У складу са РОС 31 и чланом 6. Правилника о континуираној едукацији и Програмом континуираног усавршавања професионалних рачуновођа чланова Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Међународним стандардом континуиране едукације IES-7 и параграфом 130.1 - 130.6 IFAC-овог Етичког кодекса за професионалне рачуновође Савез организује континуирану едукацију. Усавршавање је прописано и чланом 49. Закона о раду.

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА У 2019.

Професионално-стручно усавршавање рачуновођа

МЕСТО САЛА ДАТУМ (2019)
Ниш Хотел "Видиковац" 17. јун
Вршац Хотел "Србија" 17. јун
Пирот Event centar Bianca 18. јун
Зрењанин Хотел "Војводина" 18. јун
Панчево Културни центар Панчево 19. јун
Нови Сад Хотел "Парк" 19. јун
Крагујевац Хотел "Крагујевац" 20. јун
Пожаревац Културни центар Пожаревац 20. јун
Београд "Комбанк дворана" - некадашњи Дом синдиката 21. јун
Суботица Хотел "Патриа" 21. јун
Сомбор Народно позориште 24. јун
Сремска Митровица Скупштина општине Сремска Митровица 25. јун

Семинар у свим местима почињу у 10:00

Програм семинара

1.     Новине у законским прописима и актуелности у вези са пореским прописима
2.     Актуелне измене МСФИ,  МСФИ за МСП и новодонети стандарди
3.     Специфичности рачуноводственог обухватања следећих  ставки у складу са МСФИ, МСФИ за МСП и Правилником за микро и друга правна лица:

•    Приходи
•    Некретнине, постројења и опрема
•    Вишегодишњи засади
•    Финансијски инструменти

4.     Одговори на питања


За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији.


Професионални чланови који су измирили чланске обавезе за 2019. добијају на семинару материјал:

НОВИ
Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME)


Чланови који нису измирили чланске обавезе могу то учинити до почетка семинара како би  њихово присуство било евидентирано и како би на семинару преузели материјал.

Одлука о професионалној чланарини за 2019. годину

Информације: 011 / 3345 008, 3345 007, 3343 140 факс: 3231 220