З А К О Н

О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА
И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет закона

Члан 1.

(1) Овим законом прописују се радње и мере које се предузимају ради спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма.

(2) Овим законом уређује се надлежност Управе за спречавање прања новца (у даљем тексту: Управа) и надлежност других органа за спровођење одредаба овог закона.

Прање новца и финансирање тероризма

Члан 2.

(1) Прањем новца, у смислу овог закона, сматра се:

1) конверзија или пренос имовине стечене извршењем кривичног дела;

2) прикривање или нетачно приказивање праве природе, порекла, места налажења, кретања, располагања, власништва или права у вези са имовином која је стечена извршењем кривичног дела;

3) стицање, држање или коришћење имовине стечене извршењем кривичног дела.

(2) Финансирањем тероризма, у смислу овог закона, сматра се обезбеђивање или прикупљање имовине или покушај њеног обезбеђивања или прикупљања, у намери да се користи или са знањем да може бити коришћена, у целости или делимично:

1) за извршење терористичког акта;

2) од стране терориста;

3) од стране терористичких организација.

Под финансирањем тероризма сматра се и подстрекавање и помагање у обезбеђивању и прикупљању имовине, без обзира да ли је терористички акт извршен и да ли је имовина коришћена за извршење терористичког акта.

(3) Терористичким актом, у смислу овог закона, сматра се дело утврђено споразумима наведеним у анексу уз Међународну конвенцију о сузбијању финансирања тероризма, као и било које друго дело чији је циљ да изазове смрт или тежу телесну повреду цивила или било ког другог лица које не учествује активно у непријатељствима у случају оружаног сукоба, када је сврха таквог дела, по његовој природи или сплету околности повезаних са тим делом, да застраши становништво, или да примора неку владу или неку међународну организацију да учини или да се уздржи од чињења неког дела.

(4) Tерористом, у смислу овог закона, сматра се лице које само или са другим лицима са умишљајем:

1) покуша или учини терористички акт на било који начин, непосредно или посредно;

2) подстрекава и помаже у извршењу терористичког акта;

3) располаже сазнањем о намери групе терориста да изврши терористички акт, допринесе извршењу или помогне групи настављање вршења терористичког акта са заједничком сврхом.

(5) Терористичком организацијом, у смислу овог закона, сматра се група терориста која:

1) покуша или учини терористички акт на било који начин, непосредно или посредно;

2) подстрекава и помаже у извршењу терористичког акта;

3) располаже сазнањем о намери групе терориста да изврши терористички акт, допринесе извршењу или помогне групи настављање вршења терористичког акта са заједничком сврхом.

Појмови

Члан 3.

(1) Поједини појмови у овом закону имају следеће значење:

1) Имовина јесу ствари, новац, права, хартије од вредности и друге исправе у било ком облику, којима се може утврдити право својине и других права.

2) Новац јесте готов новац (домаћи и страни), средства на рачунима (динарска и девизна), као и друга средства плаћања.

3) Физички преносива средства плаћања јесу готов новац, чекови, менице и друга физички преносива средства плаћања, платива на доносиоца.

4) Странка јесте физичко лице, предузетник, правно лице и лице грађанског права које врши трансакцију или успоставља пословни однос са обвезником.

5) Трансакција јесте пријем, давање, замена, чување, располагање или друго поступање са имовином код обвезника.

6) Готовинска трансакција јесте физички пријем или давање странци готовог новца.

7) Повереник јесте страно физичко или правно лице које врши за треће лице услугу:

- оснивања привредних друштава и других правних лица;

- вршења дужности, или ангажовања лица за вршење дужности директора или секретара привредног друштва, ортака у ортачком друштву, или сличне улоге у осталим правним лицима;

- обезбеђивања седишта, адресе за правно лице, вођења кореспонденције или обезбеђивање адресе на коју ће стизати пошта и сличне услуге за привредно друштво, друго правно лице или слично лице страног права;

- управљања имовином или ангажовања лица за вршење те дужности у фонду, трасту или сличном лицу страног права (у даљем тексту: лице страног права), или

- вршења улоге или ангажовања лица за вршење улоге акционара за друго лице, осим за компанију уписану на организованом тржишту хартија од вредности, која подноси извештаје регулаторном телу у складу са међународним стандардима које признаје домаће право.

8) Лица која врше услуге преноса новца јесу лица која врше те услуге пријемом готовог новца, чекова или других средстава плаћања на једној локацији и онда повезивањем, обавештењем, преносом или коришћењем мреже којом се врши пренос новца, односно вредности, исплатом одговарајуће суме новца у готовини или другом облику примаоцу на другој локацији без обзира на то да ли у пружању тих услуга учествује један или више посредника до коначне исплате.

9) Недобитне организације јесу удружења, установе, заводи и верске заједнице, које су основане у складу са законом и које се претежно баве делатношћу којом се не остварује добит.

10) Лица грађанског права јесу удружења појединаца која удружују или ће удруживати новац или другу имовину за одређену намену.

11) Стварни власник странке - физичко лице које има у својини или контролише странку.

12) Стварни власник привредног друштва, односно другог правног лица јесте:

- физичко лице, које је посредно или непосредно ималац 25% или више пословног удела, акција, права гласа или других права, на основу којих учествује у управљању правним лицем, односно учествује у капиталу правног лица са 25% или више удела или има доминантан положај у управљању имовином правног лица;

- физичко лице, које привредном друштву посредно обезбеди или обезбеђује средства и по том основу има право да битно утиче на доношење одлука органа управљања привредним друштвом приликом одлучивања о финансирању и пословању.

13) Стварни власник лица страног права, које прима, управља или расподељује имовину за одређену намену јесте:

- физичко лице, које је посредни или непосредни корисник више од 25% имовине која је предмет управљања, под условом да су будући корисници одређени;

- физичко лице или група лица у чијем интересу је лице страног права основано или послује, под условом да је то лице или група лица одредива;

- физичко лице које посредно или непосредно неограничено управља са више од 25% имовине лица страног права.

14) Пословни однос јесте однос између странке и обвезника заснован на уговору у вези са вршењем делатности обвезника, за који се у тренутку успостављања очекује да ће трајати.

15) Лоро коресподентски однос јесте однос између домаће банке и стране банке или друге сличне институције, који настаје отварањем рачуна стране банке или друге сличне институције код домаће банке у циљу вршења послова међународног платног промета.

16) Ностро коресподентски однос јесте однос између домаће и стране банке, који настаје отварањем рачуна домаће банке код стране банке у циљу вршења послова међународног платног промета.

17) Квази банка јесте страна банка или друга институција која се бави истом делатношћу, која је регистрована у држави у којој не врши своју делатност, и која није део уређене финансијске групе.

18) Лични документ јесте важећа исправа са фотографијом издата од стране надлежног државног органа.

19) Службена исправа јесте исправа коју је у оквиру својих овлашћења издало службено лице или одговорно лице, при чему се под тим лицима сматрају лица у смислу одредаба Кривичног законика.

20) Информација о активностима странке која је физичко лице јесте обавештење о личном, професионалном или сличном деловању странке (запослен, пензионер, студент, незапослен итд), односно податак о активности странке (на спортском, културно - уметничком, научно - истраживачком, васпитно - образовном или другом подручју), који представља основ за успостављање пословног односа.

21) Информација о активностима странке која је предузетник или правно лице јесте обавештење о делатности странке, пословним односима и пословним партнерима, пословним резултатима и слична обавештења.

22) Оф-шор (offshore) правно лице јесте страно правно лице које не обавља или не сме да обавља производну или трговинску делатност у држави у којој је регистровано.

23) Анонимно друштво јесте страно правно лице са непознатим власницима или управљачима.

24) Страни функционер јесте физичко лице које обавља или је у последњој години обављало јавну функцију у страној држави или у међународној организацији, и то функцију:

- шефа државе и/или владе, члана владе и његовог заменика односно помоћника;

- изабраног представника законодавног тела;

- судије врховног и уставног суда или другог судског органа на високом нивоу, против чије пресуде, осим у изузетним случајевима, није могуће користити редовни или ванредни правни лек;

- члана рачунског суда, односно врховне ревизорске институције и савета централне банке;

- амбасадора, отправника послова и високог официра оружаних снага;

- члана управног и надзорног органа правног лица које је у већинском власништву државе.

25) Члан уже породице страног функционера јесте брачни или ванбрачни партнер, родитељи, браћа и сестре, деца и њихови брачни или ванбрачни партнери (у даљем тексту: страни функционер).

26) Ужи сарадник страног функционера јесте физичко лице које остварује заједничку добит из имовине или успостављеног пословног односа или има било које друге блиске пословне односе са страним функционером.

27) Претходно кривично дело јесте кривично дело чијим извршењем је прибављена имовина која је предмет кривичног дела прања новца.

Обвезници

Члан 4.

(1) Обвезници, у смислу овог закона, су:

1)           банке;

2)           овлашћени мењачи;

3) друштва за управљање инвестиционим фондовима;

4) друштва за управљање добровољним пензијским фондовима;

5) даваоци финансијског лизинга;

6) друштва за осигурање, друштва за посредовање у осигурању, друштва за заступање у осигурању и заступници у осигурању, који имају дозволу за обављање послова животног осигурања;

7) лица која се баве поштанским саобраћајем;

8) брокерско-дилерска друштва;

9)           организатори посебних игара на срећу у играчницама;

10) приређивачи игара на срећу које се организују путем интернета, телефона или на други начин путем телекомуникационих веза;

11) предузећа за ревизију;

12) овлашћени ревизори.

(2) Обвезницима се сматрају и предузетници и правна лица која врше следеће делатности:

1) посредовање у промету непокретности;

2) пружање рачуноводствених услуга;

3) пореско саветовање;

4) посредовање у склапању кредитних послова и давању зајмова;

5) факторинг и форфетинг;

6) давање јемстава;

7) пружање услуга преноса новца.

(3) Правна или физичка лица из ст. 1. и 2. овог члана, која обављају делатност само повремено или у ограниченом обиму и код којих постоји незнатан ризик за прање новца или финансирање тероризма, нису дужни да спроводе радње и мере прописане овим законом ако испуњавају посебно прописане услове.

(4) Министар надлежан за послове финансија (у даљем тексту: министар), на предлог Управе, може прописати услове из става 3. овог члана, а у складу са техничким критеријумима прописаним у признатим међународним стандардима и мишљењем органа из члана 82. овог закона, надлежног за надзор над применом овог закона код тог правног или физичког лица.

Адвокат и адвокатско ортачко друштво

Члан 5.

(1) Радње и мере за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма прописане овим законом спроводе се и код адвоката и адвокатског ортачког друштва (у даљем тексту: адвокат).

II. РАДЊЕ И МЕРЕ КОЈЕ ПРЕДУЗИМАЈУ ОБВЕЗНИЦИ

2.1. Опште одредбе

Радње и мере које предузимају обвезници

Члан 6.

(1) Радње и мере за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма предузимају се пре, у току и након вршења трансакције или успостављања пословног односа.

(2) Радње и мере из става 1. овог члана обухватају:

1) познавање странке и праћење њеног пословања (у даљем тексту: познавање и праћење странке);

2) достављање информација, података и документације Управи;

3) одређивање лица одговорног за извршавање обавеза из овог закона (у даљем тексту: овлашћено лице) и његовог заменика, као и обезбеђивање услова за њихов рад;

4) редовно стручно образовање, оспособљавање и усавршавање запослених;

5) обезбеђивање редовне унутрашње контроле извршавања обавеза из овог закона;

6) израда списка показатеља (индикатора) за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма;

7) вођење евиденција, заштита и чување података из тих евиденција;

8) спровођење мера из овог закона у пословним јединицама и друштвима кћеркама у већинском власништву обвезника у страним државама;

9) извршавање других радњи и мера на основу овог закона.

Анализа ризика

Члан 7.

(1) Обвезник је дужан да изради анализу ризика од прања новца и финансирања тероризма у складу са смерницама које доноси орган надлежан за вршење надзора над применом овог закона.

(2) Анализа из става 1. овог члана садржи процену ризика за сваку групу или врсту странке, пословног односа, услуге коју обвезник пружа у оквиру своје делатности или трансакције.

(3) Министар, на предлог Управе прописује критеријуме на основу којих обвезник сврстава странку, пословни однос, услугу коју пружа у оквиру своје делатности или трансакцију у ниско ризичну групу за прање новца или финансирање тероризма, осим случајева наведених у овом закону, а у складу са техничким критеријумима прописаним у признатим међународним стандардима и мишљењем органа из члана 82. овог закона, надлежног за надзор над применом овог закона код обвезника који врши процену ризика за ту странку, пословни однос, услугу коју пружа у оквиру своје делатности или трансакцију.

2.2. Познавање и праћење странке

2.2.1. Опште одредбе

Радње и мере познавања и праћења странке

Члан 8.

(1) Ако овим законом није другачије одређено, обвезник је дужан да:

1) утврди идентитет странке;

2) провери идентитет странке на основу докумената, података или информација прибављених из поузданих и веродостојних извора;

3) утврди идентитет стварног власника странке и провери његов идентитет у случајевима прописаним овим законом;

4) прибави информације о сврси и намени пословног односа или трансакције и друге податке у складу са овим законом;

5) редовно прати пословање и проверава усклађеност активности странке са природом пословног односа и уобичајеним обимом и врстом пословања странке.

(2) Обвезник је дужан да одбије понуду за успостављање пословног односа, као и извршење трансакције ако не може да изврши радње и мере из става 1. тач. 1-4. овог члана, а ако је пословни однос већ успостављен дужан је да га раскине.

Када се спроводе радње и мере познавања и праћења странке

Члан 9.

(1) Радње и мере из члана 8. овог закона обвезник врши:

1) при успостављању пословног односа са странком;

2) при вршењу трансакције у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности, по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан извршења трансакције (у даљем тексту: у динарској противвредности), без обзира на то да ли се ради о једној или више међусобно повезаних трансакција;

3) када у вези са странком или трансакцијом постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма;

4) када постоји сумња у истинитост или веродостојност прибављених података о странци и стварном власнику.

(2) Ако се трансакције из става 1. тачка 2. овог члана врше на основу претходно успостављеног пословног односа обвезник је дужан да утврди податке из члана 21. став 2. овог закона који недостају.

(3) Изузетно од одредаба ст. 1. и 2. овог члана обвезник који врши мењачке послове дужан је да радње и мере из члана 8. овог закона изврши приликом вршења трансакције у износу од 5.000 евра или више у динарској противвредности, без обзира на то да ли се ради о једној или више међусобно повезаних трансакција.

Познавање и праћење странке приликом
успостављања пословног односа

Члан 10.

(1) Радње и мере из члана 8. став 1. тач. 1-4. овог закона обвезник врши пре успостављања пословног односа са странком.

(2) Код послова животног осигурања провера идентитета корисника полисе осигурања може да се изврши након закључења уговора о осигурању, али најкасније пре исплате његових права по том уговору.

Познавање и праћење странке при вршењу трансакције

Члан 11.

(1) У случају из члана 9. став 1. тачка 2. и члана 9. став 3. овог закона обвезник врши радње и мере из члана 8. став 1. тач. 1-4. овог закона пре извршења трансакције.

Изузетак од познавања и праћења странке код одређених услуга

Члан 12.

(1) Друштво за осигурање, друштво за посредовање у осигурању, друштво за заступање у осигурању и заступник у осигурању који има дозволу за обављање послова животног осигурања, друштво за управљање добровољним пензијским фондовима и њихови оснивачи, не морају вршити радње и мере познавања и праћења странке приликом:

1) закључивања уговора животног осигурања код којих појединачна рата премије или више рата премије осигурања, које треба платити у једној календарској години, укупно не прелази износ од 1.000 евра у динарској противвредности или ако плаћање једнократне премије не прелази износ од 2.500 евра у динарској противвредности;

2) закључивања уговора о чланству у добровољном пензијском фонду или уговора о пензијском плану под условом да није могуће пренети права из тих уговора на треће лице или та права користити као обезбеђење за узимање кредита или позајмице.

(2) Одредбе става 1. овог члана и прописа донетог на основу члана 4. став 3. овог закона не примењују се ако постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

Вршење радњи и мера познавања и праћења странке

2.2.2.1. Утврђивање и провера идентитета странке

Утврђивање и провера идентитета физичког лица, законског заступника и пуномоћника, као и предузетника

Члан 13.

(1) Обвезник утврђује и проверава идентитет странке која је физичко лице, законског заступника те странке, као и предузетника прибављањем података из члана 81. став 1. тачка 3. овог закона.

(2) Подаци из става 1. овог члана прибављају се увидом у лични документ уз обавезно присуство лица чија се идентификација врши. Ако из тог документа није могуће прибавити све прописане податке, подаци који недостају прибављају се из другe службене исправе. Подаци које, из објективних разлога није могуће прибавити на тај начин, прибављају се непосредно од странке.

(3) Изузетно од одредаба става 2. овог члана, странка која је физичко лице може извршити трансакцију или успоставити пословни однос преко пуномоћника.

(4) Ако, у име странке која је физичко лице, трансакцију врши или пословни однос успоставља пуномоћник, обвезник је дужан да, поред идентитета странке, утврди и провери идентитет пуномоћника, прибави податке из члана 81. став 1. тачка 3. овог закона на начин који је прописан у ставу 2. овог члана, као и да тражи писмено овлашћење (пуномоћје) чију копију чува у складу са законом. При том, обвезник је дужан да примени мере из члана 31. овог закона.

(5) Ако приликом утврђивања и провере идентитета странке на основу овог члана обвезник посумња у истинитост прикупљених података или веродостојност исправа из којих су подаци прибављени, дужан је да од странке прибави писмену изјаву о истинитости и веродостојности података и исправа.

(6) Приликом идентификације физичког лица обвезник је дужан да прибави фотокопију личног документа тог лица. Обвезник је дужан да на тој фотокопији упише датум, време и лично име лица које је извршило увид. Фотокопију из овог става обвезник чува у складу са законом.

Утврђивање и провера идентитета физичког лица путем квалификованог електронског сертификата

Члан 14.

(1) Изузетно од одредаба члана 13. став 2. овог закона обвезник, под условима које пропише министар, може да утврди и провери идентитет странке која је физичко лице, односно његов законски заступник и на основу квалификованог електронског сертификата странке, издатог од стране сертификационог тела са седиштем у Републици Србији, односно страног електронског сертификата који је равноправан са домаћим, у складу са законом којим је уређено електронско пословање и електронски потпис.

(2) При утврђивању и провери идентитета странке обвезник, на основу става 1. овог члана, прикупља податке о странци из члана 81. став 1. тачка 3. овог закона из квалификованог електронског сертификата. Подаци које није могуће добити из тог сертификата прибављају се из копије личног документа, коју странка шаље обвезнику у папирном или електронском облику. Ако на овај начин није могуће прибавити све прописане податке, подаци који недостају прибављају се непосредно од странке.

(3) Сертификационо тело, које је странци издало квалификовани електронски сертификат, дужно је да обвезнику, на његов захтев, без одлагања достави податке о начину на који је утврдило и проверило идентитет странке која је ималац сертификата.

(4) Изузетно од одредаба ст. 1. и 2. овог члана, утврђивање и провера идентитета странке на основу квалификованог електронског сертификата није дозвољена ако постоји сумња да је квалификовани електронски сертификат злоупотребљен, односно ако обвезник утврди да су околности које суштински утичу на важење сертификата измењене, а сертификационо тело тај сертификат није опозвало.

(5) Ако приликом утврђивања и провере идентитета странке на основу овог члана обвезник посумња у истинитост прикупљених података или веродостојност исправа из којих су подаци прибављени, дужан је да од странке прибави писмену изјаву о истинитости и веродостојности тих података и исправа.

(6) Ако приликом успостављања пословног односа обвезник утврди и провери идентитет странке на начин прописан у овом члану дужан је да обезбеди да се прва трансакција странке изврши са рачуна који је странка у своје име отворила код банке или сличне институције у складу са чланом 13. ст. 1. и 2. овог закона.

Утврђивање и провера идентитета правног лица

Члан 15.

(1) Обвезник утврђује и проверава идентитет странке која је правно лице прибављањем података из члана 81. став 1. тачка 1. овог закона.

(2) Подаци из става 1. овог члана прибављају се увидом у оригинал или оверену копију документације из регистра који води надлежни орган државе седишта правног лица, чију копију чува у складу са законом. На копији коју чува, обвезник уписује датум, време и лично име лица које је извршило увид у оригинал или оверену копију.

(3) Документација из става 2. овог члана не сме бити старија од три месеца од дана предаје обвезнику.

(4) Обвезник може податке из става 1. овог члана прибавити непосредним увидом у Регистар привредних субјеката или други званични јавни регистар. Обвезник је дужан да на одштампаном изводу из тог регистра упише датум, време и лично име лица које је извршило увид. Извод из овог става обвезник чува у складу са законом.

(5) Ако није могуће прибавити све податке из званичног, јавног регистра, обвезник је дужан да податке који недостају прибави из оригиналног или овереног документа или друге пословне документације коју доставља странка. Ако податке који недостају, из објективних разлога није могуће утврдити на прописани начин, обвезник је дужан да те податке утврди на основу писмене изјаве странке.

(6) Ако обвезник посумња у истинитост прибављених података или веродостојност представљене документације дужан је да о томе прибави писмену изјаву странке.

(7) Ако је странка страно правно лице које обавља делатност у Републици Србији преко свог огранка, обвезник је дужан да утврди и провери идентитет страног правног лица и његовог огранка.

Утврђивање и провера идентитета заступника правног лица

Члан 16.

(1) Обвезник утврђује и проверава идентитет заступника и прибавља податке из члана 81. став 1. тачка 2. овог закона увидом у лични документ заступника у његовом присуству. Ако из тог документа није могуће прибавити прописане податке, подаци који недостају прибављају се из друге службене исправе, коју подноси заступник.

(2) Ако обвезник код утврђивања и провере идентитета заступника посумња у истинитост прибављених података, дужан је да о томе прибави и његову писмену изјаву.

Утврђивање и провера идентитета прокуристе
и пуномоћника правног лица

Члан 17.

(1) Ако у име правног лица пословни однос успоставља или трансакцију врши прокуриста или пуномоћник, обвезник утврђује и проверава његов идентитет и прибавља податке из члана 81. став 1. тачка 2. овог закона увидом у његов лични документ у његовом присуству. Ако из тог документа није могуће добити све прописане податке, подаци који недостају прибављају се из друге службене исправе коју подноси прокуриста или пуномоћник, односно непосредно од њега.

(2) У случају из става 1. овог члана обвезник је дужан да прибави и податке из члана 81. став 1. тачка 2. овог закона о заступнику правног лица и то из писменог овлашћења, које је прокуристи или пуномоћнику издао заступник.

(3) Ако обвезник приликом утврђивања и провере идентитета прокуристе или пуномоћника посумња у истинитост прибављених података, дужан је да о томе прибави њихову писмену изјаву.

Утврђивање и провера идентитета лица грађанског права

Члан 18.

(1) Ако је странка друго лице из члана 3. став 1. тачка 10. овог закона, обвезник је дужан да:

1) утврди и провери идентитет лица овлашћеног за заступање;

2) прибави писмено овлашћење за заступање;

3) прибави податке из члана 81. став 1. тач. 2. и 15. овог закона.

(2) Обвезник је дужан да утврди и провери идентитет заступника из става 1. овог члана и прибави податке из члана 81. став 1. тачка 2. овог закона увидом у лични документ лица овлашћеног за заступање у његовом присуству. Ако из тог документа није могуће прибавити прописане податке, подаци који недостају прибављају се из другог службеног документа.

(3) Обвезник је дужан да податке из члана 81. став 1. тачка 15. овог закона прибави из писменог овлашћења које подноси лице овлашћено за заступање. Ако из тог писменог овлашћења није могуће добити податке из члана 81. став 1. тачка 15. овог закона, подаци који недостају прибављају се непосредно од заступника.

(4) Ако обвезник посумња у истинитост прибављених података или веродостојност представљене документације, дужан је да о томе прибави писмену изјаву заступника.

Посебни случајеви утврђивања и провере идентитета странке

Члан 19.

(1) Приликом уласка странке у играчницу, као и приликом сваког приступа странке односно њеног законског заступника или пуномоћника сефу, приређивач посебне игре на срећу у играчници, односно обвезник који пружа услуге чувања вредности у сефовима, дужан је да утврди и провери идентитет странке и да од странке односно њеног законског заступника или пуномоћника, прибави податке из члана 81. став 1. тач. 5. и 7. овог закона.

2.2.2.2. Утврђивање стварног власника странке

Утврђивање стварног власника правног лица и лица страног права

Члан 20.

(1) Обвезник је дужан да утврди идентитет стварног власника правног лица и лица страног права прибављањем података из члана 81. став 1. тачка 14. овог закона.

(2) Обвезник је дужан да податке из става 1. овог члана прибави увидом у оригинал или оверену копију документације из званичног јавног регистра, која не сме бити старија од три месеца. Подаци се могу прибавити и непосредним увидом у званични јавни регистар у складу са одредбама члана 15. ст. 4. и 6. овог закона.

(3) Ако из званичног јавног регистра није могуће прибавити све податке о стварном власнику странке, обвезник је дужан да прибави податке који недостају увидом у оригинал или оверену копију исправе и друге пословне документације, коју му доставља заступник, прокуриста или пуномоћник странке. Податке које из објективних разлога није могуће прибавити на начин утврђен у овом члану, обвезник прибавља из писмене изјаве заступника, прокуристе или пуномоћника странке.

(4) Обвезник је дужан да, на основу процене ризика за прање новца и финансирање тероризма, врши проверу идентитета стварног власника правног лица и лица страног права тако да зна власничку и управљачку структуру странке и да зна ко су стварни власници странке.

2.2.2.3. Прибављање података о сврси и намени пословног односа или трансакције и других података по одредбама овог закона

Који подаци се прибављају

Члан 21.

(1) Обвезник је дужан да у оквиру радњи и мера познавања и праћења странке из члана 9. став 1. тачка 1. овог закона прибави податке из члана 81. став 1. тач. 1- 4, и тач. 6, 14. и 15. овог закона.

(2) Обвезник је дужан да у оквиру радњи и мера познавања и праћења странке из члана 9. став 1. тачка 2. и члана 9. став 3. овог закона прибави податке из члана 81. став 1. тач. 1-4, тач. 8-11 и тач. 14. и 15. овог закона.

(3) Обвезник је дужан да у оквиру радњи и мера познавања и праћења странке из члана 9. став 1. тач. 3. и 4. овог закона прибави податке из члана 81. став 1. овог закона.

2.2.2.4. Праћење пословања странке

Праћење пословања странке са посебном пажњом

Члан 22.

(1) Обвезник је дужан да прати пословање странке са посебном пажњом, укључујући и прикупљање информација о пореклу имовине са којом странка послује.

(2) Праћење пословања странке из става 1. овог члана укључује и:

1) проверу усаглашености пословања странке са претпостављеном сврхом и наменом пословног односа који је странка успоставила са обвезником;

2) праћење и проверу усаглашености пословања странке са њеним уобичајеним обимом пословања;

3) праћење и ажурирање прибављених исправа и података о странци.

(3) Обвезник је дужан да радње и мере из става 2. овог члана врши у обиму и учесталости која одговара степену ризика утврђеном у анализи из члана 7. овог закона.

2.2.3. Вршење радњи и мера познавања и праћења странке преко трећих лица

Поверавање вршења појединих радњи и мера познавања и праћења странке трећем лицу

Члан 23.

(1) Код успостављања пословног односа, обвезник може, под условима утврђеним овим законом, поверити вршење радњи и мера из члана 8. став 1. тач. 1-4. овог закона трећем лицу.

(2) Треће лице је:

1) обвезник из члана 4. став 1. тач. 1, 3, 4. и 8. овог закона;

2) друштво за осигурање које има дозволу за обављање послова животног осигурања;

3) лице из члана 4. став 1. тач. 1, 3, 4. и 8. овог закона и друштво за осигурање које има дозволу за обављање послова животног осигурања из стране државе ако подлеже обавезној законској регистрацији за обављање делатности, примењује радње и мере познавања и праћења странке, води евиденције на начин који је једнак или сличан начину који је прописан овим законом, као и да је адекватно надзирано у вршењу тих послова.

(3) Обвезник је дужан да претходно провери да ли треће лице из става 1. овог члана испуњава услове прописане овим законом.

(4) Обвезник не сме да прихвати вршење појединих радњи и мера познавања и праћења странке преко трећег лица ако је то лице утврдило и проверило идентитет странке без њеног присуства.

(5) Поверавањем вршења појединих радњи и мера познавања и праћења странке трећем лицу обвезник се не ослобађа одговорности за правилно вршење радњи и мера познавања и праћења странке у складу са овим законом.

(6) Треће лице одговорно је за испуњавање обавеза из овог закона, укључујући и одговорност за чување података и документације.

Забрана поверавања

Члан 24.

(1) Обвезник не сме да повери вршење појединих радњи и мера познавања и праћења странке трећем лицу, ако је странка оф-шор правно лице или анонимно друштво.

(2) Обвезник не сме да повери вршење појединих радњи и мера познавања и праћења странке трећем лицу из државе која je на листи држава које не примењују стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма. Ову листу утврђује министар, на предлог Управе и на основу података међународних организација.

(3) Треће лице ни у ком случају не може бити оф - шор правно лице или квази банка.

Прибављање података и документације од трећег лица

Члан 25.

(1) Треће лице које у складу са одредбама овог закона уместо обвезника изврши поједине радње и мере познавања и праћења странке, дужно је да обвезнику достави прибављене податке о странци који су обвезнику неопходни за успостављање пословног односа по овом закону.

(2) Треће лице дужно је да обвезнику, на његов захтев, без одлагања достави копије исправа и друге документације на основу којих је извршило радње и мере познавања и праћења странке и прибавило тражене податке о странци. Прибављене копије исправа и документације обвезник чува у складу са овим законом.

(3) Ако обвезник посумња у веродостојност извршених радњи и мера познавања и праћења странке односно идентификационе документације, или у истинитост прибављених података о странци, захтеваће од трећег лица да достави писмену изјаву о веродостојности извршене радње или мере познавања и праћења странке и истинитости прибављених података о странци.

Забрана успостављања пословног односа

Члан 26.

(1) Обвезник не сме успоставити пословни однос ако:

1) је радње и мере познавања и праћења странке извршило лице које није треће лице из члана 23. став 2. овог закона;

2) је треће лице утврдило и проверило идентитет странке без њеног присуства;

3) од трећег лица није претходно прибавио податке из члана 25. став 1. овог закона;

4) од трећег лица претходно није добио копије идентификационих исправа и друге документације о странци;

5) је посумњао у веродостојност извршене радње и мере познавања и праћења странке или истинитост прибављених података о странци, а није добио тражену писмену изјаву из члана 25. став 3. овог закона.

2.2.4. Посебни облици радњи и мера познавања и праћења странке

Члан 27.

(1) Осим општих радњи и мера познавања и праћења странке које се врше у складу са одредбама члана 8. став 1. овог закона, у случајевима прописаним овим законом предузимају се и посебни облици мера познавања и праћења странке, и то:

1)           појачане радње и мере;

2)           поједностављене радње и мере.

2.2.4.1. Појачане радње и мере познавања и праћења странке

Општа одредба

Члан 28.

(1) Појачане радње и мере познавања и праћења странке, поред радњи и мера из члана 8. став 1. овог закона, обухватају и додатне радње и мере прописане овим законом које обвезник врши:

1) код успостављања лоро коресподентског односа са банком или другом сличном институцијом која има седиште у страној држави која није на листи држава које примењују међународне стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма који су на нивоу стандарда Европске уније или виши. Ову листу утврђује министар, на предлог Управе и на основу података међународних организација;

2) код успостављања пословног односа или вршења трансакције из члана 9. став 1. тачка 2. овог закона са странком која је страни функционер;

3) када странка није физички присутна при утврђивању и провери идентитета.

(2) Осим у случајевима из става 1. овог члана, обвезник је дужан да изврши појачане радње и мере познавања и праћења странке из чл. 29-31. овог закона и у случајевима када, у складу са одредбама члана 7. овог закона, процени да због природе пословног односа, облика и начина вршења трансакције, пословног профила странке, односно других околности повезаних са странком постоји или би могао постојати висок степен ризика за прање новца или финансирање тероризма.

Лоро коресподентски однос са банкама и другим сличним институцијама страних држава

Члан 29.

(1) Код успостављања лоро коресподентског односа са банком или другом сличном институцијом која има седиште у страној држави која није на листи држава које примењују међународне стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма који су на нивоу стандарда Европске уније или виши, обвезник је дужан да, поред радњи и мера из члана 8. став 1. овог закона, прибави и следеће податке, информације, односно документацију:

1) датум издавања и време важења дозволе за вршење банкарских делатности и назив и седиште надлежног органа стране државе који је издао дозволу;

2) опис спровођења интерних поступака који се односе на спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма, а нарочито поступака за познавање и праћење странке, достављање података о сумњивим трансакцијама и лицима надлежним органима, вођење евиденција, унутрашњу контролу и других поступака које је банка, односно друга слична институција, донела у вези са спречавањем и откривањем прања новца и финансирања тероризма;

3) опис система спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма у држави седишта, односно у држави у којој је регистрована банка, односно друга слична институција;

4) писмену изјаву одговорног лица банке да банка односно друга слична институција не послује као квази банка;

5) писмену изјаву одговорног лица банке да банка или друга слична институција нема успостављен пословни однос и да не врши трансакције са квази банком;

6) писмену изјаву одговорног лица банке да је банка или друга слична институција у држави седишта односно у држави у којој је регистрована, под надзором надлежног државног органа и да је дужна да примењује прописе те државе који се односе на спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма.

(2) Запослени код обвезника задужен за успостављање лоро коресподентског односа из става 1. овог члана и за спровођење појачаних радњи и мера познавања и праћења странке по том основу дужан је да, пре успостављања тог односа, прибави писмено одобрење одговорног лица у обвезнику, а ако је тај однос успостављен, не може се наставити без писменог одобрења одговорног лица у обвезнику.

(3) Податке из става 1. овог члана обвезник прибавља увидом у јавне или друге доступне евиденције, односно увидом у исправе и пословну документацију коју обвезнику доставља банка или друга слична институција са седиштем у страној држави.

(4) Обвезник не сме успоставити или наставити лоро коресподентски однос са банком или другом сличном институцијом која има седиште у страној држави ако:

1) претходно није прибавила податке из става 1. тачка 1. и тач. 3-5. овог члана;

2) запослени код обвезника задужен за успостављање лоро коресподентског односа претходно није прибавио писмено одобрење одговорног лица у обвезнику;

3) банка или друга слична институција са седиштем у страној држави нема успостављен систем за спречавање и откривање прања новца и финансирање тероризма или није дужна да примењује прописе у области спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма у складу са прописима стране државе у којој има седиште, односно у којој је је регистрована;

4) банка или друга слична институција са седиштем у страној држави послује као квази банка, односно успоставља коресподентске или друге пословне односе или обавља трансакције са квази банкама.

Страни функционер

Члан 30.

(1) Обвезник је дужан да утврди поступак по коме утврђује да ли је странка или стварни власник странке страни функционер. Тај поступак утврђује се интерним актом обвезника, у складу са смерницама које доноси орган из члана 82. овог закона, надлежан за надзор над применом овог закона код тог обвезника.

(2) Ако је странка или стварни власник странке страни функционер, осим радњи и мера из члана 8. став 1. овог закона, обвезник је дужан да:

1) прибави податке о пореклу имовине која је или ће бити предмет пословног односа, односно трансакције, и то из исправа и друге документације, коју подноси странка. Ако те податке није могуће прибавити на описани начин, обвезник ће о њиховом пореклу узети писмену изјаву непосредно од странке;

2) обезбеди да запослени код обвезника који води поступак успостављања пословног односа са страним функционером пре успостављања тог односа прибави писмену сагласност одговорног лица;

3) прати, са посебном пажњом, трансакције и друге пословне активности страног функционера у току трајања пословног односа.

(3) Ако обвезник утврди да је странка или стварни власник странке постао страни функционер у току пословног односа дужан је да примени радње и мере из става 2. тач. 1. и 3. овог члана, а за наставак пословног односа са тим лицем мора се прибавити писмена сагласност одговорног лица.

Утврђивање и провера идентитета без физичког присуства странке

Члан 31.

(1) Ако приликом утврђивања и провере идентитета странка није физички присутна код обвезника, обвезник је дужан да осим радњи и мера из члана 8. став 1. овог закона предузме једну или више додатних мера, и то:

1) прибављање додатних исправа, података или информација, на основу којих проверава идентитет странке;

2) додатну проверу поднетих исправа или додатно потврђивање података о странци прибављених од обвезника из члана 4. став 1. тач. 1-4, тач. 6. и 8. и члана 4. став 2. тач. 5-7. и тачка 9. овог закона;

3) да се пре извршења других трансакција странке код обвезника прво плаћање странке изврши са рачуна који странка у своје име има отворен код банке или сличне институције у складу са чланом 13. ст. 1. и 2. овог закона;

4) других мера које одреди орган из члана 82. овог закона.

2.2.4.2. Поједностављене радње и мере познавања и праћења странке

Опште одредбе

Члан 32.

(1) Поједностављене радње и мере познавања и праћења странке обвезник може да изврши у случајевима из члана 9. став 1. тач. 1. и 2. овог закона, осим ако у вези са странком или трансакцијом постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, ако је странка:

1) обвезник из члана 4. став 1. тач. 1-8. овог закона, изузев посредника и заступника у осигурању;

2) лице из члана 4. став 1. тач. 1-8. овог закона, изузев посредника и заступника у осигурању из стране државе која је на листи држава које примењују међународне стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма који су на нивоу стандарда Европске уније или виши;

3) државни орган, орган аутономне покрајине, орган јединице локалне самоуправе, јавна агенција, јавна служба, јавни фонд, јавни завод или комора;

4) привредно друштво чије су издате хартије од вредности укључене на организовано тржиште хартија од вредности које се налази у Републици Србији или држави у којој се примењују међународни стандарди на нивоу стандарда Европске уније или виши, а који се односе на подношење извештаја и достављање података надлежном регулаторном телу;

5) лице за које је прописом донетим на основу члана 7. став 3. овог закона утврђено да постоји низак степен ризика за прање новца или финансирање тероризма.

(2) Изузетно од одредаба члана 8. овог закона, предузеће за ревизију и овлашћени ревизор, приликом успостављања пословног односа обавезне ревизије годишњих рачуноводствених извештаја правног лица, може да врши поједностављене радње и мере познавања и праћења странке, осим ако у вези са странком или околностима ревизије постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

Подаци о странци који се прибављају и проверавају

Члан 33.

(1) У случајевима када се, на основу овог закона, врше поједностављене радње и мере познавања и праћења странке, обвезник је дужан да прибави следеће податке:

1) при успостављању пословног односа:

- пословно име, адресу и седиште правног лица, које успоставља пословни однос, односно правног лица за које се успоставља пословни однос;

- лично име законског заступника, прокуристе или пуномоћника који за правно лице успоставља пословни однос;

- намену и претпостављену природу пословног односа и датум успостављања пословног односа;

2) при вршењу трансакције из члана 9. став 1. тачка 2. овог закона:

- пословно име, адресу и седиште правног лица за које се врши трансакција;

- лично име законског заступника, прокуристе или пуномоћника, који за правно лице изврши трансакцију;

- датум и време извршења трансакције;

- износ трансакције и валуту у којој се трансакција врши и начин вршења трансакције;

- намена трансакције, лично име и пребивалиште, односно пословно име и седиште лица коме је трансакција намењена.

(2) Обвезник је дужан да податке из става 1. овог члана прибави увидом у оригинал или оверену копију документације из званичног јавног регистра које јој достави странка, односно непосредним увидом у званични јавни регистар.

(3) Ако није могуће добити податке на начин прописан у ставу 2. овог члана, подаци који недостају прибављају се из оригинала или оверених копија исправа и друге пословне документације коју доставља странка. Ако се подаци не могу добити ни на тај начин, обвезник непосредно узима писмену изјаву заступника, прокуристе или пуномоћника.

(4) Документација из ст. 2. и 3. овог члана не сме бити старија од три месеца од дана предаје обвезнику.

2.2.5. Ограничења пословања са странкама

Забрана пружања услуга које омогућавају прикривање идентитета странке

Члан 34.

(1) Обвезник не сме странкама отворити, издавати или за њих водити анонимне рачуне, штедне књижице на шифру или доносиоца, односно вршити друге услуге, које посредно или непосредно омогућавају прикривање идентитета странке.

Забрана пословања са квази банкама

Члан 35.

(1) Обвезник не сме успостављати нити наставити коресподентске односе са банком која послује или која би могла пословати као квази банка, или са другом сличном институцијом за коју се основано може претпоставити да би могла дозволити коришћење својих рачуна квази банци.

Ограничење готовинског пословања

Члан 36.

(1) Лице које продаје робу или врши услугу у Републици Србији не сме од странке или трећег лица да прими готов новац за њихово плаћање у износу који прелази 15.000 евра у динарској противвредности.

(2) Ограничење из става 1. овог члана важи и у случају ако се плаћање робе и услуге врши у више међусобно повезаних готовинских трансакција које укупно прелазе износ од 15.000 евра у динарској противвредности.

2.3 Достављање информација, података и документације Управи

Обавеза достављања и рокови

Члан 37.

(1) Обвезник је дужан да Управи достави податке из члана 81. став 1. тач. 1-4. и тач. 8-11. овог закона о свакој готовинској трансакцији у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности, и то одмах када је извршена, а најкасније у року од три дана од дана извршења трансакције.

(2) Обвезник је дужан да Управи достави податке из члана 81. став 1. овог закона увек када у вези са трансакцијом или странком постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, и то пре извршења трансакције, и да у извештају наведе рок у коме та трансакција треба да се изврши. У случају хитности, такво обавештење може се дати и телефоном, али се накнадно мора доставити Управи у писменом облику најкасније следећег радног дана.

(3) Обавеза обавештавања о трансакцијама из става 2. овог члана односи се и на планирану трансакцију, без обзира на то да ли је извршена.

(4) Предузеће за ревизију, овлашћени ревизор и правно или физичко лице које пружа рачуноводствене услуге или услуге пореског саветовања дужни су да, у случају када странка од њих тражи савет у вези са прањем новца или финансирањем тероризма, о томе одмах обавесте Управу, а најкасније у року од три дана од дана када је странка тражила савет.

(5) Ако обвезник, у случајевима из ст. 2. и 3. овог члана, због природе трансакције, због тога што трансакција није извршена или из других оправданих разлога не може да поступи у складу са ставом 2. овог члана, дужан је да Управи достави податке чим то буде могуће, а најкасније одмах по сазнању за основе сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма. Обвезник је дужан да писмено образложи разлоге због којих није поступио на прописани начин.

(6) Податке из ст. 1-4. овог члана обвезник доставља Управи на начин који прописује министар.

(7) Министар прописује услове под којима обвезник за одређене странке није дужан да Управи пријави готовинску трансакцију из става 1. овог члана.

2.4. Спровођење радњи и мера у пословним јединицама и друштвима кћеркама у већинском власништву обвезника у страним државама

Обавеза спровођења радњи и мера у страним државама

Члан 38.

(1) Обвезник је дужан да обезбеди да се радње и мере за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма прописане овим законом, у истом обиму спроводе и у њеним пословним јединицама и друштвима кћеркама у његовом већинском власништву која имају седиште у страној држави, осим ако је то изричито супротно прописима те државе.

(2) Ако прописима стране државе није допуштено спровођење радњи и мера за спречавање и откривање прања новца или финансирања тероризма у обиму прописаном овим законом, обвезник је дужан да о томе одмах обавести Управу и да донесе одговарајуће мере за отклањање ризика од прања новца или финансирања тероризма.

(3) Обвезник је дужан да своје пословне јединице или друштва кћерке у већинском власништву обвезника у страној држави ажурно упознаје са поступцима који се односе на спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма, а нарочито у делу који се односи на радње и мере познавања и праћења странке, достављања података Управи, вођења евиденција, унутрашње контроле и других околности повезаних са спречавањем и откривањем прања новца или финансирања тероризма.

2.5. Овлашћено лице, образовање и унутрашња контрола

2.5.1. Овлашћено лице

Одређивање овлашћеног лица и његовог заменика

Члан 39.

(1) Обвезник је дужан да за вршење појединих радњи и мера за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма, у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега, именује овлашћено лице и његовог заменика.

(2) Обвезник који има мање од четири запослена није дужан да одреди овлашћено лице и да врши унутрашњу контролу у складу са овим законом.

Услови које овлашћено лице мора да испуњава

Члан 40.

(1) Обвезник је дужан да обезбеди да послове овлашћеног лица из члана 39. овог закона може да обавља лице које испуњава следеће услове:

1) да је запослено код обвезника на радном месту са овлашћењима која том лицу омогућавају делотворно, брзо и квалитетно извршавање задатака прописаних овим законом;

2) да није правноснажно осуђивано а казна није брисана или се против њега не води кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности и кривична дела против привреде, против службене дужности и финансирања тероризма;

3) да је стручно оспособљено за послове спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма;

4) да познаје природу пословања обвезника у областима која су подложна ризику прања новца или финансирања тероризма.

(2) Заменик овлашћеног лица мора да испуњава исте услове као и лице из става 1. овог члана.

Обавезе овлашћеног лица

Члан 41.

(1) Овлашћено лице врши следеће послове у области спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма:

1) стара се о успостављању, деловању и развоју система за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма и иницира и предлаже руководству одговарајуће мере за његово унапређење;

2) обезбеђује правилно и благовремено достављање података Управи у складу са овим законом;

3) учествује у изради интерних аката;

4) учествује у изради смерница за вршење унутрашње контроле;

5) учествује у успостављању и развоју информатичке подршке;

6) учествује у припреми програма стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених у обвезнику.

(2) Заменик овлашћеног лица замењује овлашћено лице у његовом одсуству и обавља друге задатке у складу са интерним актом обвезника.

(3) Овлашћено лице самостално врши задатке и непосредно је одговорно највишем руководству.

Обавезе обвезника

Члан 42.

(1) Обвезник је дужан да овлашћеном лицу обезбеди:

1) неограничен приступ подацима, информацијама и документацији која је неопходна за вршење његових послова;

2) одговарајуће кадровске, материјалне, информационо-техничке и друге услове за рад;

3) одговарајуће просторне и техничке могућности које обезбеђују одговарајући степен заштите поверљивих података којима располаже овлашћено лице;

4) стално стручно оспособљавање;

5) замену за време његовог одсуства;

6) заштиту у смислу забране одавања података о њему неовлашћеним лицима, као и заштиту од других поступака који могу утицати на неометано вршење његових дужности.

(2) Унутрашње организационе јединице, укључујући највише руководство у обвезнику, дужни су да овлашћеном лицу обезбеде помоћ и подршку при вршењу послова, као и да га редовно обавештавају о чињеницама које су, или које би могле бити повезане са прањем новца или финансирањем тероризма. Обвезник је дужан да пропише начин сарадње између овлашћеног лица и осталих организационих јединица.

(3) Обвезник Управи доставља податке о личном имену и називу радног места овлашћеног лица и његовог заменика, као и сваку промену тих података најкасније у року од 15 дана од дана именовања.

2.5.2. Образовање, оспособљавање и усавршавање

Обавеза редовног образовања

Члан 43.

(1) Обвезник је дужан да обезбеди редовно стручно образовање, оспособљавање и усавршавање запослених који обављају послове спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма.

(2) Стручно образовање, оспособљавање и усавршавање односи се на упознавање са одредбама закона и прописа донетих на основу њега и интерних аката, са стручном литературом о спречавању и откривању прања новца и финансирања тероризма, са листом индикатора за препознавање странака и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

(3) Обвезник је дужан да изради програм годишњег стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма најкасније до краја марта за текућу годину.

2.5.3. Унутрашња контрола

Обавеза редовне унутрашње контроле

Члан 44.

(1) Обвезник је дужан да обезбеди редовну унутрашњу контролу обављања послова спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма.

2.5.4 Подзаконски прописи за вршење одређених послова обвезника

Методологија за извршавање послова код обвезника

Члан 45.

(1) Министар, на предлог Управе, ближе прописује начин вршења унутрашње контроле, чувања и заштите података, вођења евиденција и стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених код обвезника и адвоката по овом закону.

III. РАДЊЕ И МЕРЕ КОЈЕ ПРЕДУЗИМАЈУ АДВОКАТИ

Радње и мере које предузимају адвокати

Члан 46.

(1) Адвокат је дужан да спроводи радње и мере за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма у следећим случајевима:

1) када помаже у планирању или извршавању трансакција за странку у вези са:

- куповином или продајом непокретности или привредног друштва,

- управљањем имовином странке,

- отварањем или располагањем рачуном код банке (банкарским рачуном, штедним улогом или рачуном за пословање са хартијама од вредности),

- прикупљањем средстава неопходних за оснивање, обављање делатности и управљање привредним друштвима,

- оснивањем, пословањем или управљањем лицем страног права.

2) када у име и за рачун странке врши финансијску трансакцију или трансакцију у вези са непокретношћу.

Познавање и праћење странке

Члан 47.

(1) Адвокат је дужан да приликом утврђивања и провере идентитета странке у случају из члана 9. став 1. тачка 1. овог закона прибави податке из члана 81. став 3. тач. 1-5. овог закона.

(2) Адвокат је дужан да приликом утврђивања и провере идентитета странке у случају из члана 9. став 1. тачка 2. овог закона прибави податке из члана 81. став 3. тач. 1-3. и тач. 6-9. овог закона.

(3) Адвокат је дужан да приликом утврђивања и провере идентитета странке у случају из члана 9. став 1. тач. 3. и 4. овог закона прибави податке из члана 81. став 3. овог закона.

(4) Адвокат утврђује и проверава идентитет странке односно њеног заступника, прокуристе и пуномоћника и прибавља податке из члана 81. став 3. тач. 1. и 2. овог закона увидом у лични документ тог лица у његовом присуству, односно у оригинал или оверену копију документације из званичног јавног регистра, која не сме бити старија од три месеца од дана предаје адвокату, или непосредним увидом у званични јавни регистар.

(5) Адвокат је дужан да утврди идентитет стварног власника странке које је правно лице или лице страног права у другом правном облику прибављањем података из члана 81. став 3. тачка 3. овог закона увидом у оригинале или оверену копију документације из званичног јавног регистра која не сме бити старија од три месеца. Ако из њих није могуће прибавити потребне податке, они се прибављају увидом у оригинал или оверену копију исправе и другу пословну документацију коју доставља заступник, прокуриста или пуномоћник правног лица.

(6) Остале податке из члана 81. став 3. овог закона адвокат прибавља увидом у оригинал или оверену копију исправе и другу пословну документацију.

(7) О подацима који недостају, осим података из члана 81. став 3. тач. 11-13. овог закона, адвокат узима писмену изјаву странке.

Обавештавање Управе о лицима и трансакцијама за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма

Члан 48.

(1) Ако адвокат, приликом вршења послова из члана 46. овог закона, утврди да у вези са лицем или трансакцијом постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, дужан је да о томе обавести Управу пре извршења трансакције као и да у том обавештењу наведе рок у којем би требало да се трансакција изврши. У случају хитности, такво обавештење може се дати и телефоном, али се накнадно мора доставити Управи у писменом облику најкасније следећег радног дана.

(2) Обавеза обавештавања из става 1. овог члана важи и за планирану трансакцију без обзира на то да ли је трансакција касније извршена.

(3) Ако адвокат због природе трансакције или због тога што трансакција није извршена или из других оправданих разлога не може да поступа у складу са ст. 1. и 2. овог члана, дужан је да Управи достави податке чим то буде могуће, а најкасније одмах по сазнању разлога за основе сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма. Адвокат је дужан да писмено образложи разлоге због којих није поступио на прописани начин.

(4) Адвокат је дужан да у случају када странка од њега тражи савет у вези са прањем новца или финансирањем тероризма, о томе одмах обавести Управу, а најкасније у року од три дана од дана када је странка тражила савет.

(5) Адвокат је дужан да Управи достави податке из члана 81. став 3. овог закона на начин који пропише министар.

Изузеци

Члан 49.

(1) Адвокат није дужан да поступа у складу са одредбама члана 48. ст. 1. и 2. овог закона у вези са податком који добије од странке или о странци при утврђивању њеног правног положаја или њеном заступању у судском поступку или у вези са судским поступком, што подразумева и давање савета о покретању или избегавању тог поступка, без обзира да ли је тај податак прибављен пре, у току или након судског поступка.

(2) Под условима из става 1. овог члана адвокат није дужан да достави податке, информације и документацију на захтев Управе из члана 54. овог закона. У том случају дужан је да Управу без одлагања, а најкасније у року од петнаест дана од дана пријема захтева, писмено обавести о разлозима због којих није поступио у складу са захтевом Управе.

(3) Адвокат није дужан да Управи достави податке о готовинским трансакцијама из члана 37. став 1. овог закона, осим ако у вези са лицем или трансакцијом постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

IV. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОСНОВА СУМЊЕ

Обавеза састављања и примене листе индикатора

Члан 50.

(1) Обвезник и адвокат дужни су да израде листу индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

(2) Код израде листе из става 1. овог члана обвезник и адвокат узимају у обзир сложеност и обим извршења трансакција, неуобичајени начин извршења, вредност или повезаност трансакција које немају економски или правно основану намену, односно нису усаглашене или су у несразмери са уобичајеним односно очекиваним пословањем странке, као и друге околности које су повезане са статусом или другим карактеристикама странке.

(3) Обвезник и адвокат дужни су да приликом утврђивања основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма и других околности у вези са тим примењују листу индикатора из става 1. овог члана.

(4) Министар може прописати обавезно уношење појединих индикатора у листу из става 1. овог члана.

Сарадња приликом израде листе индикатора

Члан 51.

(1) Органи из члана 82. овог закона учествују у изради листе индикатора.

(2) У изради листе индикатора могу учествовати и друга лица по позиву.

V. УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

5.1. Опште одредбе

Члан 52.

(1) Управа за спречавање прања новца образује се као орган управе у саставу министарства надлежног за послове финансија.

(2) Управа прикупља, обрађује, анализира и прослеђује надлежним органима информације, податке и документацију коју прибавља у складу са овим законом и врши друге послове који се односе на спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма у складу са законом.

5.2. Откривање прања новца и финансирања тероризма

Тражење података од обвезника

Члан 53.

(1) Ако Управа оцени да у вези са одређеним трансакцијама или лицима постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, може од обвезника да захтева:

1) податке из евиденција о странкама и трансакцијама које обвезник води на основу члана 81. став 1. овог закона;

2) податке о новцу и имовини странке код обвезника;

3) податке о промету новца или имовине странке код обвезника;

4) податке о другим пословним односима странке успостављеним код обвезника;

5) друге податке и информације потребне за откривање или доказивање прања новца или финансирања тероризма.

(2) Управа може да захтева од обвезника и податке и информације из става 1. овог члана који се односе на лица која су учествовала или сарађивала у трансакцијама или пословима лица за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

(3) У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана, обвезник је дужан да Управи, на њен захтев, достави сву потребну документацију.

(4) Обвезник је дужан да податке, информације и документацију из овог члана Управи достави без одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана пријема захтева, или омогући Управи директан електронски приступ тим подацима, информацијама или документацији, без накнаде. Управа може у захтеву одредити и краћи рок за достављање података, информација и документације ако је то неопходно ради доношења одлуке о привременом обустављању извршења трансакције или у другим хитним случајевима.

(5) Управа може, због обимности документације или из других оправданих разлога, обвезнику да одреди и дужи рок за достављање документације или да ту документацију прегледа код обвезника. Запослени у Управи који прегледа ту документацију легитимише се службеном легитимацијом издатом у складу са законом.

Тражење података од адвоката

Члан 54.

(1) Ако Управа оцени да у вези са одређеним трансакцијама или лицима постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, може да захтева од адвоката податке, информације и документацију неопходне за откривање и доказивање прања новца или финансирања тероризма.

(2) Управа може да захтева од адвоката и податке и информације из става 1. овог члана који се односе на лица која су учествовала или сарађивала у трансакцијама или пословима лица за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

(3) Адвокат је дужан да податке, информације и документацију Управи достави у роковима из члана 53. ст. 4. и 5. овог закона.

Тражење података од надлежних државних органа и ималаца јавних овлашћења

Члан 55.

(1) Управа може, ради оцене да ли у вези са одређеним трансакцијама или одређеним лицима постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, да од државних органа, организација и правних лица којима су поверена јавна овлашћења, захтева податке, информације и документацију који су потребни за откривање и доказивање прања новца или финансирања тероризма.

(2) Управа може од органа и организација из става 1. овог члана да захтева податке, информације и документацију који су потребни за откривање и доказивање прања новца или финансирања тероризма а који се односе на лица која су учествовала или сарађивала у трансакцијама или пословима лица у вези са којима постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

(3) Органи и организације из става 1. овог члана дужни су да Управи, у писменој форми, доставе тражене податке, у року од осам дана од дана пријема захтева или да омогуће Управи директан електронски приступ подацима и информацијама, без накнаде.

(4) Управа може, у хитним случајевима захтевати достављање података у року краћем од рока из става 3. овог члана.

Привремено обустављање извршења трансакције

Члан 56.

(1) Управа може издати писмени налог обвезнику којим се привремено обуставља извршење трансакције, ако оцени да у вези са трансакцијом или лицем које обавља трансакцију постоји основана сумња да се ради о прању новца или финансирању тероризма, о чему обавештава надлежне органе ради предузимања мера из њихове надлежности.

(2) Директор Управе или лице које он овласти може, у хитним случајевима, усмено издати налог којим се привремено обуставља извршење трансакције, који мора, у писменој форми, потврдити најкасније следећег радног дана.

(3) Привремено обустављање извршења трансакције на основу ст. 1. и 2. овог члана може трајати 72 сата од момента привременог обустављања извршења трансакције. Ако рок из овог става пада у нерадне дане, Управа може издати налог којим се тај рок продужава за додатних 48 сати.

(4) За време за које је извршење трансакције привремено обустављено обвезник је дужан да се придржава налога Управе који се односе на ту трансакцију или на лице које врши ту трансакцију.

(5) Надлежни органи из става 1. овог члана дужни су да, без одлагања предузму мере из своје надлежности и о томе одмах обавесте Управу.

(6) Ако Управа у року из става 3. овог члана утврди да не постоји основана сумња да се ради о прању новца или финансирању тероризма, дужна је да обавести обвезника да може да изврши трансакцију.

(7) Ако Управа у року из става 3. овог члана не обавести обвезника о резултатима спроведених радњи, сматра се да је обвезнику дозвољено да изврши трансакцију.

(8) Обвезник може да привремено обустави извршење трансакције, најдуже до 72 сата, ако основано посумња да се, у вези са трансакцијом или лицем које врши или за које се врши трансакција, ради о прању новца и ако је то неопходно за благовремено извршавање обавеза из овог закона.

Праћење финансијског пословања странке

Члан 57.

(1) Ако Управа оцени да у вези са одређеним трансакцијама или лицима постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма може обвезнику издати писмени налог да прати све трансакције или послове тих лица који се врше код обвезника.

(2) Налог из става 1. овог члана Управа може издати и у односу на лица која су учествовала или сарађивала у трансакцијама или пословима лица за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

(3) Обвезник је дужан да о свакој трансакцији или послу обавештава Управу у роковима који су одређени у налогу из става 1. овог члана.

(4) Ако у налогу није другачије одређено, обвезник је дужан да Управу о свакој трансакцији или послу обавештава пре извршења трансакције или посла, као и да у обавештењу наведе рок у коме ће се трансакција или посао извршити.

(5) Ако обвезник, због природе трансакције или посла или из других оправданих разлога, не може да поступи у складу са ставом 4. овог члана, дужан је да Управу о тој трансакцији или послу обавести одмах након њиховог извршења, а најкасније наредног радног дана. Обвезник је дужан да у обавештењу наведе разлоге због којих није поступио у складу са ставом 4. овог члана.

(6) Мера из става 1. овог члана траје три месеца од дана издавања налога. Ова мера може се продужавати на по месец дана, а најдуже шест месеци од дана издавања налога.

Иницијатива за покретање поступка у Управи

Члан 58.

(1) Ако у вези са одређеним трансакцијама или лицима постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма Управа може започети поступак прикупљања података, информација и документације у складу са овим законом, као и извршити друге радње и мере из своје надлежности и на основу писмене и образложене иницијативе суда, јавног тужиоца, полиције, Безбедносно информативне агенције, Војнообавештајне агенције, Војнобезбедносне агенције, Пореске управе, Управе царина, Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности, Агенције за приватизацију, надлежних инспекција и државних органа надлежних за државну ревизију и борбу против корупције.

(2) Управа је дужна да одбије покретање поступка на основу иницијативе из става 1. овог члана ако у њој нису образложени основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, као и у случајевима када је очигледно да такви основи сумње не постоје.

(3) Управа је дужна да у случају из става 2. овог члана писменим путем обавести подносиоца иницијативе о разлозима због којих није покренула поступак на основу те иницијативе.

Прослеђивање података надлежним органима

Члан 59.

(1) Ако Управа на основу добијених података, информација и документације, оцени да у вези са одређеном трансакцијом или лицем постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, дужна је да у писменој форми о томе обавести надлежне државне органе, ради предузимања мера из њихове надлежности, као и да им достави прикупљену документацију.

Повратна информација

Члан 60.

(1) Управа је дужна да обвезника, адвоката и државни орган из члана 58. став 1. овог закона, који су је обавестили о лицу или трансакцији у вези са којима постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, обавештава о резултатима до којих су њихова обавештења довела.

(2) Обавештавање из става 1. овог члана односи се на:

1) податке о броју поднетих обавештења о трансакцијама или лицима за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма;

2) резултате до којих су та обавештења довела;

3) информације које Управа поседује о техникама прања новца и финансирања тероризма и трендовима у тој области;

4) опис случајева из праксе Управе и других надлежних државних органа.

5.3. Међународна сарадња

Тражење података од страних држава

Члан 61.

(1) Управа може да тражи податке, информације и документацију потребну за спречавање и откривање прања новца или финансирања тероризма од надлежних органа страних држава.

(2) Податке, информације и документацију прибављену на основу става 1. овог члана Управа може користити само за намене одређене овим законом.

(3) Податке, информације и документацију прибављену на основу става 1. овог члана Управа не може да проследи другом државном органу без претходне сагласности државног органа стране државе надлежног за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма, који је те податке доставио Управи.

(4) Податке, информације и документацију прибављене на основу става 1. овог члана Управа не може да користи супротно условима и ограничењима која је одредио државни орган стране државе који је те податке доставио Управи.

Достављање података надлежним државним органима страних држава

Члан 62.

(1) Податке и информације и документацију у вези са трансакцијама или лицима за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма Управа може да достави органима страних држава надлежним за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма на њихов писмени и образложени захтев или на своју иницијативу, под условом узајамности.

(2) Управа може да одбије испуњење захтева из става 1. овог члана ако, на основу чињеница и околности које су наведене у захтеву, процени да не постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма или ако би достављање тих података угрозило или могло да угрози ток кривичног поступка у Републици Србији.

(3) Управа је дужна да о одбијању захтева писменим путем обавести државни орган стране државе који је тражио податке, информације или документацију, као и да у том обавештењу наведе разлоге одбијања захтева.

(4) Управа може да одреди услове и ограничења под којима орган стране државе може користити податке, информације и документацију из става 1. овог члана.

Привремено обустављање извршења трансакције на захтев
надлежног органа стране државе

Члан 63.

(1) Управа може, под условима одређеним овим законом и под условом узајамности, издати писмени налог којим се привремено обуставља извршење трансакције и на основу писменог и образложеног захтева државног органа стране државе надлежног за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма.

(2) На привремено обустављање извршења трансакције из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе члана 56. овог закона.

(3) Управа може да одбије извршење захтева из става 1. овог члана ако, на основу чињеница и околности који су наведени у захтеву, процени да не постоји основана сумња да се ради о прању новца или финансирању тероризма, о чему писменим путем обавештава надлежни орган стране државе који је тај захтев доставио наводећи разлоге одбијања.

Захтев надлежном органу стране државе за привремено
обустављање извршења трансакције

Члан 64.

(1) Управа може да тражи од органа стране државе надлежног за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма да привремено обустави извршење трансакције ако у вези са том трансакцијом или лицем које врши ту трансакцију постоји основана сумња да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

5.4. Спречавање прања новца и финансирања тероризма

Члан 65.

(1) Управа обавља послове спречавања прања новца и финансирања тероризма, и то:

1) прати извршавање одредаба овог закона и предузима радње и мере из своје надлежности ради отклањања уочених неправилности;

2) предлаже министру измене и допуне овог закона и друге прописе који уређују спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма;

3) учествује у изради листе индикатора за препознавање трансакција или лица за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма;

4) припрема и даје мишљења о примени овог закона и прописа донетих на основу овог закона;

5) припрема и даје препоруке у циљу јединствене примене овог закона и прописа донетих на основу овог закона код обвезника и адвоката;

6) планира и спроводи обуку запослених у Управи и сарађује код стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених код обвезника и адвоката у вези са применом прописа из области спречавања прања новца и финансирања тероризма;

7) иницира закључивање споразума о сарадњи са надлежним државним органима, надлежним органима страних држава и међународним организацијама;

8) учествује у међународној сарадњи у области откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма;

9) објављује статистичке податке у вези са прањем новца и финансирањем тероризма;

10) обавештава јавност о појавним облицима прања новца и финансирања тероризма;

11) врши друге послове у складу са законом.

5.5. Остале обавезе

Извештавање о раду

Члан 66.

(1) Управа подноси извештај о раду Влади, за претходну годину најкасније до 31. марта текуће године.

VI. КОНТРОЛА ПРЕНОСА ФИЗИЧКИ ПРЕНОСИВИХ СРЕДСТАВА ПЛАЋАЊА ПРЕКО ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ

Пријава преноса физички преносивих средстава плаћања

Члан 67.

(1) Свако физичко лице које прелази државну границу и притом преноси физички преносива средства плаћања у износу од 10.000 евра или више у динарима или страној валути, дужно је да то пријави надлежном царинском органу.

(2) Пријава из става 1. овог члана садржи податке из члана 81. став 5. овог закона.

(3) Министар прописује облик и садржину обрасца пријаве, начин подношења и попуњавања пријаве, као и начин обавештавања о овој обавези физичких лица која прелазе државну границу.

Царинска контрола

Члан 68.

(1) Надлежни царински орган, у вршењу царинске контроле у складу са законом, контролише испуњавање обавезе из члана 67. овог закона.

Основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма

Члан 69.

(1) Ако надлежни царински орган установи да физичко лице преноси преко државне границе физички преносива средства плаћања у износу нижем од износа из члана 67. став 1. овог закона, а постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, дужан је да прикупи податке из члана 81. став 6. овог закона.

(2) Надлежни царински орган привремено задржава физички преносива средства плаћања која нису пријављена и депонује их на рачун надлежног органа за вођење прекршајног поступка који се води код Народне банке Србије. Надлежни царински орган привремено задржава та средства и када оцени да постоји основана сумња да су та средства, без обзира на њихов износ, у вези са прањем новца или финансирањем тероризма. О одузетим физички преносивим средствима плаћања издаје се потврда.

(3) Девизни инспекторат надлежан је за вођење прекршајног поступка за прекршаје из члана 90. ст. 2. и 3. овог закона.

VII. ОБАВЕЗЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА

Надлежни царински органи

Члан 70.

(1) Надлежни царински орган дужан је да Управи достави податке из члана 81. став 5. овог закона о сваком пријављеном или непријављеном преносу физички преносивих средстава плаћања преко државне границе у року од три дана од тог преноса, а у случају да постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма дужан је да наведе и разлоге за сумњу.

(2) Надлежни царински орган дужан је да Управи достави податке из члана 81. став 6. овог закона у року из става 1. овог члана у случају преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе у износу нижем од износа из члана 67. став 1. овог члана ако постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

Организатори тржишта хартија од вредности и Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности

Члан 71.

(1) Организатор тржишта у смислу закона који уређује тржиште хартија од вредности и Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности дужни су да у писменој форми обавесте Управу, ако у вршењу послова из свог делокруга утврде односно открију чињенице које су или које би могле да буду у вези са прањем новца или финансирањем тероризма.

Судови, јавна тужилаштва и други државни органи

Члан 72.

(1) Судови, јавна тужилаштва и други државни органи надлежни за подношење пријава дужни су да Управи, ради обједињавања и анализе, редовно достављају податке и информације о поступцима у вези са прекршајима, привредним преступима и кривичним делима који се односе на прање новца и финансирање тероризма, о њиховим извршиоцима, као и о одузимању имовинске користи стечене извршењем кривичног дела (у даљем тексту: имовинске користи).

(2) Државни органи надлежни за подношење пријава дужни су да Управи редовно достављају следеће податке:

1) датум подношења пријаве;

2) име, презиме, датум и место рођења, односно пословно име и седиште пријављеног лица;

3) правна квалификација дела и место, време и начин извршења радње дела;

4) правна квалификација претходног дела и место, време и начин извршења радње тог дела.

(3) Републичко јавно тужилаштво и друго надлежно тужилаштво, дужно је да Управи једном годишње, као и на њен захтев, достави следеће податке:

1) датум подизања оптужнице;

2) име, презиме, датум и место рођења, односно пословно име и седиште оптуженог лица;

3) правна квалификација дела и место, време и начин извршења радње дела;

4) правна квалификација претходног дела и место, време и начин извршења радње тог дела.

(4) Судови су дужни да Управи једном годишње, као и на њен захтев, доставе следеће податке:

1) име, презиме, датум и место рођења, односно пословно име и седиште лица против којих је покренут поступак;

2) правна квалификација дела, врста и износ привремено или трајно одузете имовинске користи;

3) врста и висина казне;

4) последња одлука донета у поступку у тренутку извештавања;

5) податке о примљеним и послатим замолницама у вези са кривичним делима из става 1. овог члана или претходним делима;

6) податке о свим примљеним и послатим захтевима за привремено или трајно одузимање имовинске користи без обзира на врсту кривичног дела.

(5) Министарство надлежно за послове правосуђа дужно је да Управи једном годишње, као и на њен захтев, достави податке о примљеним и послатим захтевима за екстрадицију у вези са кривичним делима из става 1. овог члана.

(6) Надлежни државни органи којима је Управа доставила обавештење из члана 59. овог закона, дужни су да Управи доставе податке о предузетим мерама и донетим одлукама, једном годишње, а најкасније до краја фебруара текуће године за претходну годину, као и на њен захтев.

VIII. ЗАШТИТА И ЧУВАЊЕ ПОДАТАКА И ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА

8.1. Заштита података

Забрана дојављивања

Члан 73.

(1) Обвезник, адвокат и њихови запослени, укључујући и чланове управног, надзорног и другог органа управљања, као и друга лица којима су доступни подаци из члана 81. овог закона, не смеју странци или трећем лицу открити:

1) да су Управи достављени подаци, информације и документација о странци или о трансакцији за које постоји сумња да се ради о прању новца или финансирању тероризма;

2) да је Управа, на основу чл. 56. и 63. овог закона, издала налог за привремено обустављање извршења трансакције;

3) да је Управа, на основу члана 57. овог закона, издала налог за праћење финансијског пословања странке;

4) да је против странке или трећег лица покренут или би могао бити покренут поступак у вези са прањем новца или финансирањем тероризма.

(2) Забрана из става 1. овог члана не односи се на случајеве:

1) када су подаци, информације и документација које у складу са овим законом прикупља и води обвезник или адвокат, потребни за утврђивање чињеница у кривичном поступку и ако те податке тражи надлежни суд у складу са законом;

2) ако податке из тачке 1. овог става тражи орган из члана 82. овог закона у поступку надзора над применом одредаба овог закона;

3) ако адвокат, предузеће за ревизију, овлашћени ревизор, правно или физичко лице које пружа рачуноводствене услуге или услуге пореског саветовања покуша да одврати странку од незаконите делатности.

Тајност података

Члан 74.

(1) Подаци, информације и документација које Управа прикупи у складу са овим законом представљају службену тајну.

(2) Достављање података, информација и документације из става 1. овог члана, надлежним државним органима и страним државним органима надлежним за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма, не сматра се повредом службене тајне, у складу са овим законом.

(3) О скидању ознаке Службена тајна из става 1. овог члана одлучује руководилац Управе.