XLII СИМПОЗИЈУМ

КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА
ИЗАЗОВИ, ПЕРСПЕКТИВЕ и ОГРАНИЧЕЊА

26-28. мај на Златибору

ТЕМЕ ПО ДАНИМА

Први дан (26.5.2011.) почетак у 10:00
Квалитет финансијског извештавања -
стварна потреба корисника

1. др Ката Шкарић Јовановић: Носиоци одговорности за квалитет финансијског извештавања
2. др Јован Крстић: Комплексност приказивања економских реалности као фактор ризика финансијског извештавања
3. др Душко Шњегота: Информациона подршка функцији управљања јавним средствима
4. др Ана Лалевић Филиповић, др Милан Лакићевић: Утицај тржишта капитала на квалитет финансијског извештвања
5. мр Даница Јовић: Детерминанте квалитета финансијског извештавања ентитета у јавном сектору
6. др Ксенија Денчић Михајлов: Дуални листинг - финансијско рачуноводствени изазов

Други дан (27.5.2011.) почетак у 9:00
Носиоци и инструменти обезбеђења квалитета финансијског извештавања

1. Рада Стојановић: Професионални рачуновођа - императив квалитета финансијског извештавања
2. др Снежана Љубисављевић: Ревизија као инструмент провере квалитета финансијског извештавања
3. др Радмила Јаблан Стефановић: Рачуноводствени информациони систем као фактор квалитета финансијског извештaвања
4. др Љиљана Дмитровић Шапоња: Међузависност квалитета корпоративног управљања и финансијских извештаја
5. мр Стеван Миловановић: Утицај тржишта рачуноводствених услуга на квалитет финансијских извештаја
6. др Владимир Закић: Мерење перформанси - савремени концепти
7. др Станислав Полић: Квалитет финансијског извештвања у дигиталном окружењу

Трећи дан (28.5.2011.) почетак у 9:00
Контрола квалитета финансијског извештавања: ex ante и ex post

1. др Ненад Вуњак: Финансијски извештај и рацио анализа - инструменти стратегијског управљања банком
2. др Ђерђи Петкович: Специфичности финансијског извештавања у пољопривредним предузећима
3. др Љиљана Бонић: Извештавање државне ревизије као инструмент праћења и контроле фискалне политике
4. др Весна Јањић: Реализација стретегије трошковног лидерства применом Kaizen Costinga
5. мр Бојан Савић: Импликације политике финансијског извештавања на квалитет добитка
6. др Снежана Кнежевић: Фактори квалитета финансијског извештавања осигуравајућег друштва

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ И СМЕШТАЈ