КОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA - ЈУН 2008.

Програмом континуираног усавршавања професионалних рачуновођа чланова Савеза рачуновођа и ревизора Србије, у складу са Међународним стандардом континуиране едукације IES-7, IFAC-овим етичким кодексом за професионалне рачуновође, чланом 6. Правилника о континуираној едукацији, чланом 6. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији и чланом 49. Закона о раду, предвиђена су два циклуса семинара и то:
- Први циклус – пролећни циклус и
- Други циклус – јесењи циклус.

Распоред одржавања семинара континуиране едукације, за први циклус по местима

Место Сала Датум
Панчево Хотел "Тамиш" 03.06.2008.
Пожаревац Центар за културу 03.06.2008.
Бачка Паланка Хотел "Фонтана" 04.06.2008.
Зрењанин Хотел "Војводина" 04.06.2008.
Вршац Ресторан "Фонтана", Трг Саве Ковачевића 05.06.2008.
Крагујевац Друга крагујевачка гимназија 05.06.2008.
Кикинда Хотел "Нарвик" 06.06.2008.
Нови Бечеј Хотел "Тиски цвет" 06.06.2008.
Зајечар С.О. Зајечар 11.06.2008.
Суботица С.О. Суботица - нова зграда 11.06.2008.
Пирот Дом војске 12.06.2008.
Сомбор Хотел "Интернацион" 12.06.2008.
Врбас Центар за физичку културу 13.06.2008.
Београд Дворана Дома синдиката 13.06.2008.
Ниш Дом здравља 16.06.2008.
Нови Сад Новосадски сајам К.Ц. "Мастер" 16.06.2008.
Ср. Митровица Хотел "Сирмиум" 17.06.2008.

У свим местима саветовање почиње у 9:00 часова

Оба циклуса ће бити посвећена примени актуелне професионалне регулативе, која поред тога што представља законску обавезу истовремено представља и основни услов за квалитетне валидне, признате и објективне финансијске извештаје:

1. Измене међународне професионалне регулативе које се примењују у 2008. години,
2. Интерна ревизија - однос рачуноводства и управе према интерној ревизији,
3. Екстерна ревизија - однос рачуноводства и управе према екстерној ревизији,
4. Извештавање о залихама,
5. Рачуноводствене процене у складу са МРС 8, МРС 10, МРС 11, МРС 12, МРС 16 и другим релевантним стандардима,
6. Извештавање о нематеријалној имовини,
7. Извештавање о обавезама,
8. Извештавање о сегментима пословања.

Литература предвиђена за континуирану едукацију професионалних рачуновођа у 2008. години је превод Ме­ђу­на­родних стандарда финансијског извештавања који се примењују у 2008. години, који се уручују про­фе­сио­налним рачуновођама, који су измирили своје чланске обавезе до почетка континуиране едукације.

Континуирана едукација се организује путем семинара у свим местима у Србији у којима има 30 и више про­фе­сио­налних рачуновођа, са измиреним чланским обавезама. Семинар се вреднује са 20 поена.