XLVII СИМПОЗИЈУМ

Савез рачуновођа и ревизора Србије организује
47. традиционални Симпозијум на Златибору од 26. до 28. маја 2016. године

25. мај 2016. - почетак регистрације и смештаја учесника

ИМПЛИКАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА
НА ЕКОНОМСКУ АКТИВНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

 Поштовани,

Основна теоријски утемељена и практично оријентисана питања која ће бити разматрана на 47. Симпозијуму - тродневном скупу о рачуноводству и финансијском извештавању су идентификовање ризика у вези са резултатима анализе финансијских извештаја, уз илустровање примера анализе финансијских извештаја и оцене перформанси привреде Србије.

Предмет посебне пажње су и следећа питања:

  • Да ли су финансијски извештаји у Србији поуздани за доношење пословних одлука, да ли они подстичу сиву економију ?
  • Како запослени професионални рачуновођа обезбеђује квалитет финсијског извештавања на извору, који менаџмент обликује а ревизори само верификују?
  • Где је место професионалног рачуновође у процесу дигитализације финансијских извештаја и који су путеви регулације рачуноводствене професије?
  • На који начин регулаторни оквир у Србији утиче на квалитет финансијског извештавања и да ли он иде у сусрет глобалној регулативи или има супротан смер?
  • Који су ефекти и значај примене контролинга у пословној пракси привредних друштава и у којој мери он доприноси унапређењу квалитета управљања појединачним предузећима, финансијским организацијама и другим профитним и непрофиотним институцијама и унапређењу националне економије у целини?
  • Који је значај контролинга за управљање код корисника буџетских средстава, где се налази буџетско рачуноводство у односу на глобалну регулативу, да ли оно може да заштити јавни интерес и буде основ анализи извршења програмског буџета?

Намера организатора је да кроз излагања и дискусије еминентних aутора реферата, представника теорије и праксе, дође до одговора на наведена питања. На основу резултата анализе релевантних карактеристика финансијског извештавања, теоријских решења и објективних околности у пракси, Симпозијум ће указати на потенцијалне стратегијске правце развоја регулаторног оквира у циљу елиминисања негативних последица квалитета финансијског извештавања.

Симпозијум је намењен професионалним рачуновођама из реалног и јавног сектора, као и менаџерима (свих нивоа) реалног и јавног сектора, члановима академске заједнице који се баве истраживањима у области рачуноводства, ревизије и пословних финансија. Симпозијум је намењен и широј јавности, због тога што сваки грађанин, као порески обвезник инвестира у јавни сектор и има право да буде информисан о начину управљања његовом инвестицијом, односно буџетским средствима.

Очекујемо да и Ви узмете учешће у дискусији и допринесете изналажењу одговора на наведена питања, о чему ће у виду Закључака са 47. Симпозијума бити обавештене надлежне институције у циљу доприноса актуелним реформама.

С поштовањем,

Симпозијумски одбор: проф.др Слободан Малинић, председник; проф. др Благоје Новићевић, члан; проф.др Милорад Иванишевић, члан; проф.др Ђоко Малешевић, члан; проф.др Дејан Малинић, члан; мр Стеван Миловановић, члан; мр Рада Стојановић, секретар.

ТЕМЕ ПО ДАНИМА

Први дан (четвртак, 26. мај 2016. у 10:00)
ПОУЗДАНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ

Уводни реферат: проф. др Дејан Малинић: Могућности и ризици оцене перформанси привреде Србије на основу анализе финансијских извештаја

1.    др Благоје Новићевић: Професионални рачуновођа - квалитет финансијског извештавања на извору
2.    др Милорад Стојилковић: Финансијско извештавање у Републици Србији - отворена питања и стратегија развоја
3.    мр Рада Стојановић: Дивергенција рачуноводствене регулативе у Србији у односу на глобалну регулативу
4.    мр Стево Миловановић: Рачуноводство и сива економија
5.    др Жељко Шевић, др Зоран Шкобић: Регулација рачуноводствене професије у условима економске (квази) либерализације: на путу ка Европској унији
6.    др Славиша Ђорђевић: Рачуноводствени третман нематеријалне имовине у пословним спајањима
7.    др Горанка Кнежевић, др Владан Павловић: Примена очекиваних губитака у складу са МСФИ 9 у контексту рачуноводствене опрезности

Други дан (петак, 27. мај 2016. у 9:00)
КОНТРОЛИНГ КАО КОНЦЕПТ ЕФИКАСНОГ УПРАВЉАЊА

1.    др Веселин Перовић: Улога и значај примене контролинга у пословној пракси
2.    др Ивана Медвед: Значај организовања и функционисања сегментног финансијског извештавања
3.    мр Ленче Папазовска: Савремени концепт контролинга - тренд или економски партнер менаџмента
4.    Милутин Живановић, мастер екон.: Редефинисање критерија за оцену ефективности хеџ трансакције као основ за ширу примену хеџ рачуноводства
5.    Зоран Н. Ђорђевић, мастер екон., др Саша К. Трандафиловић: Значај контролинга за процес финансијског управљања и контроле буџетских корисника
6.    Владан Мартић, мастер екон.: Оспособљеност рачуноводствене професије за дигитализацију финансијског извештавања

Трећи дан (субота, 28. мај 2016. у 9:00)
КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

1.    др Љиљана Бонић: Домети и перспективе интерног надзора у јавном сектору у Републици Србији
2.    мр Биљана Јосиповић Родић: Буџетско рачуноводство у функцији заштите јавног интереса
3.    мр Весна Нешић: Примања запослених са аспекта међународне рачуноводствене регулативе
4.    Зоран Килибарда: Могућност мерења и анализе извршења програмског буџета Републике Србије
5.    Јелена Обрадовић, мастер екон.: Квалитет финансијског извештавања у здравственим установама

Поруџбеница и пријава учешћа за Симпозијум 

Више информација на тел: 011 / 3233 088, факс: 3231 220