сва потребна објашњења у вези са пореским и другим аспектима.

Аналитички контни план за друга правна лица

Донет је нови Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица који прописује контни оквир за друга правна лица. Овај аналитички контни план за друга правна лица усаглашен је са актуелном регулативом.

IFAC-ов приручник за контролу квалитета за мале и средње праксе

Треће издање - званичан превод

ПРИМЕНА КОНТНОГ ПЛАНА
за буџетско рачуноводство

- Садржина конта и примена Контног плана
- Стандардни класификациони оквир
- Контни план за буџетски систем

 

Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и
средње ентитете (SME)

Званичан превод обухвата: Међународни стандард финансијског извештавања за мале и средње ентитете, Илустративне финансијске извештаје, Контролну листу презентације и обелодањивања и Основе за закључивање.

 

(комплет од три књиге) 

Међународни стандарди финансијског извештавања
(комплет 24 књиге)

Садржи нове Међународне стандарде финансијског извештавања, измењене Међународне рачуноводствене стандарде и нова и допуњена Тумачења.

Примењује се од 01.01.2010.

Примена компјутера у спречавању и откривању криминалних радњи

Изванредан приручник за свакодневну употребу за свакога ко жели да са традиционалне ревизије пређе на интегрисану ревизију. 
Бројне студије случаја чине га лако разумљивим и корисним нарочито за оне који желе да примењују аутоматизоване алате, 
укључујући континуирани процес пружања услуга уверавања.

Било да сте тек почели или се већ дуже бавите екстерном или интерном ревизијом и контролом, овај приручник ће вам бити драгоцен ресурс.

(садржи диск са програмом ACL9 Desktop Education Edition)

Приручник о ПДВ
(штампано + електронско издање)

Закон о ПДВ у примени је од 1. јануара 2005. године и од тада је мењан и допуњаван три пута, уз измене и допуне пратећих подзаконских аката. Измене и допуне Закона о ПДВ, из септембра 2012. године, биле су непосредан повод за објављивање трећег, измењеног и допуњеног издања ПРИРУЧНИКА О ПДВ.

Иако су последње измене и допуне Закона о ПДВ ступиле на снагу крајем септембра 2012. године, правилници су комплетирани тек пред сам крај те године, односно свега неколико дана уочи почетка њихове примене. То је и основни разлог што је Приручник о ПДВ изашао из штампе „тек“ у другој половини јануара 2013. године, а не крајем 2012. године, како смо прижељкивали. Као додатак Приручнику штампана је ЗБИРКА ПРОПИСА О ПДВ која садржи пречишћене текстове Закона о ПДВ и свих подзаконских аката који су у примени од 1. јануара 2013. године.


Интерна ревизија
Аутоматизацијом до ефикасности

Књига Интерна ревизија: Аутоматизацијом до ефикасности коју је приредио Институт интерних ревизора (IIA) а објавио Wiley омогућава ревизорима да значајно побољшају своју ефективност и да врше ревизију примењујући алате и технике уз помоћ компјутера

Ова корисна књига показује ревизорима како да искористе предности модерне технологије у вршењу континуиране ревизије којом се откривају аномалије, недостаци и неуобичајени трендови, у свим фазама ревизијског процеса, од почетног развоја годишњег плана ревизије заснованог на ризику, преко планирања, спровођења и извештавања, па све до фазе провере појединачних ревизија.

Планирање ревизије на бази ризика

Друга књига у новој серији Ревизор у пракси, која помаже ревизорима у обављању њиховог посла, Планирање ревизије на бази ризика пружа савременим ревизорима принципе и методологију које могу ефективно да примене, и помаже искусним ревизорима да унапреде своје вештине на путу ка успеху у пословном свету који се мења великом брзином.

Осмишљена да помогне ревизорима да у свим врстама пословања развију суштинско познавање, способности и алате који су неопходни за састављање поузданих, изводљивих планова ревизије, књига Планирање ревизије на бази ризика помаже ревизорима да динамично планирају процес ревизије тако да допринесу бољем управљању, ефективнијем управљању ризиком и поуздaнијим контролама.

Ревизија криминалне радње
и форензичко рачуноводство

Ово ауторитативно, ажурно издање помаже ревизорима, истражитељима, корпоративним адвокатима и рачуновођама да идентификују знаке финансијске преваре и успешно их истраже. Ово ново издање ће вам омогућити да:

 • препознати карактеристике организација у којима постоји могућност настанка криминалне радње
 • Применом најновијих техника благовремено откријете и спречите криминалну радњу
 • спроведете ефикасно, систематско истраживање криминалне радње
 • Користите најновије методе за документовање криминалних радњи и припрему доказа за судски процес, и још много тога

ИЗВЕШТАЈИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ после Sarbanes-Oxley закона - Приручник за процес извештавања

Издање Извештаји интерне ревизије нуди широк спектар практичних алата и тех ни ка, како би се комуникација у интерној ревизији начинила ефективнијом у свету гло балног бизниса. Коришћењем ових техника у својим извештајима, е-mail-овима и телефонским разговорима, интерни ревизори могу разјаснити многа пи тања ревизијским комисијама и финансијским директорима - и информације прет ворити у знање.

Испитни предмет Управљање кадровима и системима

Овај приручник, који је одобрила АССА, надограђује се на успех претходних издања, при чему се још већи нагласак ставља помагање кандидатима да разумеју фундаменталне концепте наставног програма и на примену стеченог знања. Детаљним прегледом, који је извршио актуелни испитивач, осигурано је да овај приручник у потпуности одражава питања које би се могла јавити на испиту.

Кључне карактеристике:

 • Ажуриран и ревидиран по смерницама испитивача Релевантан текст који потпуности покрива цео наставни програм, написан јасним и концизним стилом
 • Материјал усредсређен на потребе кандидата који садржи пуно примера, активности, дијаграма и табела

Испитни предмет Управљање кадровима

 

У овом приручнику, који је одобрила ACCA, наставни програм је обрађен јасно и исцрпно. Надограђујући се на успех претходних издања, у овом издању се још већи нагласак ставља на помагање кандидатима да разумеју фундаменталне концепте наставног програма и на примену стеченог знања. Детаљним прегледом, који је извршио актуелни испитивач, осигурано је да овај приручник у потпуности одражава питања која би се могла јавити на испиту.

Приручник о практичној примени МСФИ у Републици Србији

Приручник о практичној примени МСФИ у Републици Србији заснован је на искуству у примени МСФИ у претходних скоро пет година, колико траје њихова непосредна примена у Републици Србији. Наиме, Међународни стандарди финансијског извештавања у Републици Србији примењују се од 2004. године. Њихова обавезна непосредна примена уређена је Законом о рачуноводству и ревизији. Квалитет финансијског извештавања од тада је неупоредиво бољи у односу на период пре почетка примене МСФИ. Са циљем додатне афирмације МСФИ и побољшања квалитета финансијског извештавања, приредили смо овај Приручник.

Интерни ревизор у пракси

У време када компаније покушавају да поново процене своје праксе и додају вредност својим ревизијским процесима, Интерни ревизор у пракси представља драгоцени, једноставни и ажурирани водич за начин на који стручњак за интерну ревизију може да унапреди свакодневне методе и резултате свог рада.


Република Србија и избегавање двоструког опорезивања

Приручник садржи детаљна објашњења о примени међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања, са практичним примерима обрачуна пореза и исказивања података у прописаним пореским пријавама.

Међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовина (текстови 35. уговора које примњује Р. Србија)

По први пут у Републици Србији, на једном месту објављени су интегрални текстови свих међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовине, који су тренутно у примени (са 35 држава).

Комплет: Република Србија и избегавање двоструког опорезивања + Збирка Међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовина

Република Србија и избегавање двоструког опорезивања


Приручник садржи детаљна објашњења о примени међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања, са практичним примерима обрачуна пореза и исказивања података у прописаним пореским пријавама.

Међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовина (текстови 35. уговора које примњује Р. Србија)


По први пут у Републици Србији, на једном месту објављени су интегрални текстови свих међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовине, који су тренутно у примени (са 35 држава).


Ревизија
информационих
технологија

Књига која спаја постојеће основе управљања ревизијом са потребним технолошким упутствима неопходним за бављење ревизијом у доба развијене информатике.

Управљање
ризиком пословања

Међу најважнијим изазовима са којима се сусреће руководство је одређивање колики ризик је ентитет спреман да прихвати и прихвата у свом настојању да креира вредност. Ово штиво ће им боље омогућити да одговоре овом изазову.
Садржи Интегрисани оквир и Технике примене


Порески поступак и пореска администрација

Приручник је конципиран са циљем да пореским обвезницима укаже на практичне аспекте процесног права и нужност и неопходност његовог поштовања, како од стране Пореске управе, тако и од стране пореских обвезника. Приручник омогућава пореским обвезницима да знају основне елементе и принципе пореског поступка, како би пред пореским органом што лакше остварили права која им ЗПППА гарантује.

 

Међународни рачуноводствени
стандарди за јавни сектор

Примењују се за састављање финансијских извештаја према Уредби о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/03, од 17.12.2003)

Књига садржи: Међународне рачуноводствене стандарде за јавни сектор, примену Међународних стандарда ревизије у ревизији јавних предузећа, политике и процедуре контроле квалитета професионалних услуга са упутством за примену и IFAC-ов Етички кодекс


Девизно пословање

Основни разлог, због ког се приступило изради овог приручника, је да се сви привредни субјекти, који се баве девизним пословањем, ближе упознају са правном регулативом истог и, самим тим, да се олакша обављање ове врсте пословања.

Приручник се састоји од два основна дела.

Први део садржи практична објашњења за примену одредаба Закона о девизном пословању и подзаконских аката.
Други део садржи текст Закона о девизном пословању и свих подзаконских аката, донетих на основу тог закона.

Приручник за примену прописа о порезима на имовину

Сви претплатници Рачуноводствене праксе, добили су приручник као додатак уз Рачуновдствену праксу бр. 20/07, у оквиру претплате за 2007. годину.
За остале заинтересоване, цена приручника, са ПДВ, износи: 2.700 динара.

Садржи практична објашњења, са примерима, за правилну примену Закона о порезима на имовину и Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, пречишћене текстове закона и подзаконских аката, најзначајнија Мишљења МФ, издата у периоду од почетка примена закона и Роковник обавеза, садржи опис обавеза (права), на кога се обавеза односи и када настаје, рок у којем се измирује и правни основ - одредбу закона или подзаконског акта. Овај преглед омогућава једноставан и брз увид у све обавезе чије је измирење везано за одређени временски период.


Професионална пракса
интерне ревизије (званичан превод)

 • Интерна ревизија - дефиниција и улога
 • Међународни стандарди интерне ревизије
 • Етички кодекс
 • Смернице за практичну примену

Основни приручник за интерну ревизију

Основни приручник за интерну ревизију
представља исцрпан водич кроз теорију
и праксу интерне ревизије,
и садржи практична искуства
лица која се баве ревизијом.


Испитни предмет

Финансијско извештавање

У овом приручнику, који је одобрила ACCA, наставни програм је обрађен јасно и исцрпно. Надограђујући се на успех претходних издања, у овом издању се још већи нагласак ставља на помагање кандидатима да разумеју фундаменталне концепте наставног програма и на примену стеченог знања. Детаљним прегледом, који је извршио актуелни испитивач, осигурано је да овај приручник у потпуности одражава питања која би се могла јавити на испиту.

Кључне карактеристике:

 • Јасна и конкретна објашњења Урађени примери Важне напомене и дефиниције Примери примене у пракси Питања за самостално тестирање
 • Практична питања и питања испитног типа

Испитни предмет

Финансијски менаџмент и контрола

У овом приручнику, који је одобрила ACCA, наставни програм је обрађен јасно и исцрпно. Надограђујући се на успех претходних издања, у овом издању се још већи нагласак ставља на помагање кандидатима да разумеју фундаменталне концепте наставног програма и на примену стеченог знања. Детаљним прегледом, који је извршио актуелни испитивач, осигурано је да овај приручник у потпуности одражава питања која би се могла јавити на испиту.

Кључне карактеристике:

 • Јасна и конкретна објашњења Урађени примери Важне напомене и дефиниције Примери примене у пракси Питања за самостално тестирање
 • Практична питања и питања испитног типа

Испитни предмет 1.2

Финансијске информације за менаџмент

У овом приручнику, који је одобрила ACCA, наставни програм је обрађен јасно и исцрпно. Надограђујући се на успех претходних издања, у овом издању се још већи нагласак ставља на помагање кандидатима да разумеју фундаменталне концепте наставног програма и на примену стеченог знања. Детаљним прегледом, који је извршио актуелни испитивач, осигурано је да овај приручник у потпуности одражава питања која би се могла јавити на испиту.

Кључне карактеристике:

 • Јасна и конкретна објашњења Урађени примери Важне напомене и дефиниције Примери примене у пракси Питања за самостално тестирање
 • Практична питања и питања испитног типа

Испитни предмет 2

Информације за менаџмент контролу

Овај приручник, који је одобрила АССА, надограђује се на успех претходних издања, при чему се још већи нагласак ставља помагање кандидатима да разумеју фундаменталне концепте наставног програма и на примену стеченог знања. Детаљним прегледом, који је извршио актуелни испитивач, осигурано је да овај приручник у потпуности одражава питања које би се могла јавити на испиту.

Кључне карактеристике:

 • Ажуриран и ревидиран по смерницама испитивача Релевантан текст који потпуности покрива цео наставни програм, написан јасним и концизним стилом
 • Материјал усредсређен на потребе кандидата који садржи пуно примера, активности, дијаграма и табела


група аутора

Примена контног оквира

у складу са МРС/МСФИ


Приручник за примену прописа о ПДВ

Приручник је усклађен са последњим изменама и допунама Закона о ПДВ

Први део приручника садржи комплетна објашњења
одредаба Закона о ПДВ и подзаконских аката

Други део приручника посвећен је практичној
примени прописа о ПДВ у различитим делатностима


Хартије од вредности

Књига садржи све актуелне прописе о хартијама од вредности са коментарима.

Обим: 542 стране

Приручник о
рачуноводственим политикама

 • Рачуноводствене политике предузећа у функцији планирања пословања и финансијског извештавања
 • Рачуноводствене политике на бази примене Међународних рачуноводствених стандарда
 • Пример предлога акта о рачуноводственим политикама

 


Међународни стандарди
финансијског извештавања

Садржи нове Међународне стандарде финансијског извештавања, измењене Међународне рачуноводствене стандарде и нова и допуњена Тумачења.

Примењује се од 01.01.2006.

 

Аналитички контни план
за предузећа, задруге и друга правна лица
 • Аналитички контни план рашчлањен је на нивоу четвороцифрених конта ради јасније примене основних конта.
  Садржи Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за предузећа и задруге.

 

Међународни стандарди
финансијског извештавања

Садржи нове Међународне стандарде финансијског извештавања, измењене Међународне рачуноводствене стандарде и нова и допуњена Тумачења.

Примењује се од 01.01.2006.


Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике
 • Овај приручник садржи тренутно важеће стандарде и
  саопштења ревизије, уверавања и етике које је објавила Међународна федерација рачуновођа (IFAC)

Менично право

Примена Контног плана
за буџетско рачуноводство

 


Порески систем

- др Ђорђе Павловић

 • Литература за стицање професионалних звања у рачуноводству

ЈРС 33 - Рачуноводствени софтвер

Усклађен са IFAC-овим стандардима и применљив на произвођаче и кориснике рачуноводственог софтвера


Контрола извршења буџета предузећа

- др Благоје Новићевић

 • Литература за стицање професионалних звања у рачуноводству

Интерне контроле и интерна ревизија


Менаџмент контрола

- др Душан Дендић

 • Литература за стицање професионалних звања у рачуноводству

Пословно право

- Шћепан Шофранац

 • Литература за стицање професионалних звања у рачуноводству