XLV СИМПОЗИЈУМ

Рачуноводство и менаџмент приватног и јавног сектора
22-24. мај 2014.

Предрачун и пријава за учешће и смештај

Први дан (четвртак, 22. мај, у 10:00)
ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ КАО ОСНОВА КВАЛИТЕТА И УРЕЂЕНОСТИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА

1. др Дејан МАЛИНИЋ: Мерење квалитета финансијског извештаја
2. др Бојан САВИЋ: Рачуноводствени конзервативизам: препрека или подстицај високо-квалитетном финансијском извештавању
3. др Ана ЛАЛЕВИЋ ФИЛИПОВИЋ: Изазови рачуноводствене професије у процесу придруживања ЕУ
4. др Савка ВУЧКОВИЋ: Рачуноводство неизвесних пореских позиција у функцији повећања транспарентности финансијских извештаја
5. мр Ленче ПАПАЗОВСКА: Систем финансијског извештавања потреба за успешно управљање савременим системом корпоративног управљања
6. мр Сунчица МИЛУТИНОВИЋ: Степен конвергенције рачуноводствене регулативе у Србији са међународном регулативом

Други дан (петак, 23. мај, у 9:00)
ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНА ПОДРШКА УНАПРЕЂЕЊУ КОНКУРЕНТНОСТИ

1. др Слободан МАЛИНИЋ: Рачуноводствено извештавање у функцији развоја конкурентских стратегија
2. др Благоје НОВИЋЕВИЋ: Управљачко рачуноводство и ефективност и ефикасност управљања предузећем
3. др Ђоко МАЛЕШЕВИЋ: Стратегијска анализа конкурентске способности предузећа
4. др Драган МИКЕРЕВИЋ: Међузависност одлуке о финансирању и раста предузећа
5. др Радмила ЈАБЛАН СТЕФАНОВИЋ: Информациона подршка рачуноводства трошкова унапређењу конкурентности предузећа
6. др Љиљана ДМИТРОВИЋ ШАПОЊА: Рачуноводствена подршка процесу пословног одлучивања
7. др Зоран МИНОВСКИ: Савремени приступи буџетирања у предузећу

Трећи дан (субота, 24. мај, у 9:00)
ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА-УПРАВЉАЧКИ И РАЗВОЈНИ ИЗАЗОВИ

1. др Ненад ВУЊАК: Перспективе развоја финансијских тржишта у Србији и земљама југоисточне Европе
2. др Љиљана БОНИЋ: Креирање вредности за власнике као детерминанта конкурентности предузећа
3. др Горанка КНЕЖЕВИЋ: Релевантност извештавања о укупном резултату за инвеститоре
4. др Новак КОНДИЋ: Oчекивања од интерне ревизије у условима кризе
5. Др Снежана ЉУБИСАВЉЕВИЋ: Домети и ограничења ревизије финансијских извештаја у спречавању превара
6. др Јелена ПОЉАШЕВИЋ: Финансијско извештавање у функцији емитовања муниципалних обвезница
7. др Владан ПАВЛОВИЋ: Финансијско рачуноводствени аспекти стицања сопствених акција

Округли сто
на тему:
Деценија пуне примене МРС/МСФИ - аспекти професије, теорије и праксе

  • Хронологија и актуелности у вези са применом МРС
  • Значај, предности и недостаци
  • Упоредива пракса примене и релација са Директивама Европске уније
  • Законски и порески аспекти примене МРС
  • Аспекти примене Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
  • Мишљења рачуноводствене праксе