КОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA У 2007.

 

Програмом континуираног усавршавања професионалних рачуновођа чланова Савеза рачуновођа и ревизора Србије, у складу са Међународним стандардом континуиране едукације IES-7, IFAC-овим етичким кодексом за професионалне рачуновође, чланом 6. Правилника о континуираној едукацији, чланом 6. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији и чланом 49. Закона о раду, предвиђена су два циклуса семинара и то:

 

Распоред одржавања семинара континуиране едукације,зa други циклус по местима

                                                                               

Место Сала Датум
Вршац Хотел "Србија" 11.10.2007.
Неготин С.О. Неготин 11.10.2007.
Пожаревац Центар за културу 12.10.2007.
Кладово Хотел "Ђердап" 12.10.2007.
Пирот Дом војске 15.10.2007.
Суботица С.О. Суботица - нова зграда 15.10.2007.
Ниш Дом здравља 16.10.2007.
Сомбор Сомборско позориште 16.10.2007.
Зајечар С.О. Зајечар 17.10.2007.
Врбас Центар за физичку културу 17.10.2007.
Крагујевац Друга крагујевачка гимназија 18.10.2007.
Шабац Културни центар Шабац 18.10.2007.
Панчево Хотел "Тамиш" 19.10.2007.
С. Митровица С.О. Сремска Митровица 19.10.2007.
Бачка Паланка Хотел "Фонтана" 22.10.2007.
Ужице Ужичка гимназија 22.10.2007.
Кикинда Хотел "Нарвик" 23.10.2007.
Крушевац Посл. цент.-Дом синдиката 23.10.2007.
Параћин Економ. трговинска школа 24.10.2007.
Нови Бечеј Хотел "Тиски цвет" 24.10.2007.
Ваљево Хотел "Гранд" 25.10.2007.
Лесковац Опште удр. предузетника (Ул. С. Марковића 23) 25.10.2007.
Прокупље Хотел "Хамеум" 26.10.2007.
Нови Сад Новосад. сајам К.Ц. Мастер 29.10.2007.
Зрењанин Биоскоп "Cinema" 30.10.2007.
Смедерево Центар за културу 01.11.2007.
Београд Дом синдиката 02.11.2007.

 


У свим местима семинар почиње у 10:00 часова

 

Семинару континуиране едукације могу да присуствују сви чланови Савеза РР Србије, а литературу
могу да добију само они који уплате професионалну чланарину до дана одржавања семинара.

 

Оба циклуса су посвећена примени професионалне регулативе, која је од значаја, како за професионалне рачуновође тако и за финансијско извештавање. ПРОГРАМОМ континуиране едукације, у ДРУГОМ ЦИКЛУСУ, предвиђена је обрада професионалне регулативе:

- МРС 36 Умањење вредности имовине;
- МСФИ 2, МРС 33 - Стандарди чији је садржај усмерен на акције;
- МРС 37 Резервисања, потенцијална имовина и потенцијалне обавезе;
- МРС 24, МРС 27, МРС 28 и МРС 31 - Извештавање о пословању групе и
- Амортизација некретнина, постројења, опреме и биолошке имовине у зависности од класификације и опредељења за рачуноводствену политику.

Литература за оба циклуса је: Нови Приручник о примени Контног оквира у складу са МРС/МСФИ и IFAC – ов Етички Кодекс за професионалне рачуновође – ревидирано - ново издање, која се уручује професионалним рачуновођама, који су измирили своје чланске обавезе до почетка континуиране едукације. Семинар се евидентира са 20 поена.

 

За све додатне информације можете се обратити на телефоне 011 3344-140,  3344-589, 3344-447, факс: 3343-215, e-mail  edukacija@srrs.оrg.yu.