САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ
Serbian Association of Accountants and Auditors

XLI СИМПОЗИЈУМ
27 – 29. мај 2010. на Златибору


Симпозијумски одбор је за тај угледни научни скуп са међународним учешћем, посвећен посленицима рачуноводствене професије, утврдио главну тему, теме по данима и извршио избор аутора – подносиоца реферата по појединим темама, који ће бити презентовани према програму како следи:

МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА РАЗВОЈА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОФЕСИЈЕ У СРБИЈИ

Први дан (27. мај 2010.) Почетак у 10,00 сати
Квалитет рачуноводствене регулативе као предуслов ефикасности финансијског система

Пријава за учешће на 41. симпозијуму

 1. др Марко Петровић: Законскa регулатива у функцији квалитета финансијског извештавања у Србији
 2. др Душко Шњегота: Рачуноводствена професија као фактор стабилизације финансијског тржишта и прикључења Европској унији
 3. др Гордана Вукелић: Професионална рачуноводствена регулатива и финансијско извештавање
 4. др Љиља Дмитровић Шапоња: Могућности унапређења квалитета финансијског извештавања у Србији
 5. др Дејан Јакшић: Регулатива и пракса финансијског извештавања повезаних страна у Србији
 6. мр Даница Јовић: Стандардизација финансијског извештавања и хармонизација рачуноводства ентитета јавног сектора
 7. мр Олга Костић: Могућности унапређења рачуноводствене регулативе у јавном сектору
 8. Рада Стојановић: Етика професионалних рачуновођа као conditio sine qua non рачуноводствене регулативе
 9. др Жељко Шевић: Један осврт на регулисање рачуноводствене (и ревизорске)  професије у Великој Британији

Округли сто: Искуства других у третману рачуноводствене професије – ограничавајући фактори и афирмативне могућности
Учесници из Републике Српске, Црне Горе, другиз земаља и  представници из Србије
Почетак у 16,00 часова

Други дан (28. мај 2010). Почетак у 9.00 сати
Управљачко рачуноводство – неискоришћени информациони ресурс развоја предузећа у Србији

 1. др Слободан Малинић: Одговорност управљачких рачуновођа у примени савремених концепата управљања трошковима
 2. др Благоје Новићевић: Управљање пословним процесима као изазов рачуноводству
 3. др Ђоко Малешевић: Реафирмација пословне анализе кључног инструмента креирања информација за пословно одлучивање
 4. др Радмила Јаблан Стефановић: Информације рачуноводства трошкова у постизању и одржавању конкурентских предности предузећа
 5. др Војислав Секерез: Кључне детерминанте мерења перформанси ланца снабдевања
 6. мр Савка Вучковић: Унапређење пословног одлучивања ефективним планирањем пореза на добит
 7. др Мирко Андрић: Регулаторни оквир и пракса интерне ревизије у Србији
 8. мр Стеван Миловановић: Рачуноводство и интерна ревизија – специфичности у нашим условима

Трећи дан (29. мај 2010) Почетак у 9.00 сати
Улога рачуноводственог система у обезбеђењу стабилности тржишта капитала