Испити за стицање професионалних звања

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТАПРИЈАВА КАНДИДАТАПРИЈАВА ИСПИТАЦЕНЕ ЛИТЕРАТУРА

Почело је пријављивање испита за редовни испитни рок ЈУН 2024.

Пријаве испита трају до 17. маја 2024. до 16:00

У редовном испитном року ЈУН 2024. одржаће се испити за стицање професионалних звања Рачуновођа, Овлашћени рачуновођа и Овлашћени јавни рачуновођа.

Испити ће се одржати у испитним центрима 26. маја 2024. а онлајн испити ће бити одржани 25. маја и 1. јуна 2024.

Испити који се полажу онлајн су: 1.1 Евидентирање финансијских трансакција, 1.2 Информације за менаџмент контролу, 1.5 Спровођење ревизорских процедура, 1.7 Управљање кадровима и системима, 2.3 Управљање кадровима, 2.4 Информациони системи, 2.5 Корпоративно и пословно право, 2.9 Ревизија и интерна контрола

Сви остали испити полажу се у испитним центрима (Београд, Ниш, Нови Сад и Крагујевац).


Кандидати за стицање звања Рачуновођа полажу следеће предмете:

1.1 Евидентирање финансијских трансакција
1.2 Информације за менаџмент контролу
1.3 Припрема финансијских извештаја
1.4 Рачуноводство трошкова
1.5 Спровођење ревизорских процедура
1.6 Порески систем
1.7 Управљање кадровима и системима
1.8 Састављање финансијских извештаја*
1.9 Планирање, контрола и менаџмент перформанси**

* Услов за пријављивање испита 1.8 су положени испити 1.1 и 1.3
** Услов за пријављивање испита 1.9 су положени испити 1.2 и 1.4

Кандидати за стицање звања Овлашћени Рачуновођа полажу следеће предмете:

2.1 Припремање финансијских извештаја
2.2 Финансијске информације за менаџмент
2.3 Управљање кадровима
2.4 Информациони системи
2.5 Корпоративно и пословно право
2.6 Порески систем
2.7 Финансијски менаџмент и контрола*
2.8 Финансијско извештавање**
2.9 Ревизија и интерна контрола

* Услов за пријављивање испита 2.7 је положен испит 2.2
** Услов за пријављивање испита 2.8 је положен испит 2.1

Кандидати за стицање звања Овлашћени Јавни Рачуновођа полажу следеће предмете:

3.1 Услуге ревизије и уверавања
3.2 Менаџмент перформанси
3.3 Стратешко пословно планирање и развој
3.4 Сложено корпоративно извештавање
3.5 Стратешки финансијски менаџмент

Распоред одржавања испита у року ЈУН 2024.


Распоред одржавања консултативне наставе у мају 2024:


Испити за стицање професионалних звања пријављују се на обрасцима које можете преузети овдеСавети за "online" полагање испита


Признавање професионалних квалификација
САВЕЗА РР СРБИЈЕ
и САВЕЗА РР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ , као и признавање квалификација између САВЕЗА РР СРБИЈЕ и ИНСТИТУТА СЕРТИФИКОВАНИХ РАЧУНОВОЂА ЦРНЕ ГОРЕ

Управна тела Савеза РР Србије и Савеза РР Републике Српске озваничила су споразум који је сачињен у складу са смерницама о признавању професионалних квалификација које је објавио UNCTAD као и у складу са међународним образовним стандардима Међународне федерације рачуновођа (IFAC).


ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације и услове о стицању РОС 31 - Професионално образовање рачуновођа.

Информатор о стицању професионалних звања Савеза РР Србије

Програм обуке за стицање професионалних

Кандидати који су положили испите за овлашћеног рачуновођу код других организација достављају оверену исправу и потврду о испитима које су полагали.


ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА

За ослобађање полагања појединих испита, по основу испита полаганих током редовног школовања, кандидати подносе захтев Комисији за едукацију Савеза РР Србије и прилажу следећа документа:

  1. Образац СПЗ (прва страна)
  2. Копију дипломе
  3. Уверење о положеним испитима или копију Прилога/Додатка дипломе 

Комисија за признавање испита разматра појединачне захтеве и на основу усаглашености наставног плана са студија и програма РОС 31 доноси одлуку о признавању испита и о томе вас обавештава. Испити који су признати се пријављују и уплаћује се накнада за признате испите (накнада за признавање испита је једнака накнади за полагање испита) у текућем испитном року, након чега се доставља Решење о признатим испитима.

Иницијални преглед Комисије за признавање испита је без накнаде и важи искључиво за текући испитни рок. За сваки наредни захтев истог кандидата за преглед од стране Комисије, накнада износи 3.600 дин.

Сву документацију за признавање испита можете послати поштом на: Савез рачуновођа и ревизора Србије, Његошева 19, 11000 Београд, или путем e-mail-a на profesionalnazvanja@srrs.rs


ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА

Поруџбеница за литературу за стицање професионалних звања

ПРИЈАВА КАНДИДАТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА

Кандидати који се по први пут пријављују за стицање професионалних звања неопходне информације и пријаву испита достављају на следећем обрасцу:

Уз иницијалну пријаву кандидати достављају и следеће:

Овлашћене рачуновође - кандидати за стицање професионалног звања овлашћени јавни рачуновођа, уз пријаву, достављају копију Сертификата и важеће лиценце.

Самосталне рачуновође – кандидати за стицање професионалног звања овлашћени рачуновођа (параграф 31.30 РОС 31), уз пријаву, достављају копију Сертификата и важеће лиценце.

Рачуновође - кандидати за стицање професионалног звања овлашћени рачуновођа (параграф 31.29 РОС 31), уз пријаву, достављају копију Сертификата који поседују и важеће лиценце.

Сву документацију за пријаву кандидата за стицање професионалних звања можете послати на e-mail profesionalnazvanja@srrs.rs

ПРИЈАВА ИСПИТА

Кандидати који су се регистровали у Савезу РР Србије испите могу пријавити на следећем обрасцу и уз потврду о уплаћеној накнади за пријављене испите доставити Савезу РР Србије, Његошева 19, 11000 Београд, или путем e-mail-a на profesionalnazvanja@srrs.rs Пријава се сматра комплетном уколико је достављен попуњен образац приајве и потврда о уплаћеној накнади за полагање испита.

Накнада за испит по предмету је за:
   
  • рачуновође
3.500 динара
  • овлашћене рачуновође
4.900 динара
  • овлашћене јавне рачуновође
7.100 динара

Накнада за полагање испита пријављених након истека рока за пријаву (17. мај 2024. до 16 часова) износи по предмету: рачуновођа 5.500 дин, овлашћени рачуновођа 6.900 дин, овлашћени јавни рачуновођа 9.100 дин.

Уплата се врши на рачун Савеза РР Србије
Expo Bank: 145-4955-48, UniCredit Bank: 170-30005006000-83
(позив на бр. 11-12, назнака "Испит за стицање професионалног звања”)

Шира обавештења у вези са применом РОС-31 - Професионално образовање и усавршавање рачуновођа можете наћи у Гласу рачуновођа, бр. 36, или добити путем телефона: (011) 3343-140, 3344-404