49. СИМПОЗИЈУМ

Савез рачуновођа и ревизора Србије организује 49. традиционални Симпозијум на Златибору од 24. до 26. маја 2018. године

ИМПЛИКАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА И ОПОРЕЗИВАЊА НА ПОСЛОВАЊЕ РЕАЛНОГ СЕКТОРА, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Пријава учешћа за Симпозијум

Теме по данима

Први дан (четвртак 24. мај 2018. у 10:00)

Конкретизација примене новина у МСФИ и МСФИ за МСП и актуелна питања у оквиру пословања реалног сектора

1. др Благоје Новићевић, Тања Шкобић, мастер екон: Кардиналне врлине рачуновођа - услов и претпоставка професионалног расуђивања и понашања
2. др Рада Стојановић: Сегментно извештавање у функцији пословања ентитета у производној делатности
3. мр Предраг Петровић: Рачуноводствени третман акција у складу са МСФИ 9
4. мр Ленче Папазовска: Анализа уговора о изградњи у циљу признавања прихода сагласно МСФИ 15
5. Момчило Милошевић, мастер екон: Новчани ток као индикатор процењивања перформанси привредног друштва
6. др Зоран Тодоровић: Анализа финансијске стабилности заснована на билансним индикаторима
7. др Јован Вукашиновић: Ревалоризација сталне имовине и њене импликације на пословни резултат

Други дан (петак 25. мај 2018. у 9:00)

Рачуноводственo-пореске aктуелности пословања јавних предузећа и корисника буџетских средстава

1. др Даница Јовић: Финансијско извештавање ентитета приватног vs јавног сектора
2. др Савка Вучковић Милутиновић: Нови модел ревизорског извештаја кроз призму измењених Међународних стандарда ревизије и регулативе ЕУ
3. др Весна Нешић: Проблематика остваривања права запослених на зараде и друга примања
4. мр Снежана Цицо: Раст компаније узрок и/или последица корпоративног реструктуирања
5. др Златко Стефановић, Зоран Килибарда: Улагање добара у јавној својини у капитал или имовину јавних предузећа
6. Милан Стефановић: Развој система финансијског управљања у јавном сектору
7. др Биљана Јовковић: Значај успостављања интерне ревизије и квалитет система интерне контроле у јавним предузећима у Републици Србији
8. Дејан Младеновић: Камата по основу доцње у извршавању обавеза, као инструмент заштите поверилаца

Трећи дан (субота 26. мај 2018. у 9:00)

  • Панел дискусија на тему: Стање и перспективе рачуноводства и рачуноводствене професије у Републици Србији

  • Питања и одговори

УСЛОВИ УЧЕШЋА

Претплатници приручника Рачуноводствена пракса и чланови:
- Савеза РР Србије,
- Института сертификованих рачуновођа Црне Горе и
- Савеза РР Србије Републике Српске плаћају само материјал

19.500
За остале заинтересоване котизација и материјал 26.000

Повлашћене цене смештаја за учеснике Симпозијума

Повлашћене цене смештаја
за учеснике Симпозијума

Пријава учешћа за Симпозијум

 


Више информација можете добити на тел: 011 / 3233 088, факс: 3231 220