Испити за стицање професионалних звања

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТАПРИЈАВА КАНДИДАТАПРИЈАВА ИСПИТАЦЕНЕ ЛИТЕРАТУРА

Почело је пријављивање испита за испитни рок ДЕЦЕМБАР 2023.

Пријаве испита трају до 3. новембра 2023. до 16:00

У испитном року ДЕЦЕМБАР 2023. одржаће се испити за стицање професионалних звања Рачуновођа, Овлашћени рачуновођа и Овлашћени јавни рачуновођа.

Испити ће се одржати у испитним центрима 12. новембра 2023, а онлајн испити ће бити одржани 18. и 25. новембра 2023.

Испити који се полажу онлајн су: 1.1 Евидентирање финансијских трансакција, 1.2 Информације за менаџмент контролу, 1.5 Спровођење ревизорских процедура, 1.7 Управљање кадровима и системима, 2.3 Управљање кадровима, 2.4 Информациони системи, 2.5 Корпоративно и пословно право, 2.9 Ревизија и интерна контрола

Сви остали испити полажу се у испитним центрима.


Кандидати за стицање звања Рачуновођа полажу следеће предмете:

1.1 Евидентирање финансијских трансакција
1.2 Информације за менаџмент контролу
1.3 Припрема финансијских извештаја
1.4 Рачуноводство трошкова
1.5 Спровођење ревизорских процедура
1.6 Порески систем
1.7 Управљање кадровима и системима
1.8 Састављање финансијских извештаја*
1.9 Планирање, контрола и менаџмент перформанси**

* Услов за пријављивање испита 1.8 су положени испити 1.1 и 1.3
** Услов за пријављивање испита 1.9 су положени испити 1.2 и 1.4

Кандидати за стицање звања Овлашћени Рачуновођа полажу следеће предмете:

2.1 Припремање финансијских извештаја
2.2 Финансијске информације за менаџмент
2.3 Управљање кадровима
2.4 Информациони системи
2.5 Корпоративно и пословно право
2.6 Порески систем
2.7 Финансијски менаџмент и контрола*
2.8 Финансијско извештавање**
2.9 Ревизија и интерна контрола

* Услов за пријављивање испита 2.7 је положен испит 2.2
** Услов за пријављивање испита 2.8 је положен испит 2.1

Кандидати за стицање звања Овлашћени Јавни Рачуновођа полажу следеће предмете:

3.1 Услуге ревизије и уверавања
3.2 Менаџмент перформанси
3.3 Стратешко пословно планирање и развој
3.4 Сложено корпоративно извештавање
3.5 Стратешки финансијски менаџмент

Распоред одржавања испита у испитном року ДЕЦЕМБАР 2023.


Распоред одржавања консултативне наставе у периоду октобар-новембар 2023:


Испити за стицање професионалних звања пријављују се на обрасцима које можете преузети овдеСавети за "online" полагање испита


Признавање професионалних квалификација
САВЕЗА РР СРБИЈЕ
и САВЕЗА РР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ , као и признавање квалификација између САВЕЗА РР СРБИЈЕ и ИНСТИТУТА СЕРТИФИКОВАНИХ РАЧУНОВОЂА ЦРНЕ ГОРЕ

Управна тела Савеза РР Србије и Савеза РР Републике Српске озваничила су споразум који је сачињен у складу са смерницама о признавању професионалних квалификација које је објавио UNCTAD као и у складу са међународним образовним стандардима Међународне федерације рачуновођа (IFAC).


ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације и услове о стицању РОС 31 - Професионално образовање рачуновођа.

Информатор о стицању професионалних звања Савеза РР Србије

Програм обуке за стицање професионалних

Кандидати који су положили испите за овлашћеног рачуновођу код других организација достављају оверену исправу и потврду о испитима које су полагали.


ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА

За ослобађање полагања појединих испита, по основу испита полаганих током редовног школовања, кандидати подносе захтев Комисији за едукацију Савеза РР Србије и прилажу следећа документа:

  1. Образац СПЗ (прва страна)
  2. Копију дипломе
  3. Уверење о положеним испитима или копију Прилога/Додатка дипломе 

Комисија за признавање испита разматра појединачне захтеве и на основу усаглашености наставног плана са студија и програма РОС 31 доноси одлуку о признавању испита и о томе вас обавештава. Испити који су признати се пријављују и уплаћује се накнада за признате испите (накнада за признавање испита је једнака накнади за полагање испита) у текућем испитном року, након чега се доставља Решење о признатим испитима.

Иницијални преглед Комисије за признавање испита је без накнаде и важи искључиво за текући испитни рок. За сваки наредни захтев истог кандидата за преглед од стране Комисије, накнада износи 3.600 дин.

Сву документацију за признавање испита можете послати поштом на: Савез рачуновођа и ревизора Србије, Његошева 19, 11000 Београд, или путем e-mail-a на profesionalnazvanja@srrs.rs


ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА

Поруџбеница за литературу за стицање професионалних звања

ПРИЈАВА КАНДИДАТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА

Кандидати који се по први пут пријављују за стицање професионалних звања неопходне информације и пријаву испита достављају на следећем обрасцу:

Уз иницијалну пријаву кандидати достављају и следеће:

Овлашћене рачуновође - кандидати за стицање професионалног звања овлашћени јавни рачуновођа, уз пријаву, достављају копију Сертификата и важеће лиценце.

Самосталне рачуновође – кандидати за стицање професионалног звања овлашћени рачуновођа (параграф 31.30 РОС 31), уз пријаву, достављају копију Сертификата и важеће лиценце.

Рачуновође - кандидати за стицање професионалног звања овлашћени рачуновођа (параграф 31.29 РОС 31), уз пријаву, достављају копију Сертификата који поседују и важеће лиценце.

Сву документацију за пријаву кандидата за стицање професионалних звања можете послати на e-mail profesionalnazvanja@srrs.rs

ПРИЈАВА ИСПИТА

Кандидати који су се регистровали у Савезу РР Србије испите могу пријавити на следећем обрасцу и уз потврду о уплаћеној накнади за пријављене испите доставити Савезу РР Србије, Његошева 19, 11000 Београд, или путем e-mail-a на profesionalnazvanja@srrs.rs Пријава се сматра комплетном уколико је достављен попуњен образац приајве и потврда о уплаћеној накнади за полагање испита.

Накнада за испит по предмету је за:

Накнада за полагање испита пријављених након истека рока за пријаву (3. новембар 2023. до 16 часова) износи по предмету: рачуновођа 4.350 дин, овлашћени рачуновођа 5.400 дин, овлашћени јавни рачуновођа 7.900 дин.

Уплата се врши на рачун Савеза РР Србије
Expo Bank: 145-4955-48, UniCredit Bank: 170-30005006000-83
(позив на бр. 11-12, назнака "Испит за стицање професионалног звања”)

Шира обавештења у вези са применом РОС-31 - Професионално образовање и усавршавање рачуновођа можете наћи у Гласу рачуновођа, бр. 36, или добити путем телефона: (011) 3343-140, 3344-404