ЗАКЉУЧЦИ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ НА ТЕМУ
"РЕФОРМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ"
У ОРГАНИЗАЦИЈИ
СРРС И МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ,
одржане 03.12.2012. у Ужицу

САВЕЗ РР СРБИЈЕ
ЊЕГОШЕВА 19
БЕОГРАД
Дана, 03.12.2012.г.

Министарство финансија и привреде
за Г-дина мр Ивана Симича

ИЗВЕШТАЈ И ЗАКЉУЧЦИ СА  ЈАВНЕ РАСПРАВЕ, 
ВЕЗАНО ЗА РЕФОРМУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ 
KOJA  ЈЕ ОДРЖАНА У УЖИЦУ, 03.12.2012.г.

Јавна расправа на тему "РЕФОРМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ" Републике Србије, одржана је,  03.12.2012. г. у Ужицу,  у организацији Министарства финансија и привреде и СРРС.

Присутни испред Министарства финансија и привреде били су: 

Присутни испред СРРС:

У уводном излагању, представник СРРС, мр Снежана Митровић упознала је присутне  са  предлозима које је СРРС иницирао у претходном периоду  у  циљу покретања Рефoрме Пореске управе. Присутни су упознати и са  закључцима претходне јавне расправе, одржане дана 13.12.2012. у СРРС у Београду, у присуству представника Министарства финансија и привреде и заједничким активностима,  у циљу реализације тих закључака, на основу којих је одражана и јавна расправа у Ужицу. Предложене промене организације Пореске управе, које је покренуло Министарство Финансија и привреде се у целости поклапају са предлозима СРРС још од 2009.године. У том смислу, нагалашено је, са СРРС у целости подржава активности Министарства финансија и привреде и саветника у министарству, господина мр Ивана Симича,  везано за Реформу Пореске управе. Заједничке активности СРРС и Министарства финансија и привреде, огледају се у организацији јавних расправа у више градова Србије, заједничком сагледавању и анализи постојећег стања у пореском систему, предлажући реформу процедура и односа Пореске управе и пореских обвезника, увођењу пореских обвезника у јединствен информациони систем Пореске управе  итд.

Господин мр Иван Симич је истакао, да је задовољан одзивом професионалних рачуновођа из 13 градова западне Србије. Упознао је присутне рачуновође, са активностима које Министарство финансија и привреде проводи по питању реформе Пореске управе и његовом улогом, као саветника, за Реформу Пореске управе. Предложио је, да присутни рачуновође изнесу своје предлоге и мишљења, шта би се могло побољшати у односу пореског обвезника и Пореске управе у њиховим општинама уз сугестију да се што пре укључе у електронску комуникацију са Пореском управом. 

У наставку јавне расправе, присутни професионални рачуновође, изнели су своја запажања и предложили одређене промене:

1) Увођење у електронску комуникацију са Пореском управом, подразумева, претходно достављање ПЕП обрасца надлежној филијали Пореске управе, са попуњеним подацима у складу са утврђеним редоследом. У прву табелу обрасца, уноси се, назив клијента, за кога ће се достављати елекртонски,  пријава. У другу табелу, уноси се законски заступник уписан у АПР у. У трећу табелу уноси се "Податак о пуномоћнику". По уговору о вођењу пословних књига уписује се матични број рачуновође, његово име и презиме, као физичког лица на кога ће гласити сертификат за дигитални потпис као и емаил адреса на коју ће се слати пријаве.

На основу наведеног, може се закључити, да овакав начин вађења сертификата за дигитални потпис, подразумева могућност злоупотреба, у смислу што на овај начин, сертификат може имати и лице које није у радном односу, дакле, у поступку вађења сертификата нема могућности провере у одређеном регистру, да ли је лице у радном односу и да ли је његов рад легалан.

Рачуновође предлажу, хитно формирање регистра лица која имају електронски сертификат за дигитални потпис и који достављају електронски пријаве и могућност провере, са Фондом ПИО, који статус та лица имају у односу на осигурање. На тај начин ће се спречити нелегалан рад (рад на црно), и избегавање послодаваца да плаћају обавезе за јавне приходе.

2) У јавној расправи је предложена заштита рачуноводствене професије која је урушена и потцењена и хитна измена Закона о рачуноводству, којим  ће се дефинисати професионалне квалификације за лица која воде пословне књиге  и њихова обавезна едукација за добијање лиценце за рад. У том смислу би се подигао ниво квалитета рачуноводствених и пореских евиденција и адекватније вредновао рад рачуновођа, који сада на тржишту умањују лица која немају ни стручне ни професионалне квалификације за вођење пословних књига а одредбе садашњег Закона о рачуноводству и ревизији им то дозвољавају.

3) Рачуновође су изнеле, да у раду Пореске управе, има много проблема и грешака. Пореске пријаве се евидентирају на погрешан ПИБ, уноси се погрешан износ. У пословним банкама, такође,  све чешће грешке банкарских службеника код уноса налога за пренос по основу плаћања обавеза по основу зарада ( погрешан рачун, погрешан позив на број).Све то има за последицу, да рачуновођа мора да то провери, да копира документе, пише захтев за прекњижавање и исправку и Пореској управи и пословној банци, плати камату која му не припада и губи време због туђих грешака.

Директори филијала Пореске управе су истакли да грешке често настају због пропуста рачуновођа, приликом уписивања ПИБ-а или уписивања броја рачуна за уплату јавних прихода.

Предлаже се подизање нивоа пореских евиденција код Пореског органа и обавезног едуковања запослених у Пореској управи.

Такође се предлаже подизање нивоа рачуноводствених евиденција и смањење грешака од стране рачуновођа приликом попуњавања пореских идентификационих бројева и рачуна за уплату јавних прихода.

4) Рачуновође су у јавној расправи, предложили хитно укидање мишљења Министарства финансија и привреде из разлога што, немају законску снагу, необавезујућа су, често су контрадикторна, коштају 10.000 динара и дуго се чекају.

Рачуновође предлажу, да Пореска управа зауизима ставове по питању регулатива које се примењују и да их јавно обелодани на сајту Пореске управе, где ће бити доступни и пореским обвезницима и инспекторима који врше канцеларијску или теренску контролу .

5) Изменити Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, који уређује начин обрачунавања доприноса за обавезно социјално осигурање за власнике предузетничке делатности и омогућити да предузетник  интерно одређује основицу за обрачун и уплату доприноса, која не може бити мања од важеће најмање утврђене основице за обрачун доприноса, за тај период.

6) У јавној расправи, рачуновође су сагласне, да се електронско пословање уведе што пре у целости, јер ће се  на тај начин евиденције поједноставити,  бити брже и тачније.

7) Рачуновође су предлажиле, да  се Правилником о рачунима за уплату јавних прихода, изврши измена процедуре, да се уплата доприноса за обавезно социјално осигурање, врши на шест различитих рачуна.

Рачуновође предлажу,  се да се доприноси за обавезно социјално осигурање на терет запосленог, уплаћују на један рачун а доприноси на терет послодавца на други рачун и да Трезор врши, по кључу пренос јавних прихода, корисницима тих прихода. Неопходно би било прилагодити ОД образац и омогућити да се Пореском органу и ОД  и ОПЈ  образац достављају електронски што пре.

8) Омогућити у електронској комуникацији са Пореском управом, да се што пре може електронски достављати пореска пријава ППП.

Рачуновође очекују, да ће се Пореска управа бити и технички и организационо спремна да подржи електронску комункацију  у складу са Правилником о електронској пореској пријави, са свим пореским обвезницима у Србији. 

9) Рачуновође су даље у расправи предложиле, да се сарадња рачуновођа и њиховог представника СРРС и Министарствафинансија и привреде, у оквиру активности везано за реформу пореског система и  Пореске управе, и даље интезивира у другим градовима, да би се реформа провела на целој територији Србије и створио бољи пословни амбијент за рад пореских обвезника и Пореске управе .

Закључци са јавне расправе:

                                              мр Снежана Митровић
виши саветник "Рачуноводство" д.о.о
у оквиру Савеза РР Србије