XLIII СИМПОЗИЈУМ

Савез рачуновођа и ревизора Србије ће организовати 43. Симпозијум на Златибору од 24 до 26 маја 2012.

Економско - финансијска криза  и рачуноводствени систем

Теме по данима
Први дан (24.мај 2012.) почетак у 10:00
ДОМЕТИ И ПОДСТИЦАЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА
У УСЛОВИМА КРИЗЕ

1. др Ката ШКАРИЋ ЈОВАНОВИЋ: Импликације примене фер вредности на исказну моћ извештавања о резултату
2. др Милорад СТОЈИЛКОВИЋ: Рефлектовање економско-финансијске кризе на рачуноводствени систем
3. др Дејан СПАСИЋ: Нематеријална имовина повезана са купцима - признавање и вредновање у пословној комбинацији одвојено од гудвила
4. др Зоран ТОДОРОВИЋ: Утицај рачуноводствене регулативе на економско - финансијску кризу
5. мр Бојан САВИЋ: Манипулације финансијским извештајима: узрок или последица економско-финансијске кризе?

Други дан (25.мај 2012.) почетак у 9:00
РАЧУНОВОДСТВЕНА ПОДРШКА МЕНАЏМЕНТУ У УСЛОВИМА КРИЗЕ

1. др Љиљана ДМИТРОВИЋ ШАПОЊА: Утицај примене фер вредности на показатеље перформанси предузећа
2. др Љиља АНТИЋ: Концепти обрачуна и управљања трошковима у пословном окружењу
2. др Радмила ЈАБЛАН СТЕФАНОВИЋ: LEAN рачуноводство као подршка управљању предузећима
3. др Бранко ЉУТИЋ: Утицај напомена на квалитет финансијског извештавања
4. др Весна ЈАЊИЋ: Унапређење стратегије трошковног лидерства у условима кризе
5. Снежана МИЛЕТИЋ: Импликације вредновања некретнина на финансијско- извештајне перформансе предузећа у условима економске кризе

Трећи дан (26.мај 2012.) почетак у 9:00
ПОСЛОВНО-ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТИ УПРАВЉАЊА КРИЗОМ У
РЕАЛНОМ И ЈАВНОМ СЕКТОРУ

1. др Ненад ВУЊАК: Банке у функцији превазилажења економско-финансијске кризе
2. др Душко ШЊЕГОТА: Билансирање буџетског дефицита у функцији откривања и разумевања узрока кризе у јавном сектору
3. др Јован ВУКАШИНОВИЋ: Пословне перформансе и дијагностиковање економско финансијске кризе
4. мр Јасмина ДИЛБЕР: Утицај форензичког рачуноводства на квалитет финансијских извештаја
5. мр Снежана СПРЕМО: Вредновање средстава у изградњи у условима монетарне нестабилности

Детаљније информације, предрачун и пријаву за смештај можете преузети овде