организују дводневни WEBINAR на тему

Опорезивање прихода нерезидентних правних и физичких лица порезом по одбитку и ПДВ

20. мај 2022, од 10 часова
23. мај од 10 часова (одговори на питања)

Резидентна правна лица често имају потребу да послују са нерезиднетним правним и физичким лицима, те се појављује проблем пореског третмана прихода који се тим лицима исплаћује и утврђивање свих пореских и других обавеза по том основу. На webinaru ћемо објаснити све аспекте пословања са нерезидентима, узимајући у обзир национално законодавство и међународне уговоре о избегавању двоструког опорезивања (УИДО), уз навођење примера из праксе. Учесници ће моћи да поставе питања, на која ће добити одговоре у оквиру другог дана webinara.

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА

Предавачи:

Предраг Петровић, уредник приручника "Рачуноводствена пракса"

Весна Нешић, заменик уредника приручника "Рачуноводствена пракса"

Први дан:

 1. Обвезници пореза на добит по одбитку и нерезиденти чији приходи подлежу опорезивању;
 2. Опорезивање прихода нерезидетних правних лица према Закону о порезу на добит правних лица и УИДО по основу:
  • вршења услуга,
  • ауторског и сродних права и права индустријске својине,
  • закупа и подзакупа покретне и непокретне имовине,
  • дивиденди и удела у добити,
  • камата;
 3. Попуњавање и подношење пореске пријаве за порез по одбитку ПДПО/С за приходе нерезидентних правних лица;
 4. Опорезивање прихода, нерезидентних физичких лица, према Закону о порезу на доходак грађана и УИДО од:
  • рада,
  • ауторских права,
  • капитала,
  • закупа непокретности;
 5. Попуњавање и подношење пореске пријаве ППП ПД од стране исплатиоца прихода за приходе нерезидентних физичких лица;
 6. Интерни обрачун ПДВ по основу прихода исплаћених нерезиднетном физичком и правном лицу;
 7. Рачуноводствено евидентирање исплаћених прихода нерезидентима;
 8. Девизно плаћање нерезидентним физичким и правним лицима.

Други дан:

Одговори на питања. (23. мај 2022)

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

У цену котизације обухваћена су оба дана (20. и 23. мај).

Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_20_maj_2022.pdf
Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 19. маја) на webinar@irr.co.rs

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 19. маја.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

Котизација за webinar – повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе,
чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара износи 8.900 дин. (ПДВ је урачунат у цену).

За остале заинтересоване котизација за webinar износи 12.400 дин. (ПДВ је урачунат у цену).

Предрачун за уплату котизације можете преузети са: 

www.srrs.rs/savetovanje/predracun_20_maj_2022.pdf

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011) 3345-043, 3345-007, 3344-405