У складу са РОС 31 и чланом 6. Правилника о континуираној едукацији и Програмомк онтинуираног усавршавања професионалних рачуновођа чланова Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Међународним стандардом континуиране едукације IES-7 и параграфа 130.1 - 130.6 IFAC-овог Етичког кодекса за професионалне рачуновође Савез организује континуирану едукацију од 17. до 27. јуна 2014. Усавршавање је прописано и чланом 49. Закона о раду.

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА У 2014.

МЕСТА ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА

МЕСТО
САЛА
ДАТУМ - 2014.
Суботица Хотел „Патриа“
17. јун
Сремска Митровица Зграда скупштине општине
17. јун
Пирот Хотел „Гали“
18. јун
Сомбор Народно позориште
18. јун
Ниш Хотел „Видиковац“
19. јун
Бачка Паланка Хотел „Фонтана“
19. јун
Кикинда Ресторан „Бела вила“, Светосавска 178а
20. јун
Пожаревац Центар за културу
20. јун
Вршац Хотел „Србија“
23. јун
Крагујевац Хотел „Крагујевац“
23. јун
Зрењанин Културни центар
24. јун
Панчево Културни центар
24. јун
Нови Бечеј Хотел „Тиски цвет“
25. јун
Крушевац Пословни центар
25. јун
Нови Сад Новосадски сајам КЦ „Мастер“
27. јун
Београд САВА ЦЕНТАР, Милентија Поповића 9
27. јун

Семинари у свим местима почињу у 10:00 часова 

Чланови који до сада нису измирили чланарину могу то учинити до почетка семинара.

ТЕМЕ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

1. Рачуноводствени регулаторни оквир

а. Међународна регулатива, директива 2013/34 ЕУ
б. Стање у законској рачуноводственој регулативи - Подзаконска акта Закона о рачуноводству

2. Примена концепта фер вредности у МСФИ

• МСФИ 13 Одмеравање фер вредност
• МСФИ 3 Пословне комбинације
• МСФИ 5 Стална средства намењена продаји и пословања која престају
• МСФИ 11 Заједнички аранжмани
• МСФИ 16 Некретнине постројења и опрема
• МСФИ 19 Накнаде запосленима
• МСФИ 27 Појединачни финансијски извештаји
• МСФИ 28 Улагања у придружена правна лица
• МСФИ 36 Умањење вредности имовине
• МСФИ 40 Инвестиционе некретнине
• МСФИ 41 Биолошка средства

3. Актуелни порески прописи

4. Практична обука достављања јединствене пријаве у електронском облику на порталу Централног регистра обавезног социјалног осигурања (М-образац,пријава-одјава запослених)

Семинар се вреднује са 20 поена континуиране едукације

Додате информације: 011 3343 140, 3343 215