Савез рачуновођа и ревизора Србије ће организовати
49. Симпозијум
на Златибору, 24-26. маја 2018. године.

Програмски одбор за професионално стручно-усавршавање је
на седници одржаној 01.02.2018. године, за овај
 тродневни професионални скуп утврдио глобалну тему:

Импликације финансијског извештавања и опорезивања на пословање реалног сектора,
јавних предузећа и корисника буџетских средстава

Теме по данима:

Први дан
I Конкретизација примене  новина у МСФИ и МСФИ за МСП и  актуелна питања у оквиру пословања реалног сектора

Префериране теме: Признавање и вредновање конкретних облика прихода у складу са МСФИ 15; Изазови и недоумиоце поводом вредновања финансијских инструмената у складу са МСФИ 9; Ефекти примене МСФИ 16 на лизинг, Специфичност пословања ентитета који се баве пољопривредном делатношћу (укључујући задруге и пољопривредна газдинства); Електронско пословање и дигитализација у функцији ефикасности пословања; Анализа финансијских извештаја у функцији оптимизације пословања; Управљање новчаним токовима као основ ликвидности и солвентности, Трансферне цене, Интерна ревизија, Измене међународних стандарда екстерне ревизије, Актуелна питања статусних промена, реорганизације и стечаја; Актуелни прелазак предузетника на систем двојног књиговодства.

Други дан
II  Рачуноводственo-пореске aктуелности пословања јавних предузећа и корисника буџетских средстава

Префериране теме:  Отворена питања у вези са применом Закона о јавним предузећима; Корпоративизација  јавних предузећа; Јавне набавке;  Радно-правни статус и плате запослених у јавном сектору; Актуелни проблеми у вези са пословањем државне управе и локалне самоуправе; Актуелна питања пословања јавних служби (образовање, здравство, социјална заштита, култура), Актуелна питања која се односе  на ревизију (екстерну и интерну), финансијско управљање и контролу, као и процену ризика у јавном сектору.

Трећи дан
III  Панел дискусија на тему: Стање и перспективе рачуноводствене професије у Републици Србији
– Одговори на питања

 

Програмски одбор  позива све заинтересоване, да у оквиру предложених тема  доставе  пријаву са насловом, структуром и резимеом рада, најкасније до 20. фебруара 2018. године.

ПРИЈАВЕ СЛАТИ НА АДРЕСУ:
САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ
(Пријава теме за
XLIX Симпозијум)
ЊЕГОШЕВА 19, 11000 БЕОГРАД, П. фах 403
E-mail: stojanovicr@srrs.rs